Rok 2017

Decyzja nr 42/17/PZ.Z z 13 czerwca 2017 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla Zofii Koźlakiewicz

2017.06.22 12:35 , aktualizacja: 2017.08.28 11:58

Autor: Ilona Podlewska, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Pani Zofii Koźlakiewicz,(ukryte dane osobowe) udziela się pozwolenia zintegrowanego Pani Zofii Koźlakiewicz (ukryte dane osobowe) (REGON 146052788, NIP 5691873873), na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1464000 sztuk/cykl i zdolności produkcyjnej 10248000 sztuk drobiu/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski i określa się następujące warunki pozwolenia:

 

I. Rodzaj prowadzonej działalności

Chów drobiu – brojlerów kurzych w systemie ściółkowym.

 

II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

Rodzaj instalacji

Instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1464000 sztuk (szt.), w skład której wchodzą:

 1. dwadzieścia cztery budynki inwentarskie (kurników nr 1-24) o powierzchni dostępnej dla ptaków 2694 m2, maksymalnej obsadzie początkowej 61000 szt./cykl, z instalacją grzewczą opalaną gazem płynnym (po 8 nagrzewnic o mocy 70 kW w każdym z kurników); każdy z kurników nr 1-24 wyposażony jest w:
  1. czternaście wentylatorów dachowych o wydajności 12000 m3/h,
  2. osiem wentylatorów szczytowych o wydajności 34000 m3/h;
 2. dwadzieścia cztery silosy paszowe o pojemności 25 Mg każdy;
 3. trzydzieści sześć zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy;
 4. trzydzieści dwa zbiorniki bezodpływowych na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3 każdy;
 5. dwa awaryjne agregaty prądotwórcze o mocy 500 kW z dwoma zbiornikami oleju napędowego o pojemności 1,0 m3 każdy;
 6. jedna studnia głębinowa ze stacją uzdatniania wody.

Budynki inwentarskie wyposażone są w systemy sterowania komputerowego w tym:

 1. system zadawania paszy;
 2. system kontroli środowiska wewnątrz kurnika i sterowania wentylacją z elektronicznym kontrolerem do optymalizacji warunków środowiskowych w kurniku (chłodzenie, wilgotność, temperatura, włączanie poszczególnych sekcji wentylacji w zależności od warunków wewnętrznych kurnika i zewnętrznych);
 3. system elektryczny;
 4. system alarmowy, reagujący na: zanik napięcia, minimalną i maksymalną temperaturę, brak wody, złe funkcjonowanie karmienia.

Opis stosowanej technologii

Kurniki wchodzące w skład przedmiotowej instalacji są zasiedlane jednodniowymi pisklętami dostarczanymi z zakładu wylęgowego. Kurczaki są hodowane na fermie od pierwszego dnia życia do ok. 41 dni, po czym są przekazywane zewnętrznemu, uprawnionemu podmiotowi do uboju.

Kurczęta brojlery są hodowane metodą ściółkową na słomie. Ptaki pojone są wodą pochodzącą z własnego ujęcia wody podziemnej. W celu zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody, bez szkód dla stanu zdrowotności zwierząt (pojenie zwierząt do woli – ad libitum), zastosowany został automatyczny system pojenia kurcząt poprzez poidła smoczkowo-miseczkowe, zapobiegające wyciekom i stratom wody. Kurniki wyposażono w paszociągi z karmidłami automatycznymi. Pasza jest magazynowana w silosach zlokalizowanych w sąsiedztwie kurników. Kurczęta są karmione mieszankami o składzie dostosowanym do fazy rozwoju i kondycji ptaków. Mieszanki paszowe charakteryzują się malejącą zawartością białka ogólnego w kolejnych etapach żywienia drobiu.

W ciągu roku na fermie jest prowadzonych maksymalnie 7 cykli chowu kurcząt brojlerów. Po zakończeniu każdego cyklu chowu następuje przerwa, która jest przeznaczona na prace porządkowe, tj.: wywóz obornika, czyszczenie, dezynfekcję hal chowu i urządzeń wchodzących w skład instalacji (np. paszociągów), a następnie zaścielenie posadzek świeżą ściółką i ogrzewanie kurników.

Teoretyczna zdolność produkcyjna w przedmiotowej instalacji wynosi 10248000 sztuk drobiu/rok.

 

III. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

 1. Stosowanie systemu fazowego żywienia zwierząt, mieszankami paszowymi dobranymi do wieku oraz gatunku drobiu.
 2. Stosowanie automatycznych, wysokowydajnych systemów pojenia i karmienia – poideł smoczkowo – miseczkowych, zapobiegających nawilżaniu pomiotu i ściółki oraz automatycznych karmideł zapobiegających wysypywaniu paszy do ściółki.
 3. Utrzymywanie zagęszczenia obsady poniżej 39 kg/m2.
 4. Zapewnienie szczelnych podłóg w budynkach inwentarskich.
 5. Utrzymywanie powierzchni wewnątrz pomieszczeń inwentarskich w należytej czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności w kurniku oraz niedopuszczanie do strat wody.
 6. Gromadzenie wytwarzanych ścieków przemysłowych z mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń inwentarskich, w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, i systematyczne wywożenie ich przez uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.
 7. Wyposażenie studni głębinowej i instalacji w sprawne wodomierze oraz nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia.
 8. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej wszystkich urządzeń gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.
 9. Prowadzenie regularnej kalibracji instalacji wody pitnej, wykrywanie i usuwanie przecieków, a także prowadzenie rejestru zużycia wody.
 10. Systematyczne usuwanie obornika po zakończeniu cyklu produkcyjnego.
 11. Wywożenie obornika poza teren fermy odpowiednio zabezpieczonymi środkami transportu, ograniczającymi emisję związków złowonnych do powietrza.
 12. Magazynowanie powstającego obornika kurzego na szczelnej płycie obornikowej, w okresie, gdy obornik nie może być zagospodarowany przez odbiorców, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.
 13. Rolnicze wykorzystanie powstającego obornika na gruntach własnych lub polach rolników, z którymi prowadzący instalację posiada podpisane umowy, zgodnie ze sporządzanymi corocznie planami nawożenia lub przekazywanie obornika uprawnionym podmiotom w celu odzysku (np. do produkcji podłoża do uprawy grzybów).

 

IV. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

 1. Przeglądy i konserwacje urządzeń, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń oraz eliminacji nieuzasadnionej, nadmiernej konsumpcji energii.
 2. Zastosowanie do zasilania nagrzewnic wysokojakościowego paliwa, jakim jest gaz płynny.
 3. Zastosowanie wysokiej izolacyjności termicznej ścian i dachów budynku kurnika.
 4. Stosowanie optymalnej obsady ptaków w kurniku.
 5. Optymalnie zaprojektowany system wentylacji w budynku i nadzór, zapewniający odpowiednią kontrolę temperatur i minimalne tempo wentylacji w zimie.
 6. Optymalne oświetlenie (natężenie, długość dnia świetlnego, utrzymanie w czystości) pomieszczeń inwentarskich kurnika.
 7. Stosowanie oświetlenia energooszczędnego.
 8. Zastosowanie urządzeń pomiarowo kontrolnych sterujących instalacją, dzięki którym możliwe jest elastyczniejsze zarządzanie pracą całej instalacji.

 

V. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, wody, paliw i energii

 1. Zużycie wody na cele instalacji:
  1. pojenie zwierząt – Qr = 81984 m3/rok, w tym:
   1. 8 dm3/ptaka/cykl,
   2. 56 dm3/stanowisko/rok;
  2. mycie i dezynfekcja kurnika – Qr = 430 m3/rok;
  3. zraszanie kurnika – Qr = 5124 m3/rok;
  4. cele stacji uzdatniania wody – Qr = 1435 m3/rok.
 2. Zużycie paszy – 39967 Mg/rok.
 3. Zużycie energii elektrycznej – 3744 MWh/rok.
 4. Zużycie gazu propan – 4541 m3/rok.
 5. Zużycie słomy – 1260 Mg/rok.
 6. Zużycie środków do mycia i dezynfekcji kurników – 23,2 Mg/rok.
 7. Zużycie środków do redukcji amoniaku – Dezammonium – 45,3 Mg/rok lub Agrisan – 90,5 Mg/rok.

 

VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

 1. Emisja hałasu do środowiska

Dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska,
w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, na tereny zabudowy zagrodowej wynosi:

 • LAeq D – 55 dB (A) w porze dnia, w godz. 6.00÷22.00;
 • LAeq N – 45 dB (A) w porze nocy, w godz. 22.00÷6.00.

Czas pracy głównych źródeł hałasu: wentylatory dachowe i szczytowe – 16 godzin w porze dnia i 8 godzin w porze nocy.

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji – źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1–5.

 

Tabela 1. Emisja dopuszczalna amoniaku dla każdego z 24 kurników nr 1–24 – obsada 61000 sztuk każdy, w każdym kurniku po 8 nagrzewnic opalanych gazem płynnym o mocy 70 kW każda.

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna

kgNH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok

Amoniak

0,0283

 

Tabela 2. Emisja dopuszczalna pozostałych substancji dla każdego z 24 kurników nr 1–24 – obsada 61000 szt. każdy, w każdym kurniku po 8 nagrzewnic opalanych gazem płynnym o mocy 70 kW każda.

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Siarkowodór

0,0108

Pył ogółem

0,3825

Pył zawieszony PM10

0,3710

Pył zawieszony PM2,5

0,0408

Dwutlenek siarki

0,0047

Dwutlenek azotu

0,0315

Tlenek węgla

0,0216

 

Tabela 3. Emisja dopuszczalna dla każdego z 14 wentylatorów dachowych o wydajności V = 12 000 m3/h w każdym z kurników nr 1-24; wysokość: h = 6,8 m; średnica wylotu d = 0,63 m; wylot pionowy otwarty

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,03697

Siarkowodór

0,00077

Pył ogółem

0,02732

Pył zawieszony PM10

0,02650

Pył zawieszony PM2,5

0,00292

Dwutlenek siarki

0,000335

Dwutlenek azotu

0,002253

Tlenek węgla

0,001542

 

Tabela 4. Emisja dopuszczalna dla każdego z 8 wentylatorów szczytowych o wydajności V = 34 000 m3/h w każdym z kurników nr 1-24; wysokość wylotu: h = 1,5 m; powierzchnia wylotu F = 1,4m × 1,4m; wylot boczny

