Rok 2017

Decyzja nr 53/17/PZ.Z z 6 lipca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla DAR-KAM Niedzielak spółka jawna

2017.07.07 13:55 , aktualizacja: 2017.07.07 14:25

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust.1, art. 202, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku DAR-KAM Niedzielak spółka jawna, Pietrusy 39, 08-207 Olszanka udziela się pozwolenia zintegrowanego DAR-KAM Niedzielak spółka jawna, Pietrusy 39, 08-207 Olszanka (REGON: 147455749, NIP: 4960248706), na prowadzenie instalacji służącej do intensywnego chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Dawidy 38, gmina Olszanka, powiat łosicki i określa się następujące warunki pozwolenia:

I. Rodzaj prowadzonej działalności

Chów drobiu – brojlerów indyczek w systemie podłogowym na ściółce.

II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

Rodzaj instalacji

Instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów indyczek o maksymalnej (max.) łącznej obsadzie 109 000 sztuk (szt.) indyczek/cykl, w skład której wchodzą:

 1. Sześć budynków inwentarskich, w tym:
  1. dwa budynki odchowalni piskląt o obsadzie po 18500 szt. i powierzchni użytkowej 2200 m2, każdy wyposażony w:
   1. sześć wentylatorów dachowych o wydajności 12 600 m3/h,
   2. sześć nagrzewnic gazowych o mocy 90 kW, opalanych gazem propan – butan,
   3. dwa silosy paszowe o pojemności 24 m3;
  2. cztery budynki tuczarni nr 1-4 o obsadzie po 18000 szt. i powierzchni użytkowej
   3000 m2, każdy wyposażony w:
   1. osiem wentylatorów szczytowych wywiewnych o wydajności 33 400 m3/h,
   2. osiemnaście wentylatorów dachowych o wydajności 12 600 m3/h,
   3. sześć nagrzewnic gazowych o mocy 90 kW, opalanych gazem propan – butan,
   4. dwa silosy paszowe o pojemności 24 m3;
 2. dwie baterie po sześć zbiorników naziemnych na gaz propan – butan do celów grzewczych o pojemności 7,0 m3 każdy;
 3. agregat prądotwórczy – awaryjne źródło zasilania o mocy 250 kW;
 4. ujęcie wód podziemnych.

Każdy budynek inwentarski wyposażony jest w systemy sterowania komputerowego w tym:

 1. system pojenia,
 2. system podawania paszy,
 3. system ogrzewania,
 4. system oświetlenia,
 5. system wentylacji.

Opis stosowanej technologii

Do każdej odchowalni wprowadzane są zakupione w wylęgarni jednodniowe pisklęta indycze (max. 18500 szt.), które odchowywane są przez okres czterech tygodni.

Czterotygodniowe indyczki w ilości około 18000 szt. są przenoszone do tuczarni Nr 1 i 2, gdzie są odchowywane przez max. 77 dni i przekazywane do ubojni po osiągnięciu odpowiedniej wagi (do 10,0 kg). Na 3 tygodnie przed końcem tuczu przy wadze około 7,5 kg podbieranych jest około 5000 indyczek i przekazywanych do rzeźni, pozostałe 13000 szt. odchowywanych jest do końca cyklu.
Po dwutygodniowej przerwie technologicznej, odchowalnie zasiedlane są ponownie jednodniowymi pisklętami indyczymi (max. 18500 szt.), które są odchowywane przez 4 tygodnie (waga około 2,5 kg). Czterotygodniowe indyczki są przenoszone do tuczarni Nr 3 i 4, gdzie są odchowywane przez max. 77 dni i przekazywane do ubojni po osiągnięciu odpowiedniej wagi (do 10,0 kg). Na 3 tygodnie przed końcem tuczu przy wadze ok. 7,5 kg podbieranych jest ok. 5000 indyczek i przekazywanych do rzeźni, pozostałe 13000 szt. odchowywanych jest do końca cyklu.

