Rok 2017

Postanowienie z dnia 19 czerwca 2017 r. uzupełniające decyzję Nr 37/17/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2017.06.19 15:00 , aktualizacja: 2017.06.20 16:08

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Na podstawie art. 111 § 1a ustawy z 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 201 ust. 1 oraz art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2017 r. poz. 519, z późn. zm.),

postanawia się

uzupełnić z urzędu decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 37/17/PZ.Z z 30 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ:

  1. uchylającą decyzję Wojewody Mazowieckiego z 22 grudnia 2006 r., znak: WŚR.I.KB/6640/10/04/06, udzielającą Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych – Instalacja Główna: Zakład Biotechnologii i Syntez, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, zmienioną decyzją Wojewody Mazowieckiego z 3 sierpnia 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/10/04/06, oraz decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 26/09/PŚ.Z z 10 kwietnia 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 60/09/PŚ.Z z 14 października 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 123/10/PŚ.Z z 22 grudnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 85/13/PŚ.Z z 20 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, oraz Nr 274/15/PŚ.Z z 23 września 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-115/08;

  2. udzielającą pozwolenia zintegrowanego Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, (REGON: 010721743, NIP: 5250000564), na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (Instalacja Główna), zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2;

  3. obejmującą pozwoleniem zintegrowanym Instalację Pomocniczą obejmującą: Zakład Insuliny: obiekt D-31 – produkcja substancji insuliny i form gotowych, obiekt P-27 – pakowanie antybiotyków i psychotropów; Zakład Farmacji: obiekt J-10, P-7, D-33, C-80, P-15, M-1, produkcja form gotowych,

    poprzez określenie w treści części X decyzji „Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska” zakresu, sposobu i terminu przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji o ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji, polegające na dodaniu do zdania „Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji.” sformułowania „oraz przekazywanie ww. ewidencji w terminie do 31 stycznia każdego roku, za  poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za  rok 2017.”

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie zintegrowane określa także, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149.

W decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 37/17/PZ.Z z 30 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (Instalacji Głównej), zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 oraz uchylającej z tą samą datą dotychczasowe pozwolenie, wbrew treści cyt. wyżej przepisu, nie określono zakresu, sposobu i terminu przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji o ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji.

Konieczne jest zatem uzupełnienie przedmiotowej decyzji w tym zakresie.

Stosownie do postanowień art. 111 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Zgodnie zaś z art. 111 § 1a ustawy Kpa, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W związku z n/n postanowieniem termin do wniesienia odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z 30 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ, biegnie od dnia doręczenia n/n postanowienia o uzupełnieniu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1457 kB, Liczba pobrań: 211, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 249

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.