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,01871

Siarkowodór

0,00083

Pył ogółem

0,02955

Pył zawieszony PM10

0,02867

Pył zawieszony PM2,5

0,00315

 

Tabela 5. Roczna emisja dopuszczalna dla całej instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1 464 000 szt. (wraz z emisją z nagrzewnic) w kurnikach od nr 1 do nr 24

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [Mg/rok]

Amoniak

41,444

Siarkowodór

1,067

Pył ogółem

38,129

Pył zawieszony PM10

36,992

Pył zawieszony PM2,5

4,263

Dwutlenek siarki

0,227

Dwutlenek azotu

1,526

Tlenek węgla

1,045

 1. Zagospodarowanie wytwarzanego obornika

Maksymalna ilość obornika, która powstać może w wyniku funkcjonowania instalacji (przy obsadzie 1464000 szt./cykl i 7 cyklach w roku) wynosi 17422,00 Mg/rok.

Powstający na fermie obornik docelowo wykorzystywany może być:

 • rolniczo (jako nawóz) zgodnie z przepisami ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668), oraz zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej – na gruntach, do których prowadzący instalację posiada tytuł prawny lub na gruntach osób, z którymi zawarto stosowne umowy. Ilość nawozu stosowanego na polach musi być zgodna ze sporządzanymi corocznie planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez okręgową stację chemiczno-rolniczą;
 • procesie produkcji podłoża do uprawy grzybów (jako odpad).

W okresie, gdy obornik kurzy nie może być bezpośrednio wykorzystany rolniczo, prowadzący instalację zobowiązany jest do magazynowania powstającego obornika na płycie obornikowej, o której mowa w przepisach o nawozach i nawożeniu lub przekazywania obornika uprawnionym podmiotom w celu odzysku (np. do produkcji podłoża, do uprawy grzybów).

 1. Wytwarzanie odpadów
  1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, z uwzględnieniem sposobów gospodarowania, w tym magazynowania odpadów, stanowi tabela nr 6.

 

Tabela 6. Odpady dopuszczone do wytwarzania w wyniku funkcjonowania instalacji.

Lp.

Rodzaj odpadów

(podstawowy skład i właściwości)

Kod odpadów

Ilość odpadów [Mg/rok]

Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadów

1.

Odchody zwierzęce

[Mieszanina przefermentowanych odchodów kurzych i ściółki (słomy).

Pomiot kurzy- zawartość suchej masy ok. 20-44%, w tym około: azot (N) 16 kg/Mg, fosfor (P2O5) 15 kg/Mg, potas (K2O) 8 kg/Mg, wapń (CaO) 24 kg/Mg, magnez (MgO) 7 kg/Mg.

Słoma – zawartość suchej masy ok. 90–93%, w tym węgiel 46%, wodór 5%, tlen – 38%, azot – 0,2%, siarka 0,1%, popiół 3%.

Odpady o dużej zawartości składników odżywczych, zawilgocony (posiada właściwości nawozowe, polepszające strukturę podłoża). Odpady w postaci stałej. Stosowane lub magazynowane w niewłaściwy sposób mogą powodować zanieczyszczenie gleby i wód związkami azotu.].

02 01 06

17422,00

Odpady bezpośrednio po wytworzeniu wywożone z terenu fermy i przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku (do produkcji podłoża do uprawy grzybów).

W przypadku braku możliwości bezpośredniego przekazania odpady magazynowane na płycie obornikowej, zlokalizowanej na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, wyposażonej w zbiornik na odcieki.

2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

[Opakowania z tworzyw sztucznych po stosowanych środkach myjących, dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych. Skład: polimery syntetyczne: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) oraz pozostałości substancji znajdujących się w opakowaniach: roztwory wodne zawierające ok. 30-60% substancji niebezpiecznych, tj. chlorek benzalkonium, jodyna, betadyna, kwas octowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, chlorheksedyna, izopropanol, aldehyd glutarowy, formaldehyd i inne.

Odpady w postaci stałej, palne, działające toksycznie na organizmy wodne (H14), żrące (H8), uczulające (H13), drażniące (H4), szkodliwe (H5), toksyczne (H6).]

15 01 10*

2,000

Odpady magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu.

Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

3.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

[Zużyte maty dezynfekcyjne, szmaty do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - pozostałościami po stosowanych środkach myjących, dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych. Polimery syntetyczne: polipropylen (PP), poliuretan (PU), nylon, bawełna wraz z domieszkami oraz pozostałości substancji niebezpiecznych: roztwory wodne zawierające ok. 30-60% substancji niebezpiecznych, tj. chlorek benzalkonium, jodyna, betadyna, kwas octowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, chlorheksedyna, izopropanol, aldehyd glutarowy, formaldehyd i inne.

Odpady w postaci stałej, łatwopalne, działające toksycznie na organizmy wodne (H14), żrące (H8), uczulające (H13), drażniące (H4), szkodliwe (H5), toksyczne (H6).]

15 02 02*

0,240

Odpady magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu.

Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

4.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

[Zużyte ubrania ochronne wykonane z polimerów syntetycznych, tj. polipropylen (PP), polietylen (PE), polieterosulfon, włókna naturalne (bawełna, len). Odpady w postaci stałej, palny.]

