Komunikaty

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komunikat nr 8

2007.09.26 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Dotyczy realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” (SIWRM)

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uprzejmie informuje, że dnia 18 września 2007 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przychylnie ustosunkował się do postulatów Beneficjentów SIWRM i wyraził zgodę na:

1) wnioskowanie o umieszczenie środków przyznanej dotacji celowej w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r.
2) wnioskowanie o zagospodarowanie niespożytkowanej w trakcie realizacji zadania, kwoty dotacji celowej według zasad komponentów

1. UMIESZCZENIE ŚRODKÓW PRZYZNANEJ DOTACJI CELOWEJ W WYKAZIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM 2007 R.
Beneficjenci komponentów A, B, C, D, E i H:

Beneficjenci, którzy nie przewidują możliwości zakończenia dotowanego zadania do 15 listopada 2007 r. , proszeni są, aby do dnia 6 listopada 2007 r. wnioskowali o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią zadania w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć na adres Departamentu pismo zawierające uzasadnienie konieczności umieszczenia przyznanych środków w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. Pismo to powinno zostać podpisane przez osobę reprezentującą Beneficjenta przy kontrasygnacie Skarbnika Beneficjenta.

Beneficjenci komponentu J:
Beneficjenci, którzy nie skończą realizacji wnioskowanego zadania do 15 listopada 2007 r. , proszeni są aby nie czekając na wskazany w umowie termin – tj. 6 listopada 2007 r. – rozważyli umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią zadania w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r.
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć na adres Zarządu Województwa Mazowieckiego pismo zawierające uzasadnienie konieczności umieszczenia przyznanych środków w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. Pismo to powinno zostać podpisane przez osobę reprezentującą Beneficjenta przy kontrasygnacie Skarbnika Beneficjenta.
Beneficjentów, którzy będą realizować zadanie po 15 listopada br. prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, aby faktury za wykonanie zadania dotyczące kwotowo części dotacji celowej wystawione w okresie 16 listopada – 31 grudnia 2007 r. posiadały termin płatności w 2008 r.
Departament, uprzejmie informuje Beneficjentów komponentów C, E, H i J, (w przypadku wnioskowania o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią zadania w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. ), którzy już otrzymali środki finansowe z budżetu Województwa po zawarciu Umowy z Województwem Mazowieckim, o konieczności zwrotu tych środków wraz z naliczonymi przez bank odsetkami, pomniejszone o koszty obsługi specjalnego rachunku bankowego na którym były umieszczone. W związku z powyższym do wniosku o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią zadania w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. oprócz pisma uzasadniającego należy dołączyć uwierzytelnioną kopię polecenia przelewu ze specjalnego rachunku bankowego na konto Województwa Mazowieckiego podane w Umowie oraz historię tego rachunku od momentu przekazania dotacji przez Województwo na ten rachunek do momentu zadysponowania przelewu na rachunek bankowy Województw Mazowieckiego podany w Umowie.
Departament przypomina, iż Beneficjentów nie ubiegających się o umieszczenie środków związanych z niezrealizowaną całością lub częścią zadania w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. obowiązują terminy określone w Umowie Beneficjenta z Województwem Mazowieckim.
Wzór wniosku o umieszczenie środków w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. stanowi Załącznik nr 1 do komunikatu.
2. WYKORZYSTANIE PEŁNEJ KWOTY DOTACJI CELOWEJ PRZYZNANEJ PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WRAZ Z ODPOWIEDNIM DLA DANEGO KOMPONENTU UDZIAŁEM WŁASNYM BENEFICJENTA.
I.

Wszyscy Beneficjenci SIWRM niezależnie od etapu realizacji zadań dotowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego uzyskali możliwość wnioskowania o zagospodarowanie części lub całości kwot dotacji celowej niespożytkowanych w trakcie ich realizacji, poprzez poszerzenie zakresu zadań zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 1163 z późn. zm.) do pełnej kwoty dotacji celowej przyznanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego wraz z odpowiednim dla danego komponentu udziałem własnym Beneficjenta.
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej ewentualności jest dostarczenie na adres Departamentu wniosku o uzupełnienie dotacji celowej do dnia 5 października 2007 roku.
Wzór wniosku o uzupełnienie dotacji celowej stanowi Załącznik nr 2 do komunikatu.
Po złożeniu do dnia 5 października 2007 roku w Departamencie poprawnie wypełnionego wniosku o uzupełnienie dotacji celowej wraz z kompletem wymaganej dokumentacji i jego rozpatrzeniu:
a) Beneficjenci, którzy jeszcze nie podpisali z Województwem umowy o przyznaniu dotacji celowej podpisują ją na pełną kwotę wynikającą z realizacji zadania.
b) Beneficjenci, którzy już podpisali z Województwem Umowy o przyznaniu dotacji celowej, a będą zagospodarowywać całość lub część z kwoty dotacji celowej niespożytkowanej w trakcie realizacji dotowanego zadania, lub rozbudowywać je o II etap proszeni są o dostarczenie do Departamentu w odpowiednim momencie jednostronnie podpisanego kwotowego aneksu uzupełniającego (w 3 jednobrzmiących egzemplarzach) na kwotę wynikającą z realizacji zadania.
Wzór kwotowego aneksu uzupełniającego stanowi Załącznik nr 3 do komunikatu.
Całość zadania będzie
realizowana wg. warunków Umowy.
Departament informuje, że w celu rozliczenia dotowanego z budżetu Województwa zadania, poszerzonego w celu wykorzystania części lub całości kwoty dotacji celowej wymagany będzie protokół odbioru końcowego na część podstawową zadania oraz protokół odbioru końcowego na część uzupełniającą zadanie.
II.

W uzasadnionych przypadkach Beneficjenci komponentów A i C SIWRM mogą w ramach danego komponentu zgrupować wszystkie kwoty dotacji celowej niespożytkowane w trakcie realizacji objętych tym komponentem zadań i przeznaczyć całość lub część uzyskanej puli środków finansowych na zasilenie wybranego przez siebie zadania realizowanego w ramach tego komponentu. Ewentualna kwota do zagospodarowania na zadanie realizowane w ramach komponentu spowoduje przekroczenie kwoty dotacji celowej przyznanej Uchwałą Nr 98/07 w dniu 25 czerwca 2007 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na dane zadanie. Będzie ono uznane za II etap tego zadania i będzie wiązało się z koniecznością zapisania dotacji celowej w budżecie Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu Sejmiku Województwa w dniu 26 listopada 2007 r. Jednocześnie, ze względu na termin ujmowania powyższych dotacji celowych w budżecie, kwota ta będzie musiała być ujęta w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r.
W związku z powyższym Departament informuje że warunkiem niezbędnym do skorzystania z tej ewentualności jest dostarczenie na adres Departamentu wniosku uzupełniającego na II etap wybranego zadania realizowanego w ramach komponentu łącznie z wnioskiem o umieszczenie środków w wykazie wydatków Województwa niewygasających z końcem 2007 r. do dnia 5 października 2007 roku.
Wzór wniosku uzupełniającego na II etap wybranego zadania realizowanego w ramach komponentu stanowi Załącznik nr 4 do komunikatu.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakty e-mail lub telefoniczny z osobami wymienionymi w Komunikacie nr 6.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 407, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 67 kB, Liczba pobrań: 361, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 365, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 55 kB, Liczba pobrań: 384, Dokument programu Microsoft Word

Artykuły powiązane

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

20-01-2006
W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...
więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Liczba wyświetleń: 5390

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.