Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027

2015.12.01 15:10 , aktualizacja: 2016.08.05 09:54

Autor: Marcin Sokołowski, (PŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o  opracowaniu projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 20162021 z uwzględnieniem lat 20222027.

 

  1. Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

  2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.

  3. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

  4. Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziale Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz w zakładce Ekologia i Środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami – aktualizacje, a wersja papierowa w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5,
    03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro, pok. 325), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-16.00.

  5. Uwagi i wnioski do projektu dokumentów należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w w/w lokalizacjach.

     

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do: 15 stycznia 2016 r.:

 

Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

 

Drogą elektroniczną na adresy: oraz

 

  • Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Administratorem zbioru danych osobowych pn. Uwagi i wnioski dotyczące zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1899 kB, Liczba pobrań: 6252, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 714 kB, Liczba pobrań: 2180, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2903 kB, Liczba pobrań: 2348, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2273 kB, Liczba pobrań: 2425, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 1409

Liczba wyświetleń: 6581

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.