15 02 03

0,08

Odpady magazynowane w oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

5.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

[Zużyte lampy oświetleniowe pomieszczeń produkcyjnych. Szkło pokryte luminoforem (np. halofosforanem wapnia), tworzywo sztuczne, aluminium, gaz szlachetny (argon, halon), pary rtęci. Odpady w postaci stałej, łatwo ulegające uszkodzeniu, w przypadku stłuczenia toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).].

16 02 13*

0,800

Odpady magazynowane w indywidualnych opakowaniach kartonowych (fabrycznych opakowaniach świetlówek) w pudłach kartonowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego na utwardzonym, w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu.

Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz w sposób zapobiegający uszkodzeniu (stłuczeniu). Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

 
 1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

 • prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
 • dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania i przetwarzania w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska;
 • zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 • przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów;
 • z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
 • zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
  • miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
  • sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
  • odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres lat,
  • odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 1. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  • Zamawianie surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych, wielokrotnego użytku.
  • Stosowanie w procesie technologicznym surowców i materiałów oraz urządzeń wysokiej jakości, gwarantujących dłuższą ich eksploatację.
  • Przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom.
  • Preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów.
  • Monitorowanie i optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego.

 

VII. Warunki poboru wód podziemnych

 1. Ustala się warunki poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z jednej studni o głębokości 62 m p.p.t., zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 184/2, obręb Kosiny Kapiczne, gmina Wiśniewo, powiat mławski (współrzędne geograficzne ujęcia: N: 53º03’06’’; E:20º21’18’’), stanowiącej własność Prowadzącego instalację, w ilości nieprzekraczającej:

Qhmax = 21,4 m3/godzinę,

Qdśr = 309 m3/dobę,

Qrmax = 89 302 m3/rok

przy zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej Q = 22,0 m3/h i depresji S = 9,8 m.

 1. Woda podziemna wykorzystywana będzie na potrzeby instalacji.
 2. Warunki poboru wód podziemnych:
  1. nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia;
  2. utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody;
  3. kontrolowanie ilości pobieranej wody podziemnej przez odczytywanie i notowanie wskazań wodomierza 1 raz na miesiąc;
  4. prowadzenie pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni, co najmniej jeden raz na dwa lata oraz rejestrowanie danych w książce eksploatacji studni, pierwsze pomiary należy wykonać do 31 grudnia 2018 roku;
  5. przekazywanie wyników pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie do 31 stycznia, za poprzedni rok kalendarzowy.

 

VIII. Warunki wprowadzania ścieków do ziemi

Ustala się warunki wprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody do ziemi poprzez zbiornik odparowalno-infiltracyjny zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 156/1, 157/1 i 158/1 (współrzędne geograficzne N 53º3’3’’ E 20º21’11’’) o wymiarach: długość 150 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, objętość 150 m3, w ilości nieprzekraczającej:

Qhmax = 5,0 m3/godzinę

Qdśr = 5,0 m3/dobę

Qr = 1435,0 m3/rok

pod następującymi warunkami:

 1. jakość odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczać wskaźników:
  1. żelazo ogólne – 10,0 mgFe/dm3,
  2. zawiesiny ogólne – 35,0 mg/dm3,
 2. regularnego czyszczenia i utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń podczyszczających wody popłuczne.

 

IX. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

Instalacja jest źródłem ścieków przemysłowych powstających w wyniku mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich, odprowadzanych do 32 szczelnych, bezodpływowych zbiorników o pojemności 10 m3 każdy i okresowo przekazywanych do oczyszczalni ścieków.

Ilość ścieków wynosi – Qr = 430 m3/rok.

Stan i skład ścieków:

Temperatura < 35OC

Odczyn (pH) – 6,5÷9,5

BZT5 < 4750 mgO2/dm3

ChZTCr < 7550 mgO2/dm3

Zawiesiny ogólne < 2285 mg/dm3

Azot ogólny < 945 mgN/dm3

Azot amonowy < 570 mgN/dm3

Azot azotynowy < 3,0 mgN/dm3

Fosfor ogólny < 86 mgP/dm3

 

X. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych

 1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – nie określa się.
 2. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu – nie określa się.
 3. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia wyłączania instalacji – nie określa się.
 4. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:
  1. w trakcie rozruchu – nie określa się;
  2. w trakcie wyłączania – nie określa się.

 