Chów indyczek prowadzony jest metodą ściółkową na słomie. Ptaki pojone są wodą pobieraną z własnej studni lub awaryjnie z wodociągu gminnego. We wszystkich budynkach inwentarskich zamontowano automatyczny system pojenia drobiu, na który składają się poidła smoczkowo-miseczkowe, zapobiegające wyciekom i stratom wody, zapewniające optymalne zużycie wody bez szkód dla stanu zdrowotności ptaków (pojenie zwierząt do woli – ad libitum). Indyczniki wyposażono w paszociągi z karmidłami automatycznymi, samozasypowymi, zapobiegającymi rozsypywaniu karmy. Pasza jest magazynowana w silosach zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków inwentarskich. Ptaki są karmione mieszankami o składzie dostosowanym do fazy ich rozwoju i kondycji. Mieszanki paszowe charakteryzują się malejącą zawartością białka ogólnego w kolejnych etapach żywienia drobiu. Odpowiednią temperaturę w halach zapewniają systemy: ogrzewania (nagrzewnice gazowe) i automatycznej wentylacji. Wentylacja służy również odprowadzeniu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z hal.

W ciągu roku na fermie jest 8 cykli po cztery tygodnie w odchowalniach (4 rzuty dla tuczarni Nr 1 i 2 oraz 4 rzuty dla tuczarni Nr 3 i 4) i 4 cykle po 11 tygodni w każdej tuczarni.
Po zakończeniu cyklu chowu następuje przerwa w tuczu, podczas której budynki przygotowywane są do kolejnych cykli. Przerwy pomiędzy cyklami produkcyjnymi przeznaczone są na wywóz obornika, czyszczenie i dezynfekcję hal chowu oraz linii do pojenia i paszociągów, ścielenie ściółki, a także wygrzewanie budynków inwentarskich.

III. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

 1. Stosowanie systemu fazowego żywienia zwierząt, mieszankami paszowymi dobranymi do wieku oraz gatunku drobiu.
 2. Stosowanie automatycznych, wysokowydajnych systemów pojenia i karmienia – poideł smoczkowych z miseczkami, zapobiegających nawilżaniu pomiotu i ściółki oraz automatycznych karmideł zapobiegających wysypywaniu paszy do ściółki.
 3. Utrzymywanie powierzchni wewnątrz pomieszczeń inwentarskich w należytej czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich oraz niedopuszczanie do strat wody.
 4. Zapewnienie szczelnych podłóg w budynkach inwentarskich oraz staranne mechaniczne czyszczenie kurników na sucho.
 5. Wyposażenie studni głębinowej i instalacji w sprawne wodomierze oraz nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia.
 6. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieci wodociągowej, wszystkich urządzeń gospodarki wodnej oraz urządzeń wentylacji mechanicznej.
 7. Prowadzenie regularnej kalibracji instalacji wody pitnej, wykrywanie i usuwanie przecieków, a także prowadzenie rejestru zużycia wody.
 8. Systematyczne usuwanie obornika po zakończeniu cyklu produkcyjnego.
 9. Wywożenie obornika poza teren fermy odpowiednio zabezpieczonymi środkami transportu, ograniczającymi emisję związków złowonnych do powietrza.
 10. Hermetyzacja załadunku paszy z paszowozów.
 11. Magazynowanie powstającego obornika kurzego na szczelnej płycie obornikowej (w okresie, gdy obornik nie może być zagospodarowany przez odbiorców zgodnie z zawartymi wcześniej umowami).
 12. Przekazywanie obornika uprawnionym podmiotom w celu odzysku (na przykład do produkcji podłoża do uprawy grzybów).

IV. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

 1. Stosowanie energooszczędnego oświetlenia.
 2. Stosowanie urządzeń pomiarowo kontrolnych sterujących instalacją, dzięki którym możliwe jest elastyczniejsze zarządzanie pracą całej instalacji, a przez to zwiększenie efektywności zużycia surowców jak i energii.
 3. Wyposażenie systemu zadawania paszy w czujnik, który wyłącza podajnik po dostarczeniu odpowiedniej ilości paszy do karmideł.
 4. Automatyczne sterowanie temperaturą, wilgotnością i wentylacją.
 5. Przeglądy i konserwacje urządzeń w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń oraz eliminacji nieuzasadnionej, nadmiernej konsumpcji energii.

V. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, wody, paliw i energii

 1. Zużycie wody na cele instalacji:
  1. pojenie zwierząt (faza odchowu), łącznie – Qr =1 422,2 m3/rok, w tym:
   1. 4,8 dm3/ptaka/cykl,
   2. 38,4 dm3/stanowisko/rok;
  2. pojenie zwierząt (faza tuczu), łącznie – Qr = 15 168 m3/rok, w tym:
   1. 52,7 dm3/ptaka/cykl,
   2. 210,7 dm3/stanowisko/rok.
 2. Zużycie paszy – 8380 Mg/rok.
 3. Zużycie energii elektrycznej – 450 MWh/rok.
 4. Zużycie gazu płynnego – 330 Mg/rok.
 5. Zużycie słomy – 1172 Mg/rok.
 6. Zużycie oleju napędowego – 0,950 Mg/rok.

VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

 1. Emisja hałasu do środowiska

Dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska,
w wyniku eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, na teren zabudowy zagrodowej wynosi:

 1. LAeq D – 55 dB (A) w porze dnia, w godz. 6.00 ÷ 22.00;
 2. LAeq N – 45 dB (A) w porze nocy, w godz. 22.00 ÷ 6.00.

Czas pracy głównych źródeł hałasu:

 1. wentylatory dachowe – 16 godzin w porze dnia i 8 godzin w porze nocy;
 2. wentylatory szczytowe – 16 godzin w porze dnia.
 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji oraz parametry oznaczonych części instalacji - źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami nr 1 ÷ nr 6.

Tabela 1. Emisja dopuszczalna dla każdej z tuczarni od nr 1 do nr 4 – obsada 18 000 szt. w każdej po 6 nagrzewnic gazowych o mocy 90 kW każda

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,2520

Siarkowodór

0,00504

Pył ogółem

0,06480

Pył zawieszony PM10

0,06480

Pył zawieszony PM2,5

0,00829

Dwutlenek siarki

0,00445

Dwutlenek azotu

0,12280

Tlenek węgla

0,02448

Tabela 2. Emisja dopuszczalna dla każdego z 18 wentylatorów dachowych tuczarni
od nr 1 do nr 4 o wydajności V =12 600 m3/h; wysokość wylotu: h = 6,2 m; średnica wylotu
d = 0,63 m; wylot pionowy otwarty

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,014

Siarkowodór

0,00028

Pył ogółem

0,0036

Pył zawieszony PM10

0,0036

Pył zawieszony PM2,5

0,0004608

Dwutlenek siarki

0,00025

Dwutlenek azotu

0,00682

Tlenek węgla

0,00136

 

Tabela 3. Emisja dopuszczalna dla każdego z 8 wentylatorów szczytowych tuczarni od nr 1 do nr 4 o wydajności V = 33 400 m3/h; wysokość wylotu: h = 1,8 m; średnica wylotu d = 1,4 m; wylot boczny

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,01704

Siarkowodór

0,000341

Pył ogółem

0,00438

Pył zawieszony PM10

0,00438

Pył zawieszony PM2,5

0,00056

 

Tabela 4. Emisja dopuszczalna dla odchowalni nr 1 i nr 2 – obsada 18 500 szt. w każdej 6 nagrzewnic gazowych o mocy 90 kW każda

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,259

Siarkowodór

0,00516

Pył ogółem

0,0666

Pył zawieszony PM10

0,0666

Pył zawieszony PM2,5

0,00852

Dwutlenek siarki

0,00444

Dwutlenek azotu

0,12280

Tlenek węgla

0,02450

 

Tabela 5. Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów dachowych odchowalni o wydajności V =12 600 m3/h; wysokość: h = 6,2 m; średnica wylotu d =0,63 m, wylot pionowy otwarty

