Rok 2017

Decyzja nr 43/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla AWAS-Serwis sp. z o. o.

2017.06.19 14:45 , aktualizacja: 2017.06.20 10:45

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa zmienia się decyzję nr 31/09/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 maja 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, udzielającą AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa (REGON: 017405910, NIP: 521-31-77-038), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr 15/11/PŚ.Z z 17 lutego 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 (sprostowaną postanowieniem z 8 marca 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08), nr 165/12/PŚ.Z z 11 grudnia 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-95/08, nr 76/13/PŚ.Z z 6 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, nr 42/14/PŚ.Z z  17 kwietnia 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 oraz nr 317/15/PŚ.Z z 17 listopada 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-95/08, w następujący sposób:

 1. sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

  „Udziela się pozwolenia zintegrowanego AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa (REGON: 017405910, NIP: 521-31-77-038),na prowadzenie instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej, zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 i określa się następujące warunki pozwolenia:”;

 2. w części VI. decyzji ust. 3 punkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

  „3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania

  Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania stanowi Tabela nr 2.

  Tabela nr 2. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania.

  Kod

  odpadów

  Rodzaj odpadów

  Dopuszczalna ilość

   Mg/rok[1]

  13 05 01*

  Odpady stałe z piaskowników

  i z odwadniania olejów w separatorach

  12000,00

  13 05 03*

  Szlamy z kolektorów

  12000,00

  13 05 02*

  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

  12000,00

  13 05 06*

  Olej z odwadniania olejów w separatorach

  12000,00

  13 05 07*

  Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

  12000,00

  13 05 08*

  Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

  12000,00

  01 01 02

  Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

  12000,00

  01 04 99

  Inne nie wymienione odpady

  12000,00

  01 05 04

  Płuczki odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

  12000,00

  01 05 05*

  Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

  12000,00

  01 05 06*

  Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

  12000,00

  01 05 07

  Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne
  niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

  12000,00

  01 05 08

  Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne
  niż wymienione 01 05 05 i 01 05 06

  12000,00

  01 05 99

  Inne nie wymienione odpady

  12000,00

  ex 13 01 04*

  Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

  12000,00

  ex 13 01 05*

  Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

  12000,00

  ex 13 01 09*

  Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

  12000,00

  ex 13 01 10*

  Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

  12000,00

  ex 13 01 11*

  Syntetyczne oleje hydrauliczne

  12000,00

  ex 13 01 12*

  Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

  12000,00

  ex 13 01 13*

  Inne oleje hydrauliczne

  12000,00

  ex 13 02 04*

  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

  12000,00

  ex 13 02 05*

  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

  12000,00

  ex 13 02 06*

  Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

  12000,00

  ex 13 02 07*

  Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

  12000,00

  ex 13 02 08*

  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

  12000,00

  ex13 03 06*

  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory
  oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

  12000,00

  ex 13 03 07*

  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory
  oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

  12000,00

  ex 13 03 08*

  Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

  12000,00

  ex 13 03 09*

  Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

  12000,00

  ex 13 03 10*

  Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory
  oraz nośniki ciepła

  12000,00

  ex 13 04 01*

  Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

  12000,00

  ex 13 04 02*

  Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

  12000,00

  ex 13 04 03*

  Oleje zęzowe ze statków morskich

  12000,00

  ex 13 07 01*

  Olej opałowy i olej napędowy

  12000,00

  ex 13 07 02*

  Benzyna

  12000,00

  ex 13 07 03*

  Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

  12000,00

  ex 13 08 01*

  Szlamy lub emulsje z odsalania

  12000,00

  ex 13 08 02*

  Inne emulsje

  12000,00

  ex 13 08 80

  Zaolejone odpady stałe ze statków

  12000,00

  ex 13 08 99*

  Inne niewymienione odpady

  12000,00

  19 08 13

  Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego
  niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

  12000,00

  20 03 04

  Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących
  do gromadzenia nieczystości

  12000,00

  20 03 06

  Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

  12000,00

  (ex) – wyłącznie odpady, które ze względu na stopień ich zanieczyszczenia nie mogą być poddane regeneracji i innym procesom odzysku.”

   

 3. pozostałe elementy.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.), AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji nr 31/09/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 maja 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, udzielającej AWAS-Serwis sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa (REGON: 017405910, NIP: 521-31-77-038), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr 15/11/PŚ.Z z 17 lutego 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 (sprostowaną postanowieniem z 8 marca 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08), nr 165/12/PŚ.Z z 11 grudnia 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-95/08, nr 76/13/PŚ.Z z 6 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, nr 42/14/PŚ.Z z 17 kwietnia 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08 oraz nr 317/15/PŚ.Z z 17 listopada 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-95/08.

Wnioskowana zmiana dotyczy uaktualnienia nazwy instalacji objętej pozwoleniem oraz uwzględnienia w wyszczególnieniu odpadów dopuszczonych do przetwarzania, odpadów oznaczonych kodem 19 08 13* (Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych).

 

Pismem z 15 maja 2017 r. oraz pismem z 30 maja 2017 r., prowadzący instalację przedłożył dodatkowe uzupełnienia do wniosku.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tutejszy (tut.) organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 29 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.25.2017.MR, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pismem z 12 czerwca 2017 r., prowadzący instalację poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Pismem z 29 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.25.2017.MR, poinformowano stronę o możliwości zwrotu nadpłaconej części opłaty skarbowej.

 

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

 

W przedłożonym wniosku prowadzący instalację wystąpił o dodanie do katalogu odpadów dopuszczanych do przetwarzania, odpadów oznaczonych kodem 19 08 13*. W wyniku przeprowadzonej analizy wniosku ustalono, że całkowita ilość odpadów poddawanych rocznie przetwarzaniu w instalacji nie ulegnie zmianie, technologia i sposób gospodarowania odpadami pozostają bez zmian oraz, że w wyniku przetwarzania wyżej wymienionego odpadu nie powstaną żadne nowe odpady. Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie procesu przetwarzania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zgodny z obowiązującymi przepisami, tut. organ przychylił się do wniosku strony w powyższym zakresie, zmieniając pozwolenie zgodnie z jej żądaniem.

 

Rozszerzenie listy rodzajów odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania o odpad o kodzie 19 08 13, nie spowoduje zwiększenia ilości wody pobieranej na potrzeby instalacji, ani zmiany ilości i jakości ścieków przemysłowych powstających w wyniku funkcjonowania instalacji.

 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji nr 31/09/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 maja 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-95/08, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 18 kwietnia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

 

[1] maksymalna łączna ilość odpadów jaka może zostać poddana procesowi unieszkodliwiania wynosi 12000,00 Mg/rok.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2654 kB, Liczba pobrań: 214, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 243

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.