XI. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego nadzorowania

 1. Wyposażenie pomieszczeń inwentarskich w szczelne posadzki i system kanalizacji odbioru ścieków przemysłowych z hal chowu drobiu do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych ścieków.
 2. Przekazywanie ścieków, za pomocą specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.
 3. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowania odpadów.
 4. Magazynowanie wytwarzanych odpadów w szczelnych pojemnikach i/lub workach wykonanych z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich odpadów.
 5. Magazynowanie odpadów w zadaszonym pomieszczeniu o szczelnych posadzkach i wyposażenie tego miejsca w zapas sorbentów.
 6. Transport odpadów do miejsc odzysku/unieszkodliwienia za pomocą przystosowanych do tego pojazdów, przez przedsiębiorców posiadających wymagane prawem decyzje administracyjne.
 7. Załadunek obornika bezpośrednio z hali chowu na przystosowane do tego celu środki transportu.
 8. Postępowanie ze środkami dezynfekcyjnymi, zgodnie z instrukcją zawartą w ich karcie charakterystyki.
 9. Poprzedzanie mycia i dezynfekcji hal chowu starannym czyszczeniem kurnika na sucho.
 10. Mycie pomieszczeń inwentarskich po zakończonym cyklu chowu urządzeniami wysokociśnieniowymi.
 11. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń gospodarki wodnej i kanalizacyjnej i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków.
 12. Przeprowadzanie przez osoby uprawnione, co najmniej jeden raz na dwa lata, w II kwartale roku, począwszy od 2021 roku, próby szczelności zbiorników do gromadzenia wytwarzanych ścieków z instalacji oraz przesyłanie wyników ekspertyzy szczelności w terminie 30 dni od wykonania badań wraz z podaniem przyjętej metodyki badań.
 13. Nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej dla ujęcia wód podziemnych.
 14. Prowadzenie gospodarki nawozowej zgodnie z planami nawożenia, zaopiniowanymi pozytywnie przez okręgową stację chemiczno-rolniczą oraz z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

 

XII. Zakres i sposób monitorowania emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

 1. Monitorowanie emisji ścieków wprowadzanych do ziemi:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz na rok badania jakości ścieków (wód popłucznych).
  2. prowadzenie rejestru ilości wód popłucznych wprowadzanych do ziemi,
  3. przekazywanie ewidencji ilości wód popłucznych - w terminie do 31 stycznia każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy oraz badań ich jakości - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.
 2. Monitorowanie emisji obornika
  1. Prowadzenie ewidencji ilości powstającego obornika kurzego.
  2. Prowadzenie ewidencji rozchodów obornika przeznaczonego do:
   1. odzysku jako odpad (np. w procesie produkcji podłoża do pieczarek),
   2. wykorzystania rolniczego jako nawóz, z rozgraniczeniem jego ilości dla poszczególnych odbiorców (dla wszystkich gruntów, na których stosowany był nawóz wytworzony w instalacji),
  3. Określanie całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku przy wykorzystaniu bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt (BAT 24).
  4. Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za rok 2017.
 3. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza
  1. Określanie wielkości emisji rocznej amoniaku z instalacji, przy wykorzystaniu techniki „Oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika” (BAT 25).
  2. Przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacji o wielkości emisji rocznej amoniaku, siarkowodoru i pyłu za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za rok 2017.

 

XIII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

 1. Prowadzenie ewidencji obsady drobiu w poszczególnych budynkach inwentarskich i w całej instalacji, w kolejnych cyklach chowu.
 2. Prowadzenie ewidencji ilości pobieranej wody w podziale:
  1. na potrzeby pojenia zwierząt łącznie w skali roku, w tym: ptaka/cykl i stanowisko/rok,
  2. na potrzeby mycia pomieszczeń i urządzeń inwentarskich (w m3/rok),
  3. na potrzeby zraszania kurnika (w m3/rok),
  4. na potrzeby stacji uzdatniania wody (w m3/rok).
 3. Przekazywanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2, za poprzedni rok kalendarzowy.

 

XIV. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

 1. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko
  1. Pobieranie próbek do badań z pięciu punktów badawczych, o następujących współrzędnych geograficznych (wg systemu nawigacji satelitarnej GPS) i z głębokości:
   1. otwór nr 1 – N 53002’999“ E 20021’106“, z głębokości: 0,3 m; 1,2 m; 2,1 m;
   2. otwór nr 2 – N 53003’162“ E 20021’167“, z głębokości: 0,3 m; 1,2 m; 2,0 m;
   3. otwór nr 3 – N 53003’152“ E 20021’469“, z głębokości: 0,3 m; 1,3 m; 2,1 m;
   4. otwór nr 4 – N 53003’073“ E 20021’263“, z głębokości: 0,3 m; 1,1 m; 2,1 m;
   5. otwór nr 5 – N 53002’963“ E 20021’414“, z głębokości: 0,3 m; 1,1 m; 2,0 m.
  2. Przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji, stanu i elementów fizykochemicznych:
   1. Cr (chrom), Zn (cynk), Cd (kadm), Cu (miedź), Ni (nikiel), Pb (ołów), fosfor ogólny, chlorki, azotany, siarczany, benzyny suma (węglowodory C6-C12), olej mineralny (węglowodory C12-C35);
   2. odczyn (pH).
  3. Gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbki,
   2. miejsca pobrania próbki, poprzez wskazanie współrzędnych geograficznych
    z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
   3. głębokości pobrania próbki,
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbki,
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbki.
  4. Porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa.
  5. Wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt 2, z częstotliwością co najmniej raz na dziesięć lat, w równych odstępach czasu.
  6. Przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa w pkt 2 oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.
 2. Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko
  1. Pobieranie próbek do badań z jednego punktu badawczego, o następujących współrzędnych geograficznych (wg systemu nawigacji satelitarnej GPS) i głębokości:
   1. otwór nr 1 – N 53002’999“ E 20021’106“, z głębokości 2,1 m;
  2. Przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji, stanu i elementów fizykochemicznych:
   1. Cr (chrom), Zn (cynk), Cd (kadm), Cu (miedź), Ni (nikiel), Pb (ołów), chlorki, azotany, siarczany, fosforany, wodorowęglany, indeks oleju mineralnego;
   2. odczyn (pH), temperatura, przewodność elektryczna. ogólny węgiel organiczny (OWO).
  3. Gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbki,
   2. miejsca pobrania próbki, poprzez wskazanie współrzędnych geograficznych
    z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
   3. głębokości pobrania próbki,
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbki,
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbki.
  4. Porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa.
  5. Wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt 2, z częstotliwością co najmniej raz na pięć lat, w równych odstępach czasu.
  6. Przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa w pkt 2 oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.

