Rok 2017

Decyzja nr 27/17/PZ.Z z 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla „Fermy Drobiu Bartkowska”

2017.04.11 12:05 , aktualizacja: 2017.06.19 14:51

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku „Fermy Drobiu Bartkowska” spółka jawna, 06-561 Wola Szydłowska,

zmienia się

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 162/12/PŚ.Z z 6 grudnia 2012 r., znak: PŚ-V.7222.10.2012.WŚ, udzielającą „Fermy Drobiu Bartkowska” spółka jawna, 06-561 Wola Szydłowska, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu-brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 623500 sztuk/cykl oraz wydajności 4364500 sztuk/rok, zlokalizowanej w miejscowości Wola Szydłowska 44, gmina Stupsk, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 222/15/PŚ.Z dnia 21 lipca 2015 r, znak: PŚ-V.7222.10.2012.MR oraz nr 25/16/PZ.Z dnia 10 marca 2016 r, znak: PZ-I.7222.76.2016.WŚ, w następujący sposób:

 1. w części VIII otrzymuje brzmienie:

  „VIII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

  Instalacja jest źródłem ścieków przemysłowych powstających w wyniku mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanym. Odprowadzane są do 6 szczelnych bezodpływowych zbiorników o pojemności 18 m3, a następnie wywożone przez uprawnionych odbiorców specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

  Ilość ścieków wynosi:

  Qr = 469,0 m3/rok.
  Stan i skład ścieków:
  Temperatura < 35 oC
  Odczyn (pH) < 6,0 – 9,0
  BZT5 < 6 000 mgO2/dm3
  Fosfor ogólny < 200 mg P/dm3
  Zawiesina ogólna < 1 600 mg/dm3

  Azot ogólny <650 mgN/dm3
  Azot amonowy <600 mg/dm3
  Azot azotynowy < 5 mg/dm3.”;

 2. pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2017 r. „Fermy Drobiu Bartkowska” spółka jawna, 06-561 Wola Szydłowska, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Mihułkę, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 162/12/PŚ.Z z 6 grudnia 2012 r., znak: PŚ-V.7222.10.2012.WŚ, udzielającej „Fermy Drobiu Bartkowska” spółka jawna, 06-561 Wola Szydłowska, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu-brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 623500 sztuk/cykl oraz wydajności 4364500 sztuk/rok, zlokalizowanej w miejscowości Wola Szydłowska 44, gmina Stupsk, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 222/15/PŚ.Z dnia 21 lipca 2015 r, znak: PŚ-V.7222.10.2012.MR oraz nr 25/16/PZ.Z dnia 10 marca 2016 r, znak: PZ-I.7222.76.2016.WŚ.

Wnioskowana zmiana dotyczy zmiany parametrów ścieków przemysłowych, powstających w wyniku funkcjonowania instalacji. Prowadzący instalację wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, to jest o zmianę składu ścieków przemysłowych, pochodzących z instalacji powstających w trakcie dezynfekcji i mycia kurników. Przeprowadzono badania jakości ścieków przemysłowych powstających w procesie mycia budynków inwentarskich. W celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach, przed myciem każdy z kurników jest dokładnie omiatany. Zweryfikowano warunki posiadanego pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskano nową zgodę oczyszczalni ścieków na przyjmowanie ścieków przemysłowych. Planowane zmiany nie skutkują zmianą ilości wody wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania instalacji, a także nie skutkują zmianą ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Nie zmieni się również sposób zaopatrzenia instalacji w wodę oraz zagospodarowania ścieków przemysłowych. Informacje przedstawione we wniosku uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 10 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.15.2017.IP, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pełnomocnik prowadzącego instalację pismem z dnia 15 marca 2016 r., poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tutejszy (tut.) organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji nr 162/12/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: PŚ-V.7222.10.2012.WŚ, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 23 lutego 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1501 kB, Liczba pobrań: 181, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 193

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.