Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 4

2006.03.23 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21 marca br. zatwierdził wzory umów do Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

W związku z tym prosimy Beneficjentów o przygotowanie w trzech egzemplarzach projektu umowy wg załączonych wzorów. Numer umowy i datę jej zawarcia wypełnia Departament. Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwym wprowadzanie w tekście jakichkolwiek zmian, a tytuł zadania i kwoty pomocy finansowej, wprowadzone do umowy, muszą być zgodne /identyczne/ z podanymi w wykazie załączonym do komunikatu nr 3 z 14 marca br.

W przypadku zadań, dla których zostało już rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do projektu umowy należy wprowadzić wartość brutto zadania po przetargu, naliczając od tej wartości pomoc finansową nie większą niż 75% w komponencie A, 50% w komponencie B i 90% w komponencie C oraz nie więcej niż kwota zapisana w wykazie załączonym do komunikatu nr 3. Należy także dołączyć kopię protokołu z przetargu wraz z załącznikiem ZP12 – poświadczone za zgodność z oryginałem. Kwoty dotacji należy podawać w pełnych złotych, zaokrąglając naliczenia zawsze w dół przez przeniesienie groszy do wydatków własnych.

W komponencie C gdzie umowy są podpisywane wyłącznie po przetargach - istnieje możliwość ubiegania się o promesę. Pisma w tej sprawie należy kierować do Departamentu.

Prosimy o przekazywanie/przesyłanie projektów umów i wniosków o promesy w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2006 r.-do godziny 15:00 na niżej wskazany adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
    ul. Jagiellońska 74,
    03-301 Warszawa
    Wydział Wdrażania Programów

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej – informujemy, że Beneficjenci po stronie dochodów budżetu powinni stosować klasyfikację podaną w komunikacie nr 3. Natomiast po stronie wydatków winny być stosowana klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2004 roku).

Uwaga!
Beneficjenci, którym potrzebna jest pisemna informacja o zabezpieczeniu środków w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok na wnioskowane zadanie w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza proszeni są o kierowanie pism w tej sprawie na w/w adres.

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 4983

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.