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [kg/h]

Amoniak

0,04316

Siarkowodór

0,00086

Pył ogółem

0,0111

Pył zawieszony PM10

0,0111

Pył zawieszony PM2,5

0,0014208

Dwutlenek siarki

0,00074

Dwutlenek azotu

0,02046

Tlenek węgla

0,00409

 

Tabela 6. Roczna emisja dopuszczalna dla całej instalacji

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna [Mg/rok]

Amoniak

10,2359

Siarkowodór

0,2043

Pył ogółem

2,6317

Pył zawieszony PM10

2,6317

Pył zawieszony PM2,5

0,3369

Dwutlenek siarki

0,0838

Dwutlenek azotu

2,3020

Tlenek węgla

0,5701

 1. Zagospodarowanie wytwarzanego obornika

Maksymalna ilość obornika, która powstać może w wyniku funkcjonowania instalacji wynosi 2 524,160 Mg/rok.

Powstający na fermie obornik docelowo wykorzystywany może być w procesie produkcji podłoża do uprawy grzybów (jako odpad).

 1. Wytwarzanie odpadów
  1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, z uwzględnieniem sposobów gospodarowania, w tym magazynowania odpadów, stanowi tabela nr 7.

Tabela 7. Odpady dopuszczone do wytwarzania.

Lp.

Rodzaj odpadów

(podstawowy skład i właściwości)

Kod
odpadów

Ilość odpadów [Mg/rok]

Miejsce i sposób magazynowania
oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadów

1.

Odchody zwierzęce

[Mieszanina przefermentowanych odchodów  i ściółki (słomy).

Pomiot- zawartość suchej masy
ok. 20-44%, w tym około: azot (N)
16 kg/Mg, fosfor (P2O5) 15 kg/Mg, potas (K2O) 8 kg/Mg, wapń (CaO) 24 kg/Mg, magnez (MgO) 7 kg/Mg.

Słoma – zawartość suchej masy
ok. 90-93%, w tym węgiel 46%, wodór 5%, tlen – 38%, azot – 0,2%, siarka 0,1%, popiół 3%.

Odpady o dużej zawartości składników odżywczych, zawilgocone (posiadające właściwości nawozowe, polepszające strukturę podłoża). Odpady w postaci stałej. Stosowane lub magazynowane
w niewłaściwy sposób mogą powodować zanieczyszczenie gleby i wód związkami azotu.]

02 01 06

2 524,16

Odpady bezpośrednio
po wytworzeniu wywożone
z terenu fermy i przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku (m.in. do produkcji podłoża, do uprawy grzybów).

W przypadku braku możliwości
bezpośredniego przekazania odpady magazynowane na płycie obornikowej, wyposażonej
w zbiornik na odcieki, zlokalizowanej na terenie,
do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

2.

Opakowania z papieru i tekstury
[Włókna celulozowe, wypełniacze organiczne, takie jak (tj.): skrobia oraz wypełniacze nieorganiczne np. kaolin, talk, kreda i gips, śladowe ilości barwników i farby drukarskiej. Odpady w postaci stałej, palne, biodegradowalne.]

15 01 01

0,80

Odpady magazynowane
w oznakowanych, plastikowych pojemnikach, ustawionych
na utwardzonym podłożu
w wyznaczonym miejscu magazynowym na terenie fermy.
Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

3.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

[Opakowania z tworzyw sztucznych
po stosowanych środkach myjących, dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych. Skład: polimery syntetyczne: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) oraz pozostałości substancji znajdujących się
w opakowaniach: roztwory wodne zawierające ok. 30-60% substancji niebezpiecznych, tj. kwas solny, wodorotlenek sodu, kwas siarkowy, kwas fosforowy, chlorheksedyna, izopropanol, formaldehyd i inne.

Odpady w postaci stałej lub częściowo płynnej, palne, działające toksycznie
na organizmy wodne (H14), żrące (H8), uczulające (H13), drażniące (H4), szkodliwe (H5), toksyczne (H6).]

