Rok 2017

Decyzja nr 25/17/PZ.Z z 28 marca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o.

2017.04.12 13:25 , aktualizacja: 2017.06.19 14:50

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5,
art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o., ul. Płońska 24b lok. 2, 05-190 Nasielsk,

zmienia się

decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2005 r.,
znak: WŚR.I.6640/6/10/04, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych i niebezpiecznych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Jaskółowo, gmina (gm.) Nasielsk, zmienioną decyzją Wojewody Mazowieckiego z 25 lipca 2007 r., znak: WŚR.I.JB/6640/7/07, a także decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 76/10/PŚ.Z z dnia 24 sierpnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-113/08,
Nr 140/11/ PŚ.Z z dnia 28 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-113/08, Nr 76/12/PŚ.Z
z dnia 28 czerwca 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 172/12/PŚ.Z z 19 grudnia
2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 88/13/PŚ.Z z dnia 24 czerwca 2013 r.,
znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 125/13/PŚ.Z z 27 września 2013 r.,
znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 171/13/PŚ.Z z 31 grudnia 2013 r.,
znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 156/14/PŚ.Z z  8 grudnia 2014 r.,
znak: PŚ.V/IP/7600-113/08, oraz Nr 189/14/PŚ z 30 grudnia 2014 r.,
znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, w następujący sposób:

1) sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udziela się pozwolenia zintegrowanego Nasielskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu sp. z o.o., ul. Płońska 24b lok. 2, 05-190 Nasielsk (REGON 140567787, NIP 531-16-05-038), na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych i niebezpiecznych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Jaskółowo, numer porządkowy 104 A, gm. Nasielsk i określa się następujące warunki pozwolenia:”;

2) część II decyzji otrzymuje brzmienie:

II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

 1. Rodzaj instalacji

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę.

 1. Dane techniczne składowiska

Pozwoleniem objęta jest jedna kwatera (kwatera II) o budowie podpoziomowo-nadpoziomowej.

Parametry kwatery II:

 1. pojemność całkowita – 26 400 Mg (22 000 m3);
 2. powierzchnia kwatery – 0,38 ha;
 3. rzędna dna kwatery – 97,4 - 99,3 m n.p.m. (ok. 2,8 - 3,6 m p.p.t.);
 4. rzędna docelowa składowiska – 112,0 m n.p.m.

Kwatera wyposażona jest w:

 1. sztuczną barierę geologiczną z iłu o miąższości 0,5 m i współczynniku przepuszczalności k ≤ 1,0 x 10-9 m/s, uszczelniającą dno i skarpy kwatery,
 2. uszczelnienie syntetyczne – geomembranę PEHD o grubości 2 mm (gładką
  na dnie i teksturowaną na skarpach), zabezpieczoną geowłókniną polipropylenową o gramaturze 800 g/m2,
 3. system drenażu, składający się z perforowanych rur PEHD o Ø110 mm
  i zbieracza głównego o Ø200 mm, ułożonych w warstwie filtracyjnej z piasku
  o miąższości 0,5 m,
 4. zbiornik na odcieki o pojemności 90,0 m3 uszczelniony geomembraną PEHD
  o grubości 2 mm, zabezpieczoną warstwą geowłókniny,
 5. brodzik dezynfekcyjny i myjnię płytową,
 6. wagę o nośności 40 Mg,
 7. trzy piezometry do poboru prób i badań składu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego (jeden na dopływie i dwa na odpływie wód),
 8. instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, złożoną z trzech studni odgazowujących.

Teren składowiska jest ogrodzony i otoczony pasem zieleni izolacyjnej (z drzew
i krzewów) o szerokości około 10 m.

W bezpośrednim sąsiedztwie kwatery II zlokalizowana jest zamknięta i zrekultywowana kwatera I. W ramach rekultywacji uregulowano gospodarkę ściekową na terenie instalacji poprzez rozbudowę urządzeń do zagospodarowywania ścieków, tj. wykonano:

 1. ujęcie ścieków deszczowych z drogi wjazdowej z odprowadzeniem
  do szczelnego rowu odparowującego,
 2. drenaż podskarpowy wokół kwatery I,
 3. rów odparowujący, do którego odprowadzane są ścieki deszczowe z drogi dojazdowej, ścieki z drenażu podskarpowego kwatery I i odcieki z dna składowiska,

Kwatery rozdzielone są groblą ziemną o wysokości 1 m, szerokości
w koronie 2 m i nachyleniu skarp 1:2, zabezpieczoną geomembraną PEHD
o gr. 2 mm.