 

XV. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

Nie określa się.

 

 

XVI. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

 1. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu instalacji.
 2. Objęcie Fermy stałym nadzorem przez lekarza weterynarii.
 3. Wyposażenie Fermy w sprzęt przeciwpożarowy.
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie eksploatacji instalacji oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Kontrola warunków chowu oraz obserwacja zachowań zwierząt w celu szybkiego podjęcia działań przeciwdziałających epidemii.

 

XVII. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

Nie określa się.

 

XVIII. Postępowanie po zakończeniu działalności

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

 

XIX. Dodatkowe wymagania

 1. Przedłożenie informacji o wypełnieniu obowiązków nałożonych na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
 2. Przekazywanie wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.
 3. Przeprowadzanie badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, dla parametrów i z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Ustalenie harmonogramu pobierania próbek wody do badań wraz z zakresem prowadzonych badań w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym oraz jego przekazanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
 5. Przekazywanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego okresowej oceny jakości wody wydanej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, nie rzadziej niż raz na rok, bądź wyników badań wody uzdatnionej, o których mowa w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań.

 

XX. Termin ważności pozwolenia

Udziela się pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z 15 lipca 2016 r. (data wpływu 24 sierpnia 2016 r.), Pani Zofia Koźlakiewicz, (ukryte dane osobowe), reprezentowana przez pełnomocnika Panią Annę Mihułkę, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1 464 000 szt./cykl i zdolności produkcyjnej 10 248 000 sztuk drobiu/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

 

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tutejszy (tut.). organ pismem z 9 listopada 2016 r., znak: PZ-I.7222.187.2016.IP, wezwał prowadzącego instalację do złożenia uzupełnień do wniosku.

 

Pismem z 21 listopada 2016 r. (data wpływu 23 listopada 2016 r.), prowadzący instalację przedłożył uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

 

Z uwagi na fakt, że wniosek nadal nie był kompletny, tut. organ pismem z 15 grudnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.187.2016.IP, wezwał prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień niezbędnych do wniosku w przedmiotowej sprawie.

 

Prowadzący instalację pismem z 11 stycznia 2017 r., (data wpływu 16 stycznia 2017 r.), zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

 

Postanowieniem z 23 stycznia 2017 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiesił prowadzone postępowanie.

Wnioskiem otrzymanym w 28 lutego 2017 r. prowadzący instalację zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania, przedkładając jednocześnie uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1464000 szt./cykl i zdolności produkcyjnej 10248000 sztuk drobiu/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z 7 marca 2017 r. (znak: PZ-I.7222.187.2016.IP), podjął postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

 

W związku z wejściem w życie w 21 lutego 2017 r. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, tutejszy organ, wezwał Panią Zofię Koźlakiewicz, (ukryte dane osobowe), wnioskującą o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 1464000 szt./cykl i zdolności produkcyjnej 10248 000 sztuk drobiu/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski, do uzupełnienia braków w zakresie wymogów ustalonych w przepisach prawa dla wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

 

Pismem z 23 marca 2017 r. oraz pismem z 6 kwietnia 2017 r. prowadzący instalację przedłożył uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

 

W związku z wyżej wymienionym wezwaniem z 14 marca 2017 r., znak: PZ-I.72222.187.2016.IP, do uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego o informacje dotyczące przedmiotowej instalacji o spełnianiu wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w wyżej wymienionej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r., pismem z 3 kwietnia 2017 r., przedłużono termin załatwienia sprawy.

 

Zawiadomieniem z 14 kwietnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.187.2016.IP, Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od 20 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto, zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiśniewo w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

 

Zgodnie z art. 10 paragrafem 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 6 czerwca 2017 r., znak: PZ-I.7222.187.2016.IP, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego prawa.

 

We wniosku wykazano, że przedmiotowa instalacja zlokalizowana w miejscowości Kosiny Kapiczne 42, gmina Wiśniewo, powiat mławski, prowadzona przez Panią Zofię Koźlakiewicz, spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

 

Drób jest utrzymywany w systemie ściółkowym na słomie o miąższości ok. 5 cm. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.), kurczęta są utrzymywane w przystosowanych do chowu drobiu pomieszczeniach inwentarskich. Wnioskodawca zapewnia zwierzętom opiekę i właściwe warunki utrzymania, uwzględniając określone w przepisach normy powierzchni (zagęszczenie obsady do 39 kg/m2). Rodzaj i ilość karmy oraz ilość podawanej wody są dostosowane do wieku i kondycji ptaków. Zwierzęta są karmione mieszankami paszowymi, charakteryzującymi się malejącą zawartością białka ogólnego w kolejnych etapach rozwoju drobiu. Woda i karma są podawane odpowiednio przy pomocy poideł smoczkowo-miseczkowych i karmideł samozasypowych, zapobiegających zalewaniu ściółki wodą i rozsypywaniu karmy.