15 01 10*

0,150

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych plastikowych i zamykanych
od góry pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu
w wyznaczonym miejscu magazynowym na terenie fermy.

Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

4.

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

[Zużyte maty dezynfekcyjne, szmaty
do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - pozostałościami
po stosowanych środkach myjących, dezynfekcyjnych, deratyzacyjnych
i dezynsekcyjnych. Polimery syntetyczne: polipropylen (PP), poliuretan (PU), nylon, bawełna wraz z domieszkami oraz pozostałości substancji niebezpiecznych: roztwory wodne zawierające ok. 30-60% substancji niebezpiecznych, tj. chlorek benzalkonium, jodyna, betadyna, kwas octowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy, chlorheksedyna, izopropanol, aldehyd glutarowy, formaldehyd i in.

Odpady w postaci stałej, łatwopalne, działające toksycznie na organizmy wodne (H14), żrące (H8), uczulające (H13), drażniące (H4), szkodliwe (H5), toksyczne (H6).]

15 02 02*

0,600

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych plastikowych i zamykanych
od góry pojemnikach, ustawionych
na utwardzonym podłożu
w wyznaczonym miejscu
na terenie fermy.

Odpady magazynowane w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

5.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02

[Zużyte ubrania ochronne wykonane
z polimerów syntetycznych, tj. polipropylen (PP), polietylen (PE), polieterosulfon. Odpady w postaci stałej, suche, palne.]

15 02 03

0,60

Odpady magazynowane
w szczelnych kontenerach zamykanych od góry, ustawionych na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu magazynowym na terenie fermy.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

6.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

[Zużyte lampy oświetleniowe pomieszczeń produkcyjnych. Szkło pokryte luminoforem
(np. halofosforanem wapnia), tworzywo sztuczne, aluminium, gaz szlachetny (argon, halon), pary rtęci. Odpady
w postaci stałej, łatwo ulegające uszkodzeniu, w przypadku stłuczenia toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14).]

16 02 13*

0,100

Odpady magazynowane
w pudłach kartonowych
lub oryginalnych opakowaniach, włożonych w pojemniki ustawione na utwardzonym, szczelnym podłożu w magazynie odpadów zlokalizowanym na terenie fermy
Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający uszkodzeniu (stłuczeniu).
Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

 
 1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany są spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
 3. dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania i przetwarzania w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska;
 4. zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 5. przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym
  i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
 7. zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
  • miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
  • sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
  • odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
  • odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
  1. Zamawianie surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych, wielokrotnego użytku.
  2. Stosowanie w procesie technologicznym surowców i materiałów oraz urządzeń wysokiej jakości, gwarantujących dłuższą ich eksploatację.
  3. Przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom.
  4. Preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów.
  5. Monitorowanie i optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego.

VII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich następuje bez użycia wody, tzw. metodą „na sucho”. Dezynfekcja poprzez zamgławianie z użyciem niewielkiej ilości wody, która ulega odparowaniu, również nie powoduje powstawania ścieków.

VIII. Warunki poboru wód podziemnych

 1. Ustala się warunki poboru wód podziemnych, z ujęcia składającego się z otworu studziennego nr 1 (współrzędne geograficzne: N 52º09’22’’, E 22º38’07’’) o głębokości 29 m p.p.t. zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 73 w miejscowości Dawidy, gmina Olszanka, powiat łosicki, stanowiącej własność prowadzącego instalację, w ilości nieprzekraczającej:

Qhmax =2,83 m3/godzinę

Qdśr = 47,47 m3/dobę

Qrmax = 16 642 m3/rok

przy zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej Q = 9,0 m3/h i depresji Se = 0,9 m.

