Rok 2017

Decyzja nr 67/17/PZ.Z z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Pana Witolda Ludwińskiego

2017.08.09 12:05 , aktualizacja: 2017.08.30 12:09

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

DECYZJA nr 67/17/PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Witolda Ludwińskiego, (ochrona danych osobowych)

 

zmienia się

 

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 94/13/PŚ.Z z dnia 8 lipca 2013 r., znak:PŚ-V.7222.19.2012.KS, udzielającą Panu Witoldowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych) (REGON: 130797058, NIP: 569-119-91-29), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu - brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 240000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego
Nr 231/15/PŚ.Z dnia 24 lipca 2015 r, znak: PŚ-V.7222.19.2012.MR, w następujący sposób:

 1. sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

  „Udziela się pozwolenia zintegrowanego Panu Witoldowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych) (REGON: 130797058, NIP: 569-119-91-29),na prowadzenie instalacji
  do ściółkowego chowu drobiu - brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 240000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Kuklin 105, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski
  i określa się następujące warunki pozwolenia:”;

 2. część VIII. decyzji otrzymuje brzmienie:

  „VIII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

  Instalacja jest źródłem ścieków przemysłowych powstających w wyniku mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanym. Ścieki odprowadzane są do 18 szczelnych bezodpływowych zbiorników, a następnie wywożone przez uprawnionych odbiorców specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

  Ilość ścieków wynosi:

  Qr = 108,0 m3/rok.

  Stan i skład ścieków:
  Temperatura < 35 oC
  Odczyn (pH) < 6,0 – 9,0
  BZT5 < 6 000 mgO2/dm3
  Azot ogólny < 650 mgN/dm3
  Azot amonowy < 600 mgN/dm3
  Azot azotynowy < 5 mgN/dm3

  Fosfor ogólny < 200 mg N/dm3
  Zawiesina ogólna < 1 600 mg/dm3

  po części XIV. dodaje się część XV. i XVI. w brzmieniu:

  „XV. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

  Nie określa się.;

  XVI. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek:

 3. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko

Nie określa się.

 1. Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko

Nie określa się.

 1. pozostałe elementy .

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12 czerwca 2017 r. Pan Witold Ludwiński, (ochrona danych osobowych), reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jerzego Kozłowskiego, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego
Nr 94/13/PŚ.Z z dnia 8 lipca 2013 r., znak:PŚ-V.7222.19.2012.KS, udzielającą Panu Witoldowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych) (REGON: 130797058, NIP: 569-119-91-29), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu - brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 240000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 231/15/PŚ.Z dnia 24 lipca 2015 r, znak: PŚ-V.7222.19.2012.MR.

 

Wnioskowana zmiana dotyczy zmiany parametrów ścieków przemysłowych, powstających w wyniku funkcjonowania instalacji. Prowadzący instalację wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, to jest o zmianę składu ścieków przemysłowych, pochodzących z instalacji powstających w trakcie dezynfekcji i mycia kurników. Przeprowadzono badania jakości ścieków przemysłowych powstających w procesie mycia budynków inwentarskich. W celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach, przed myciem każdy z kurników jest dokładnie omiatany. Zweryfikowano warunki posiadanego pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskano nową zgodę oczyszczalni ścieków na przyjmowanie ścieków przemysłowych. Planowane zmiany nie skutkują zmianą ilości wody wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania instalacji, a także nie skutkują zmianą ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.


Nie zmieni się również sposób zaopatrzenia instalacji w wodę oraz zagospodarowania ścieków przemysłowych. Informacje przedstawione we wniosku uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.

 

Ponadto w decyzji dodano również sposób ograniczania oddziaływania transgranicznego, ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko.

 

Ponadto wnioskowana zmiana dotyczy uwzględnienia wniosków z wykonanej analizy ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie instalacji.

 

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1101), przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym
po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, prowadzący instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdy eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy.

 

W myśl art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie wiąże się z produkcją (wytwarzaniem) powyższych substancji, obejmuje natomiast wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Prowadzący instalację przedłożył analizę ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie instalacji substancjami powodującymi ryzyko, w której zidentyfikował wszystkie substancje powodujące ryzyko, wykorzystywane i uwalniane w wyniku funkcjonowania instalacji. W powyższym opracowaniu wykazano, że ze względu na środki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie występuje możliwość zanieczyszczenia nimi środowiska wodno-gruntowego. Mając na względzie powyższe Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku strony w kwestii braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 11 lipca 2017 r., znak: PZ-I.7222.38.2017.IP, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego prawa.

 

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tutejszy (tut.) organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

 

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

 

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Nr 94/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013 r., znak: PŚ-V.7222.19.2012.KŚ, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 12 czerwca 2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2282 kB, Liczba pobrań: 117, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 90, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 644 kB, Liczba pobrań: 85, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 62

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.