 

Z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu powodowanego działalnością instalacji fermy drobiu wynika, że na granicy terenów chronionych akustycznie nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112). Teren podlegający ochronie akustycznej stanowi zabudowa zagrodowa.

 

Ze względu na konieczność prowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska monitoringu środowiska, w postaci sytemu teleinformatycznego, w zakresie hałasu, w pozwoleniu zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.

 

W decyzji niniejszej określono ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, jak również zawarto obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii i przekazywania ww. ewidencji organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

 

Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że emisja substancji wprowadzanych do powietrza z procesu chowu brojlerów kurzych, w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie powoduje przekraczania wartości odniesienia amoniaku, siarkowodoru, pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz.1031), poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. W związku z powyższym ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza określono dla warunków normalnego funkcjonowania instalacji, w wielkościach wnioskowanych przez stronę.

 

Wielkości dopuszczalnej emisji dla amoniaku określono dla takich samych okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości emisyjne zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

 

Prowadzącego instalację zobowiązano do monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza poprzez określanie wielkości emisji rocznej amoniaku – zgodnie z wymaganiami BAT 25 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania informacji o wielkości emisji rocznej amoniaku, siarkowodoru i pyłu organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji.

 

W pozwoleniu nie określono usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, gdyż z wniosku wynika, że brak jest możliwości technicznych zainstalowania króćców pomiarowych.

 

W decyzji nie określono warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, to jest maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu oraz moment rozpoczęcia wyłączania instalacji, jak również warunków wprowadzania do środowiska substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wyłączania, ponieważ z wniosku wynika, że ze względu na specyfikę instalacji nie pracuje ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

 

Ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko w pozwoleniu nie określono sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych.

 

Prowadzący instalację wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni zlokalizowanej na terenie instalacji, na działce nr ewidencyjny 184/2, obręb Kosiny Kapiczne, gmina Wiśniewo, powiat mławski. Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na cele instalacji. Pobór wód podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód, zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2001 roku ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), i wymaga, w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Do wniosku dołączono wymagane dokumenty zgodnie z art. 131 ww. ustawy.

 

Stosownie do art. 125 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z brakiem we wniosku informacji odnośnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie, m.in. infrastruktury technicznej, zasad ochrony środowiska, przyrody, warunków zagospodarowania terenu, itd., tut. organ wystąpił do Wójta Gminy Wiśniewo z prośbą o przesłanie informacji czy planowany przez wnioskodawcę pobór wód podziemnych na cele instalacji, jest zgodny z ustaleniami w ww. planu. Pismem z 11 października 2016 roku, znak: RBGK.6727.54.16, Wójt Gminy Wiśniewo udzielił informacji, że działki nr ew. 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 1621, 162/2, nie są podłączone do gminnej sieci wodociągowej, a zaopatrzenie powstającej fermy, której roczne zapotrzebowanie wody wyniesie 84251,5 m3/rok, w wodę pobieraną jedynie ze studni jest niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo.

 

Tutejszy organ, mając na względzie ustalenie stanu faktycznego sprawy, istotnego z punktu widzenia możliwości udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na cele technologiczne instalacji do ściółkowego chowu drobiu i, zwrócił się ponownie pismem z 26 października 2016 r. do Wójta Gminy Wiśniewo o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej zgodności poboru wód podziemnych ze studni czwartorzędowej dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Kosiny Kapiczne, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo oraz o wskazanie przyczyn dla których działki o nr ew. 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 162/1, 162/1, na których zlokalizowano instalację, nie zostały przyłączone do gminnej sieci wodociągowej. Pismem z 2 listopada 2016 r. znak: RBGK.6727.54.16 Wójt Gminy Wiśniewo udzielił odpowiedzi informując, że właściciel inwestycji Pani Zofia Koźlakiewicz nie wystąpiła z wnioskiem o możliwość podłączenia działek do gminnej sieci wodociągowej jednocześnie stwierdzając, że podłączenie inwestycji o takich parametrach poboru wody wiąże się z utrudnieniem w dostarczaniu wody i spadkiem ciśnienia w istniejących już gospodarstwach. Ponadto stwierdził, że zaopatrzenie powstającej fermy drobiu ze studni czwartorzędowej jest niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo.

 

Prowadzący instalację przedłożył również pismo Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zawierające informację, iż przedmiotowy Zakład nie jest w stanie zapewnić wymaganego przez prowadzącego instalację zapotrzebowania wody na cele technologiczne.