 1. Woda podziemna wykorzystywana będzie na potrzeby instalacji do celów przemysłowych i sanitarnych.
 2. Warunki poboru wód podziemnych:
  1. nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia;
  2. utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących
   do poboru;
  3. kontrolowanie ilości pobieranej wody podziemnej przez odczytywanie i notowanie wskazań wodomierza 1 raz na miesiąc;
  4. prowadzenie pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni raz na rok oraz rejestrowanie danych w książce eksploatacji studni, pierwsze pomiary należy wykonać do 31 grudnia 2017 r.;
  5. przekazywanie wyników pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studniach, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie do 31 stycznia, za poprzedni rok kalendarzowy.

IX. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych

 1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – nie określa się.
 2. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu – nie określa się.
 3. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia wyłączania instalacji – nie określa się.
 4. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:
  1. w trakcie rozruchu – nie określa się;
  2. w trakcie wyłączania – nie określa się.

X. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego nadzorowania

 1. Wyposażenie pomieszczeń inwentarskich w szczelne posadzki.
 2. Postępowanie ze środkami dezynfekcyjnymi, zgodnie z instrukcją zawartą w ich karcie charakterystyki.
 3. Poprzedzanie dezynfekcji hal chowu starannym czyszczeniem kurników na sucho.
 4. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieci wodociągowej.
 5. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowania odpadów.
 6. Magazynowanie wytwarzanych odpadów w szczelnych pojemnikach i/lub workach wykonanych z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich odpadów.
 7. Magazynowanie odpadów w zadaszonym pomieszczeniu magazynowym o szczelnych posadzkach i wyposażenie tego miejsca w zapas sorbentów.
 8. Transport odpadów do miejsc odzysku/unieszkodliwienia za pomocą przystosowanych do tego pojazdów, przez przedsiębiorców posiadających wymagane prawem decyzje administracyjne.
 9. Nieprzekraczanie przy poborze wody zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej dla ujęcia wód podziemnych.

XI. Zakres i sposób monitorowania emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

 1. Monitorowanie ilości obornika
  1. Prowadzenie ewidencji ilości powstającego obornika.
  2. Prowadzenie ewidencji rozchodów obornika przeznaczonego do odzysku jako odpad.
  3. Określanie całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku przy wykorzystaniu bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt (BAT 24).
  4. Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1-3, począwszy od informacji za 2017 rok.
 1. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza
  1. Określanie wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu z instalacji, przy wykorzystaniu techniki „Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji” (BAT 25 i BAT 27).
  2. Przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, informacji o wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za rok 2017.

XII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

 1. Prowadzenie ewidencji obsady drobiu w poszczególnych budynkach inwentarskich i w całej instalacji, w kolejnych cyklach chowu.
 2. Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw, wody i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji.
 3. Przekazywanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za rok 2017.

XIII. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

 1. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko

Nie określa się.

 1. Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko

Nie określa się.

XIV. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

Nie określa się.

XV. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

 1. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu instalacji.
 2. Objęcie Fermy stałym nadzorem przez lekarza weterynarii.
 3. Wyposażenie Fermy w sprzęt przeciwpożarowy.
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie eksploatacji instalacji oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Kontrola warunków chowu oraz obserwacja zachowań zwierząt w celu szybkiego podjęcia działań przeciwdziałających epidemii.

XVI. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

Nie określa się.

XVII. Postępowanie po zakończeniu działalności

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

XVIII. Dodatkowe wymagania

 1. W razie wystąpienia awarii przemysłowej należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwego powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 2. Przekazywanie wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.
 3. Przeprowadzanie badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pobieranej z punktów czerpalnych, w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego, dla parametrów i z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących przepisach prawa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Ustalenie harmonogramu pobierania próbek wody do badań wraz z zakresem prowadzonych badań w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym oraz jego przekazanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
 5. Przekazywanie organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego okresowej oceny jakości wody wydanej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, nie rzadziej niż raz na rok, bądź wyników badań wody, o których mowa w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań.

