Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 11

2006.09.06 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin dotkniętych suszą, Samorząd Województwa Mazowieckiego uznał za konieczne stworzenie w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza specjalnego rodzaju pomocy w zniwelowaniu jej skutków. Wygospodarowane z oszczędności budżetu województwa mazowieckiego środki finansowe, w kwocie przekraczającej 15 mln zł, przeznaczone zostaną na wsparcie budowy sieci wodociągowych na obszarach Mazowsza dotkniętych klęską suszy.

Z inicjatywy Zarządu, Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 września 2006 r. włączył do „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” dodatkowe komponenty:
 • Komponent E – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – budowa wodociągów na terenach wiejskich.”
 • Komponent F – „Uzupełnienie finansowe ZPORR – wodociągi. Pomoc klęskowa.”

W wykonaniu uchwały Sejmiku - Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 września 2006 r. zatwierdził:
 • „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach komponentu E” z załącznikami,
 • „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Komponentu F” z załącznikami.

W związku z powyższym Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich realizujący SPRM ogłasza nabór wniosków o dotacje w roku 2006 w ramach:

Komponentu E:

Wnioski na realizowane zadania należy sporządzić w kwotach brutto wg załączonego wzoru w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) i dostarczyć osobiście do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, pokój 312 - w terminie od 11 września br. do 15 września 2006 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Dotacja celowa przyznawana będzie Beneficjentom według kolejności przyjęcia wniosków - decyduje data i godzina wpływu do Departamentu (każdy wniosek opatrzony zostanie datą wpływu z zaznaczeniem godziny).

Do składanego wniosku należy dołączyć oryginał / kopię kosztorysu inwestorskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem na wnioskowane zadanie.

Dotacja celowa przeznaczona jest na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych na obszarach wiejskich. Koszt przyłączy, prac przygotowawczych i obsługi przedsięwzięcia nie będzie finansowany ze środków dotacji celowej.

Wysokość środków dotacji celowej z Budżetu Województwa nie może być wyższa niż 90% kosztów zadania inwestycyjnego i nie więcej niż 150.000 zł na Beneficjenta w roku budżetowym.

Beneficjenci zobowiązani są wydatkować otrzymane środki dotacji celowej do dnia 15 listopada roku, w którym je otrzymali.

W przypadku, gdy okres realizacji zadania przekracza rok budżetowy, w którym została przyznana dotacja celowa, Beneficjent zobowiązany jest do wystąpienia do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2006 r. - z wnioskiem o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną częścią lub całością inwestycji w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem roku 2006, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu wydatkowania tych środków - nie dłuższym niż do 31 sierpnia 2007 r.


Komponentu F:

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 września 2006 r. zatwierdził przedłożoną przez Zarząd Województwa imienną listę Beneficjentów Komponentu F oraz maksymalne kwoty dotacji celowych do zgłoszonych zadań. Lista obejmuje 11 wniosków o przyznanie pomocy finansowej złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach działania 3.2 ZPORR, a które nie zostały dofinansowane z funduszy ZPORR.

Dalszy tok postępowania i warunki udzielenia dotacji celowej określają przyjęte przez Zarząd Województwa „Zasady udzielania dotacji...”

Jednocześnie prosimy o możliwie jak najszybsze nadsyłanie wypełnionych przez Beneficjentów jednostronnie podpisanych umów, sporządzonych w 3 egzemplarzach.
Po zakończeniu realizacji Projektu, najpóźniej do dnia 15 listopada 2006 r. - Beneficjenci powinni przedstawić wniosek o płatność przyznanej dotacji celowej.

W przypadku, gdy okres realizacji zadania przekracza 2006 rok, Beneficjent zobowiązany jest do wystąpienia do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2006 r. z wnioskiem o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną częścią lub całością inwestycji w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem roku 2006, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu wydatkowania tych środków – nie dłuższym niż do 31 sierpnia 2007 r.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
 • koordynacja całości:
  Krystyna Wasilewska – Kierownik Wdrażania Programów
  tel. (022) 32-31-910


 • komponent E:
  Katarzyna Kwiatkowska – Specjalista
  tel. (022)32-31-963


 • komponent F:
  Piotr Rawa – Referent
  tel. (022) 32-31-963

Pliki do pobrania

Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 402, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 787, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 51 kB, Liczba pobrań: 431, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 69 kB, Liczba pobrań: 396, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 414, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 86 kB, Liczba pobrań: 400, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 408, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 587, Dokument programu Microsoft Word

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 5523

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.