Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Komunikat nr 12

2006.10.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Dotyczy realizacji „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza” (SPRM) komponentów: E – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę – Budowa Wodociągów na Terenach Wiejskich” i F – „Uzupełnienie Finansowe ZPORR – Wodociągi – Pomoc Klęskowa”.

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich informuje, że w dniu 9 października 2006 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego, na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, rozdysponował środki na dotacje celowe w komponencie E. oraz zatwierdził przedłożoną przez Zarząd Województwa imienną listę Beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych do zadań zgłoszonych w ramach komponentu F.

Listy Beneficjentów obejmują: 162 wnioski gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w ramach komponentu E oraz 11 wniosków nie objętych dofinansowaniem z funduszy ZPORR – komponent F.

Przypominamy, że zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu E i F zamieszczone zostały w komunikacie nr 11.


BENEFICJENCI KOMPONENTU E:

Uprzejmie informujemy, że umowy podpisywane są wyłącznie po przeprowadzonych przetargach - w związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o promesę. Pisma w tej sprawie należy kierować do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich.

Umowy prosimy sporządzać w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór umowy zamieszczony został w Komunikacie nr 11). Informujemy, że numer umowy i datę zawarcia nadaje Departament, a wprowadzanie w tekście jakichkolwiek dodatkowych zmian nie jest możliwe. Tytuł zadania musi być identyczny jak w wykazie Beneficjentów załączonym do komunikatu.

Do projektu umowy wprowadza się wartość brutto zadania po przetargu, naliczając od tej wartości pomoc finansową nie większą niż 90% oraz nie większą niż kwota zapisana w wykazie załączonym do przedmiotowego komunikatu.

Do umowy prosimy dołączyć kopię protokołu z przetargu wraz z załącznikiem ZP12 – poświadczonym za zgodność z oryginałem. Kwoty dotacji prosimy podawać w pełnych złotych, zaokrąglając naliczenia zawsze w dół, przez przeniesienie groszy do wydatków własnych.

Beneficjenci, którzy nie skończą realizacji wnioskowanego zadania do 15 listopada 2006 r., proszeni są aby nie czekając na wskazany termin – tj. 6 listopada 2006 r. – wnioskowali o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią inwestycji w wykazie wydatków województwa niewygasających z końcem 2006 r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do komunikatu.

Beneficjentów, którzy będą realizować zadanie po 15 listopada br. prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż faktury za wykonanie zadania dotyczące kwotowo części dotacji celowej wystawione w okresie 16 listopada – 31 grudnia 2006 r. muszą posiadać termin płatności w 2007 r.

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnej jednostki organizacyjnej koniecznym do rozliczenia dotacji celowej będzie: statut jednostki oraz kosztorys powykonawczy zadania.

Umowy podpisane przez Beneficjenta należy przesyłać/przekazywać do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Wydział Wdrażania Programów


Przypominamy, że w przypadku przeniesienia przyznanej pomocy na tzw. środki niewygasające - ostateczny termin wydatkowania tych środków nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2007 r.


BENEFICJENCI KOMPONENTU F:

Informujemy, że uaktualniona lista Beneficjentów komponentu F stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Beneficjenci, którzy zakończyli bądź zakończą w najbliższym czasie realizację zadania, proszeni są o składanie do Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich wniosków o płatność dotacji wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2006 r.

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnej jednostki organizacyjnej prosimy dostarczyć: statut jednostki oraz kosztorys powykonawczy zadania.

Wzór wniosku o płatność dotacji celowej stanowi załącznik do komunikatu nr 11.

Beneficjenci, którzy nie skończą realizacji wnioskowanego zadania do 15 listopada 2006 r., proszeni są aby nie czekając na wskazany termin – tj. 6 listopada 2006 r. – wnioskowali o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią inwestycji w wykazie wydatków województwa niewygasających z końcem 2006 r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do komunikatu.

Beneficjentów, którzy będą realizować zadanie po 15 listopada br. prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż faktury za wykonanie zadania dotyczące kwotowo części dotacji celowej wystawione w okresie 16 listopada – 31 grudnia 2006 r. muszą posiadać termin płatności w 2007 r.

Przypominamy, że w przypadku przeniesienia przyznanej pomocy na tzw. środki niewygasające - ostateczny termin wydatkowania tych środków nie może być dłuższy niż do 31 sierpnia 2007 r.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zasadami komponentu F, wszystkie faktury załączane do wniosku o płatność muszą być opisane i opłacone. W związku z tym załączamy skorygowany wniosek o płatność dotacji celowej z Komponentu F (załącznik nr 5).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
 • koordynacja całości:
  Krystyna Wasilewska
  Kierownik Wydziału Wdrażania Programów
  k.wasilewska@mazovia.pl
  tel. (022) 32-31-910

 • komponent E:
  Katarzyna Kwiatkowska
  Specjalista
  k.kwiatkowska@mazovia.pl
  tel. (022)32-31-963

 • komponent F:
  Piotr Rawa
  Referent
  p.rawa@mazovia.pl
  tel. (022) 32-31-950

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 3800

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.