Komunikaty

Komunikat nr 8 dotyczący wszystkich Beneficjentów Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza

2006.05.22 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Beneficjenci komponentów A, B i D.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie prosi Beneficjentów komponentów A, B i D Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, u których zostało już rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o przesyłanie/przekazywanie aneksów do umów wg załączonych wzorów.

Aneksy powinny być sporządzone w trzech egzemplarzach oraz jednostronnie podpisane. Numer aneksu i datę jego zawarcia wypełnia Departament. Jednocześnie przypominamy, że nie jest możliwym wprowadzanie w tekście jakichkolwiek zmian.

W § 1 aneksu prosimy o wprowadzenie wartości brutto zadania po przetargu, naliczając od tej wartości pomoc finansową nie większą niż 75% w komponencie A, 50% w komponencie B, 70% w komponencie D i nie więcej niż kwota określona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Należy także dołączyć kopię protokołu z przetargu wraz z załącznikiem ZP12 – poświadczone za zgodność z oryginałem. Kwotę dotacji należy podawać w pełnych złotych, zaokrąglając naliczenie zawsze w dół przez przeniesienie groszy do wydatków własnych.

Beneficjenci, którzy zakończyli prace proszeni są o niezwłoczne przekazanie w 2 egzemplarzach wniosków o płatność wg załączonych wzorów w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada br.

Informujemy, że faktury muszą być wystawione po dacie podpisania umowy z Województwem Mazowieckim, a na fakturze w rubryce „odbiorca” – w I kolejności powinna być wymieniona nazwa Gminy/Powiatu (Beneficjenta) z ewentualnym rozwinięciem na jednostkę organizacyjną wymienioną w § 3 ust. 3 umowy. Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania statutu w/w jednostki.

Do wniosku o płatność powinny zostać załączone następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopia protokołu odbioru końcowego zadania;
 • Kopie opisanych faktur/kosztorys powykonawczy w przypadku fizycznej realizacji zadania przez własną jednostkę organizacyjną;
 • Dowody zapłaty za część Beneficjenta;
 • Oświadczenie Beneficjenta o wykorzystaniu środków zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Równocześnie przypominamy, że ostatecznym zakończeniem realizacji zadania jest przekazanie do Departamentu dowodu zapłaty za część objętą kwotą dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego.


Beneficjenci komponentu C

Beneficjenci komponentu C, którzy zakończyli prace inwestycyjne proszeni są o przekazanie/przesłanie 1 egzemplarza sprawozdania wraz z załącznikami wymienionymi w druku rozliczenia rzeczowo – finansowego (do pobrania poniżej).

Prosimy o sukcesywne przekazywanie/przesyłanie projektów aneksów, wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych na niżej wskazany adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
  ul. Jagiellońska 74,
  03-301 Warszawa
  Wydział Wdrażania Programów

Pliki do pobrania

Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 298, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 280, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 5774

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.