Komunikaty

Komunikat Nr 7, PAOW- B2

2004.07.13 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W nawiązaniu do treści poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że w przypadku
Gmin i Powiatów w których rozstrzygnięto przetargi na remont/wyposażenie wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych, współfinansowanych ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – podkomponent B2, Beneficjenci tego programu powinni:
 • sporządzić w 2 egz. formularz kontroli przetargu – etap II wraz z załącznikami tam wyszczególnionymi w punktach 3 – 7. Załącznik „inne’ należy zamienić na „lista wysyłkowa zaproszeń do przetargów”. Projekt kontraktu z wykonawcą remontu lub zamówienia dotyczący zakupów, powinien być podpisany „Za Gminę/Powiat”. Do sporządzenia dokumentacji z przetargu można wykorzystywać druki z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Całość w/w dokumentacji podlega akceptacji przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu /WBWP/;
 • po uzyskaniu w/w akceptacji, oficjalnie ogłosić wynik przetargu i przy braku protestu /7 dni/ - zawrzeć umowę z wyłonionym wykonawcą remontu lub dostawcą (przekazanie zamówienia na zakupy). Jeden /1/ egz. podpisanego obustronnie kontraktu z wykonawcą bądź zamówienia na zakupy -z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji, przesłać do WBWP.
 • w kolejności należy przygotować projekt aneksu do umowy z województwem aktualizujący kwoty i daty tam zapisane ( uwaga: w § 5 ust. 1 umowy termin rozpoczęcia = dacie zawarcia umowy, a zakończenie to data zakończenia kontraktu przez wykonawcę/dostawcę + 30 dni). Wzór aneksu w załączeniu.
 • po wykonaniu powyższych czynności należy sporządzić i przesłać do WBWP końcowy raport z oceny ofert wg załączonego wzoru - pamiętając przy tym, że wartość szacunkowa/pkt.6/ pozostaje jak w Etapie I, a wartość zamówienia /pkt.21/ ustaloną w przetargu przelicza się na USD wg średniego kursu NBP z dnia przetargu.

Poza tym WBWP informuje o uruchomieniu przyjmowania dokumentów (tj. aktualizacji wniosku oraz projektu umowy z województwem i dokumentacji przetargowej) od Gmin zapisanych na liście rankingowej projektów, dla tzw. drugiej kolejności finansowania. Wytyczne dotyczące tej procedury zawarte są w „Komunikacie PAOW-B2, nr 2 i 3”.

Podpisywanie umów i akceptowanie dokumentacji przetargowych będzie następowało sukcesywnie - zgodnie z kolejnością na w/w liście rankingowej oraz w miarę pozyskiwania i uwalniania środków na te cele. Jak informowaliśmy wcześniej /w tym na szkoleniach/ - należy się liczyć z tym, że w przypadku projektów zrealizowanych w roku bieżącym, dofinansowanie może przesunąć się na pierwszy kwartał 2005 roku.

Pełna lista rankingowa projektów remontowych i wyposażeniowych w załączeniu.


Do pobrania:
 • wzór aneksu nr 1. PAOW-B2
 • druk raportu z oceny ofert
 • lista rankingowa
 • Liczba wyświetleń: 673

  powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.