Rok 2017

Decyzja nr 70/17/PZ.Z z 10 sierpnia 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Pana Karola Ludwińskiego

2017.08.14 11:05

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

DECYZJA nr 70/17/PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola Ludwińskiego,(ochrona danych osobowych)

zmienia się

decyzję nr 107/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 8 sierpnia 2013 r., znak: PŚ-V.7222.23.2012.KS, udzielającą Panu Karolowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych), (REGON: 130970670, NIP: 569-176-04-59), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie czterech instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 288 000 sztuk, zlokalizowanych w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, zmienioną decyzją nr 244/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego 11 sierpnia 2015 r, znak: PŚ-V.7222.23.2012.MR, w następujący sposób:

 

1) sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udziela się pozwolenia zintegrowanego Panu Karolowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych), (REGON:130970670, NIP: 569-176-04-59), na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 288 000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Uniszki Zawadzkie 110, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski i określa się następujące warunki pozwolenia:”;

 

2) część VII otrzymuje brzmienie:

„VII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

Instalacja jest źródłem ścieków przemysłowych powstających w wyniku mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanym. Ścieki odprowadzane są do 16 szczelnych, bezodpływowych zbiorników o pojemności 3,5 m3 każdy (po dwa zbiorniki na każdy kurnik), a następnie wywożone przez uprawnionych odbiorców specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

 

Ilość ścieków dla poszczególnych instalacji wynosi:

 1. instalacja nr 1 (kurniki nr 1 i 2) – Qr = 36,0 m3/rok;

 2. instalacja nr 2 (kurniki nr 3 i 4) – Qr = 36,0 m3/rok;

 3. instalacja nr 3 (kurniki nr 5 i 6) – Qr = 48,0 m3/rok;

 4. instalacja nr 3 (kurniki nr 7 i 8) – Qr = 48,0 m3/rok.

  Stan i skład ścieków:
  Temperatura < 35 oC,
  Odczyn (pH) < 6,0 ÷ 9,0,
  BZT5 < 6 000 mgO2/dm3,
  Azot ogólny < 650 mgN/dm3,
  Azot amonowy < 600 mgN/dm3,
  Azot azotynowy < 5 mgN/dm3,
  Fosfor ogólny < 200 mg N/dm3,
  Zawiesina ogólna < 1 600 mg/dm3.”;

  3) po części XIV. dodaje się część XV. i XVI. w brzmieniu:

  „XV. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

  Nie określa się.;

  XVI. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

 • Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko
  Nie określa się.
 • Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko
  Nie określa się.”;

4) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 12 czerwca 2017 r. Pan Karol Ludwiński, (ochrona danych osobowych), reprezentowany przez pełnomocników Pana Jerzego Kozłowskiego i Panią Agnieszkę Jagodzińską, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji nr 107/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 8 sierpnia 2013 r., znak: PŚ-V.7222.23.2012.KS, udzielającej Panu Karolowi Ludwińskiemu, (ochrona danych osobowych), (REGON: 130970670, NIP: 569-176-04-59), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie czterech instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 288 000 sztuk, zlokalizowanych w miejscowości Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, zmienionej decyzją nr 244/15/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego 11 sierpnia 2015 r, znak: PŚ-V.7222.23.2012.MR.

 

Wnioskowana zmiana dotyczy zmiany parametrów ścieków przemysłowych, powstających w wyniku funkcjonowania instalacji.

Pismem z 5 lipca 2017 r. prowadzący instalację przedłożył autokorektę do wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

 

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, to jest nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tutejszy (tut.) organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 7 sierpnia 2017 r., znak: PZ-I.7222.37.2017.MR, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pismem z 9 sierpnia 2017 r., prowadzący instalację poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

 

Prowadzący instalację wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, to jest o zmianę składu ścieków przemysłowych, pochodzących z instalacji powstających w trakcie dezynfekcji i mycia kurników. Prowadzący instalację uzyskał nową zgodę oczyszczalni ścieków na przyjmowanie ścieków przemysłowych o zmienionych parametrach. Planowane zmiany nie skutkują zmianą ilości wody wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania instalacji, a także zmianą ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Nie zmieni się również sposób zaopatrzenia instalacji w wodę oraz zagospodarowania ścieków przemysłowych. Informacje przedstawione we wniosku uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.

 

Wnioskowana zmiana dotyczy również uwzględnienia wniosków z wykonanej analizy ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie instalacji. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1101), przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, prowadzący instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdy eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy. W myśl art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie wiąże się z produkcją (wytwarzaniem) powyższych substancji, obejmuje natomiast wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Prowadzący instalację przedłożył analizę ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie instalacji substancjami powodującymi ryzyko, w której zidentyfikował wszystkie substancje powodujące ryzyko, wykorzystywane i uwalniane w wyniku funkcjonowania instalacji. W powyższym opracowaniu wykazano, że ze względu na środki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie występuje możliwość zanieczyszczenia nimi środowiska wodno-gruntowego. Mając na względzie powyższe Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku strony w kwestii braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

Ponadto w decyzji dodano również sposób ograniczania oddziaływania transgranicznego na środowisko, ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji nr 107/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 8 sierpnia 2013 r., znak: PŚ-V.7222.23.2012.KS, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

 

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) dokonanej 12 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2368 kB, Liczba pobrań: 136, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 118

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.