 

Mając na względzie powyższe, tut. organ poddał szczegółowej analizie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo, przyjętego uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXVIII/141/09 w 14 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Województwa Mazowieckiego Nr 140, poz. 4260). Zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 pkt 1 ww. planu, cały obszar gminy jest zwodociągowany. Wszystkie obiekty na obszarach objętych opracowaniem będą zaopatrywane w wodę dla celów komunalnych, technologicznych i p. pożarowych z istniejących wodociągów zbiorowych. Do czasu realizacji przyłączy, jak również do celów awaryjnych lub specjalnych, dopuszcza się czerpanie wody z ujęć indywidualnych, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych. Podsumowując, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo, dopuszcza eksploatację ujęć indywidualnych do czasu podłączenia do wodociągu zbiorowego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszej decyzji określono warunki poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby instalacji, z ujęcia składającego się z jednej studni głębinowej. Ujmowana woda wykorzystywana będzie na potrzeby technologiczne instalacji – pojenie drobiu, mycie i dezynfekcję pomieszczeń i urządzeń inwentarskich oraz zraszanie kurników, cele stacji uzdatniania wody oraz w niewielkiej ilości na cele socjalno-bytowe pracowników fermy. W celu zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody, bez szkód dla stanu zdrowotności zwierząt (pojenie zwierząt do woli – ad libitum), zastosowany został automatyczny system pojenia kurcząt poprzez poidła smoczkowo-miseczkowe, zapobiegające wyciekom i stratom wody. Prowadzona jest oszczędna i racjonalna gospodarka wodą. Ewidencja zużycia wody określana jest na podstawie wskazań wodomierzy. Prowadzony jest rejestr całkowitego poboru wody na potrzeby instalacji oraz zużycia wody na potrzeby poszczególnych kurników. Zgodnie z paragrafem 10 ust. 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2010 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., nr 56, poz. 344, z późn. zm.) między innymi kurom nioskom i kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pobierana woda podziemna nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), w związku z czym wymaga uzdatniania. Dla potrzeb oczyszczenia wody prowadzący instalację przewidział zastosowanie Stacji Uzdatniania Wody.

 

Płukanie złoża w filtrach na Stacji Uzdatniania Wody podziemnej powoduje wytwarzanie ścieków popłucznych. Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi szczególne korzystanie z wód, na które w myśl art. 122 ww. ustawy, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Mając na względzie powyższe w decyzji określono warunki wprowadzania wód popłucznych do ziemi przychylając się tym samym do wniosku strony.

 

Prowadzącego instalację zobowiązano do przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska bilansu zużycia oraz do prowadzenia pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni, jak również do przeprowadzania i przesyłania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych pobieranej wody. Ponadto Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia i przekazywania ewidencji ilości ścieków wprowadzanych do ziemi (wód popłucznych) oraz przeprowadzania badania ich jakości, w zakresie wskaźników określonych w pozwoleniu. Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej oraz ilości ścieków wprowadzanych do ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r., nr 215, poz. 1366).

 

Funkcjonowanie instalacji jest źródłem ścieków przemysłowych wytwarzanych w wyniku mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich, po zakończonym cyklu hodowlanym. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników i okresowo wywożone przez uprawnionych odbiorców specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

 

Mając na względzie powyższe, w pozwoleniu określono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, ilość, stan i skład ścieków przemysłowych z instalacji. W celu zapewnienia właściwej ochrony środowiska wodno-gruntowego, wobec braku we wniosku dokumentów potwierdzających szczelność zbiorników do gromadzenia wytwarzanych ścieków przemysłowych, prowadzącego instalację zobowiązano do cyklicznego przeprowadzania prób szczelności przedmiotowych zbiorników.

 

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie obejmuje produkcji (wytwarzania) powyższych substancji, obejmuje natomiast wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Prowadzący instalację przedłożył raport początkowy, w którym zidentyfikował wszystkie substancje stwarzające ryzyko wykorzystywane i uwalniane w wyniku funkcjonowania instalacji i wykazał, że środki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, ograniczają do minimum możliwość zanieczyszczenia nimi gleby, ziemi i środowiska wodno-gruntowego. Mając na względzie powyższe, w pozwoleniu określono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, określono zakres, sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywania pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

 

Obornik powstający w wyniku funkcjonowania fermy, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, przekazywany będzie uprawnionemu podmiotowi do odzysku (jako odpad) lub wykorzystywany rolniczo na polach własnych lub rolników, z którymi podpisano stosowne umowy, zgodnie z aktualnym planem nawożenia, zaopiniowanym pozytywnie przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Prowadzący instalację został zobowiązany do magazynowania powstającego obornika w okresie, gdy nie może on być bezpośrednio przekazany do produkcji podłoża do uprawy grzybów lub wykorzystany rolniczo, na płycie, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu. W celu zapewnienia właściwej gospodarki wytworzonym obornikiem, tut. organ zobowiązał prowadzącego instalację do corocznego przedstawiania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego ewidencji przychodów i rozchodów obornika oraz informacji o sposobie jego zagospodarowania. Prowadzącego instalację zobowiązano również do monitorowania całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, zgodnie z wymaganiami BAT 24 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania otrzymanych wyników organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji. Wszystkie wymienione powyżej informacje umożliwią systematyczną ocenę spełniania przez instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik.

 

Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami zabezpiecza środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem. Odpady są magazynowane selektywnie, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu magazynowym na terenie przedmiotowej Fermy Drobiu, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie. Wytworzone odpady, w zależności od rodzaju, są przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia.

 

W związku z tym, iż Ferma Drobiu zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, w decyzji nie określono obowiązków, co do postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

 

W art. 195 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska określono przesłanki, których zaistnienie może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych) w 10 sierpnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 12060 kB, Liczba pobrań: 198, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 59 kB, Liczba pobrań: 145, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 803 kB, Liczba pobrań: 192, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 366

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.