XIX. Termin ważności pozwolenia

Udziela się pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.), DAR-KAM Niedzielak spółka jawna, Pietrusy 39, 08-207 Olszanka (REGON: 147455749, NIP: 4960248706), wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do intensywnego chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Dawidy 38, gmina Olszanka, powiat łosicki.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tutejszy (tut.) organ pismem z dnia 3 listopada 2016 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, wezwał prowadzącego instalację do złożenia uzupełnień do wniosku.

Pismem z dnia 8 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.), prowadzący instalację przedłożył uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

Zawiadomieniem z dnia 12 grudnia 2016 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto, zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka w okresie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 9 stycznia 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 9 stycznia 2017 r. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936, z późn. zm.), zmianie uległ termin składania uwag i wniosków w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 1 pkt. 20 ww. ustawy w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), w art. 33 w ust. 1 pkt 7 wprowadzono zmianę wskazując 30 dniowy termin składania uwag i wniosków.

Zatem, ponownie zawiadomieniem z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto, zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka w okresie od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Z uwagi na oczekiwanie na informację o wywieszeniu do publicznej wiadomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiału dowodowego, w związku z koniecznością zapewnienia wszystkim zainteresowanym czynnego udziału
w postępowaniu, pismem z dnia 16 lutego 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, przedłużono termin załatwienia sprawy.

W związku z wejściem w życie w dniu 21 lutego 2017 r. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, tut. organ, pismem z dnia 10 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, wezwał prowadzącego instalację do uzupełnienia braków w zakresie wymogów ustalonych w przepisach prawa dla wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Prowadzący instalację pismem z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu 22 marca 2017 r.) zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 27 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, zawiesił postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

Wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 21 kwietnia 2017 r.) prowadzący instalację zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania, przedkładając jednocześnie uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Marszałek Województwa Mazowieckiego postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, podjął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji.

Z uwagi na trwającą analizę merytoryczną wniosku po uzupełnieniach, pismem z dnia 5 maja 2017 r., znak: PZ.I.7222.184.2016.MR, przedłużono termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: PZ-I.7222.184.2016.MR, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pismem z dnia 3 lipca 2017 r. prowadzący instalację poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

We wniosku wykazano, że przedmiotowa instalacja zlokalizowana w miejscowości Dawidy 38, gmina Olszanka, powiat łosicki, prowadzona przez DAR-KAM Niedzielak spółka jawna, Pietrusy 39, 08-207 Olszanka, spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Drób jest utrzymywany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone
w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 127), tj. indyki są utrzymywane w przystosowanych do chowu drobiu pomieszczeniach inwentarskich. Wnioskodawca zapewnia zwierzętom opiekę i właściwe warunki utrzymania, uwzględniając określone w przepisach normy powierzchni. Rodzaj i ilość karmy oraz ilość podawanej wody są dostosowane do wieku i kondycji ptaków. Zwierzęta są karmione mieszankami paszowymi, charakteryzującymi się malejącą zawartością białka ogólnego w kolejnych etapach rozwoju drobiu. Woda i karma są podawane odpowiednio przy pomocy poideł smoczkowo-miseczkowych i karmideł samozasypowych, zapobiegających zalewaniu ściółki wodą i rozsypywaniu karmy.

Z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu powodowanego działalnością instalacji fermy drobiu wynika, że na granicy terenów chronionych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112). Teren podlegający ochronie akustycznej stanowi zabudowa zagrodowa.

Ze względu na konieczność prowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska monitoringu środowiska, w postaci sytemu teleinformatycznego, w zakresie hałasu, w pozwoleniu zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.

W decyzji niniejszej określono ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, jak również zawarto obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii i przekazywania wyżej wymienionej (ww.) ewidencji organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że określone we wniosku emisje amoniaku, siarkowodoru, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla z instalacji nie powodują przekraczania wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. We wniosku wykazano także, iż dotrzymany jest poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

W związku z powyższym, ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza określono w wielkościach wnioskowanych przez stronę, dla warunków normalnego funkcjonowania instalacji, przy jej prawidłowej eksploatacji.

Prowadzącego instalację zobowiązano do monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza poprzez określanie wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu – zgodnie z wymaganiami BAT 25 i BAT 27 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania informacji o wielkości emisji rocznej organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji.

