Komunikaty

Informacja w sprawie aneksowania umów w dzialaniu 2.3 "Odnowa wsi..."

2005.12.02 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Informacja dla Beneficjentów dotycząca aneksowania umów o dofinansowanie realizacji Projektów w ramach Programu SPO-ROL Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz ich zobowiązań wobec Instytucji Wdrażającej w trakcie przeprowadzania postępowań przetargowych.


 1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, z tym, że zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w § 3 ust. 11 oraz zmiany celu projektu.

 2. Nie wymaga się zmiany umowy w przypadku zmian w wysokości kosztów kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 i 31.

 3. Zmiana umowy, z zastrzeżeniem § 101, jest wymagana w przypadku:

  1. zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze:

   1. zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach jednego z etapów i zwiększeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach etapu późniejszego – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny został zmniejszony
   2. zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach etapu późniejszego – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub koszt kwalifikowalny ma zostać zwiększony; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych transz

  2. zmian zakresu rzeczowego projektu w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
  3. zmniejszenia wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Wniosek o dokonanie zmian dotyczących terminów do złożenia wniosków o płatność Beneficjent zgłasza najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu określonego w § 7 ust. 11.

 6. W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 pkt 2-71, na skutek zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, określonych w załączniku nr 9 do Uzupełnienia Programu, Beneficjent zostaje całkowicie lub częściowo zwolniony przez Instytucję Wdrażającą z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Instytucji Wdrażającej może ulec zmianie termin jego wykonania.

 7. Zwolnienie lub zmiana terminu wykonania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, następuje na pisemny wniosek Beneficjenta złożony do Instytucji Wdrażającej w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.


W przypadku zmiany dotyczącej terminów złożenia wniosków o płatność z przesunięciem ich z roku bieżącego na lata następne, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania zmian również w budżecie gminy przesuwając środki tak, aby wykonanie zadania w momencie rozpoczęcia jego realizacji zabezpieczone było finansowo w 100%. Zmian dokonać należy również w zapisach w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych lub innych dokumentach dotyczących planowania miejscowego, tak aby okres realizacji zadania zgodny był z tym zapisanym w aneksie do umowy.

W chwili rozpoczęcia postępowania przetargowego Beneficjent zobowiązuje się do:
 1. stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
 2. przekazywania Instytucji Wdrażającej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wszczęte
 3. niezwłocznego przekazywania do Instytucji Wdrażającej ogłoszeń o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej
 4. przekazywania Instytucji Wdrażającej, przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyniku wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu
 5. przedłożenia, na żądanie Instytucji Wdrażającej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu dokonania jej oceny
 6. udostępniania, na żądanie Instytucji Wdrażającej lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opisów i dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, a także zasad postępowania członków komisji przetargowej i zasad odpowiedzialności za ich naruszenie
 7. przedłożenia, na żądanie Instytucji Wdrażającej, projektów umów zawieranych z wykonawcą w celu ich zatwierdzenia pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Panem Pawłem Packiem tel./fax (22) 3231939, e-mail: p.pacek@mazovia.pl, Panią Anną Grynkiewicz tel./fax (22) 3231938 e-mail: a.grynkiewicz@mazovia.pl oraz z Panem Krzysztofem Cienkowskim (22) 3231907 e-mail: k.cienkowski@mazovia.pl.

1) Paragrafy umowy z Beneficjentem

Liczba wyświetleń: 1219

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.