W pozwoleniu nie określono usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, gdyż z wniosku wynika, że brak jest możliwości technicznych zainstalowania króćców pomiarowych.

W decyzji nie określono warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, to jest (tj.) maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu oraz moment rozpoczęcia wyłączania instalacji, jak również warunków wprowadzania do środowiska substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wyłączania, ponieważ z wniosku wynika, że ze względu na specyfikę instalacji nie pracuje ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko w pozwoleniu nie określono sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych.

Na potrzeby instalacji pobierana jest woda podziemna z ujęcia wód czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 73 w miejscowości Dawidy, gmina Olszanka stanowiącego własność prowadzącego instalację lub awaryjnie z wodociągu gminnego. W celu zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody, bez szkód dla stanu zdrowotności zwierząt (pojenie zwierząt do woli – ad libitum), zastosowany został automatyczny system pojenia drobiu poprzez poidła smoczkowo-miseczkowe, zapobiegające wyciekom i stratom wody. Ewidencja zużycia wody określana jest
na podstawie wskazań wodomierzy. Prowadzony jest rejestr całkowitego poboru wody na potrzeby instalacji oraz zużycia wody na potrzeby poszczególnych budynków inwentarskich.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na cele instalacji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, ujmowana woda wykorzystywana będzie tylko na potrzeby przedmiotowej fermy, do celów przemysłowych i sanitarnych. Pobór wód podziemnych jest szczególnym korzystaniem z wód, zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) i wymaga, w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszej decyzji określono warunki poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby instalacji, z ujęcia składającego się z jednego otworu studziennego.

Prowadzącego instalację zobowiązano do przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska bilansu zużycia wody oraz do prowadzenia pomiarów wydajności eksploatacyjnej ujęcia i poziomu zwierciadła wody w studni.

Mając na uwadze, iż brojlery indycze utrzymywane są z przeznaczeniem do produkcji mięsa, prowadzącego instalację zobowiązano dodatkowo do przeprowadzania badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, i przesyłania ich wyników organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego.

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich następuje bez użycia wody, tzw. metodą „na sucho”. Dezynfekcja poprzez zamgławianie z użyciem niewielkiej ilości wody, która ulega odparowaniu, również nie powoduje powstawania ścieków.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Prowadzący instalację wykazał, że ze względu na środki techniczne i organizacyjne zastosowane
na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i środowiska wodno-gruntowego substancjami powodującymi ryzyko, należącymi
do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.).

Mając na względzie powyższe tut. organ przychylił się do wniosku strony w kwestii braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

Obornik powstający w wyniku funkcjonowania fermy, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, przekazywany będzie uprawnionym podmiotom jako odpad, do odzysku w procesie produkcji podłoża do uprawy grzybów. W celu zapewnienia właściwej gospodarki wytworzonym obornikiem, prowadzącego instalację zobowiązano do corocznego przedstawiania organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego ewidencji przychodów i rozchodów obornika oraz informacji o sposobie jego zagospodarowania. Prowadzącego instalację zobowiązano również do monitorowania całkowitej ilości azotu
i fosforu wydalanych w oborniku, zgodnie z wymaganiami BAT 24 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania otrzymanych wyników organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji. Wszystkie wymienione powyżej informacje umożliwią systematyczną ocenę spełniania przez instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik.

Instalacja jest źródłem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami zabezpiecza środowisko przed ich negatywnym oddziaływaniem. Odpady są magazynowane selektywnie, w wyznaczonym do tego celu miejscu magazynowym na terenie fermy, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie. Wytworzone odpady, w zależności od rodzaju, są przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia.

W związku z tym, iż zakład nie zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w decyzji określono obowiązki, co do postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji niniejszej określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.

W art. 195 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska określono przesłanki, których zaistnienie może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych) w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 9586 kB, Liczba pobrań: 388, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 327

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.