 1. Opis stosowanej technologii

Odpady dowożone są na składowisko przez podmioty prowadzące działalność
w zakresie zbierania i transportu odpadów lub bezpośrednio przez wytwórców odpadów. Przyjęcie na składowisko następuje na podstawie obowiązujących kart przekazania odpadów.
W pierwszej kolejności pracownicy składowiska dokonują kontroli w zakresie zgodności przywiezionych odpadów z danymi zawartymi w karcie charakterystyki oraz karcie przekazania odpadów. Odpady poddawane są ważeniu, a następnie bezpośrednio kierowane na kwaterę składowiska. Z dowożonych odpadów formowana jest bryła składowiska. Odpady składowane są w sposób uporządkowany na wyznaczonych działkach roboczych o powierzchni ok. 12 x 20 m. Po rozładunku odpady rozprowadzane są na powierzchni działki i zagęszczane przy użyciu kompaktora. Po osiągnięciu łącznej miąższości ok. 2 m odpady przykrywane
są mineralną warstwą izolacyjną o grubości
ok. 0,15 - 0,20 m. Odpady składowane są w sposób nieselektywny.”;

3) część IIIA. decyzji otrzymuje brzmienie:

IIIa. Rodzaj i ilość wykorzystywanych materiałów, paliw i wody

 1. Zużycie środka dezynfekcyjnego (NaOCl - podchloryn sodu) – 200 dm3/rok.
 2. Zużycie oleju napędowego – 7 500 dm3/rok.
 3. Zużycie energii elektrycznej – 10 000 kWh/rok.
 4. Zużycie wody na potrzeby:
  1. myjni pojazdów i kontenerów – Qr = 42,0 m3/rok,
  2. brodzika dezynfekcyjnego - Qr = 8,0 m3/rok,
  3. zraszania odpadów - Qr = 55,0 m3/rok”;

 

4) w części V. ust. 3 punkt 3.1. podpunkt 3.1.3 otrzymuje brzmienie:

„3.1.3 Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku

Odpady przeznaczone do przetwarzania w procesie odzysku magazynowane
są na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Jaskółowo 104 A,
gm. Nasielsk.

Odpady o kodach 17 01 01, 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03 i 20 02 02 magazynowane są luzem poza kwaterami składowiska, na uszczelnionym terenie z odprowadzeniem wód opadowych do rowu odparowującego. Odpady magazynowane powinny
być w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego i na tereny sąsiednie.”;

5) w części V. ust. 3 punkt 3.2. podpunkt 3.2.1. otrzymuje brzmienie:

„3.2.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania stanowi tabela nr 2 załącznika do niniejszej decyzji.

Zdolność przetwarzania instalacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów –
16 330,0 Mg/rok.

W wyniku procesu przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów nie powstają odpady.”;

6) część VII. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VII. Postępowanie po zakończeniu eksploatacji instalacji

Po zakończeniu eksploatacji, wszystkie obiekty i urządzenia wspomagające eksploatację instalacji należy zlikwidować zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów budowlanych oraz potrzebami prawidłowej rekultywacji składowiska.
W procesie zamknięcia składowiska odpadów wykonać prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwymi oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwacje wpływu składowiska odpadów na środowisko. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. poz. 523).”;

7) w części „VIII. Inne zobowiązania” skreśla się ust. 8;

8) część XII. decyzji otrzymuje brzmienie:

XII. Ilość, stan i skład ścieków nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

Funkcjonowanie instalacji jest źródłem ścieków przemysłowych w postaci:

 1. Odcieków ze składowiska.

Odcieki ze składowiska zbierane są systemem drenażowym i odprowadzane do przepompowni, skąd są zawracane i rozdeszczowywane na powierzchni złoża odpadów. W przypadku braku możliwości ich rozdeszczowywania, odcieki przepompowywane są do bezodpływowego zbiornika retencyjnego, o pojemności 90 m3, uszczelnionego geomembraną PEHD o grubości 2 mm i geowłókniną, skąd wywożone są za pomocą specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Ilość odcieków wynosi: Qśr.r = 568,0 m3/rok.

Stan i skład odcieków:

 1. odczyn (pH) – 6,5÷9,0,
 2. temperatura < 35 °C,
 3. ogólny węgiel organiczny (OWO) < 732,5 mg C/dm3,
 4. przewodność elektrolityczna − 1 2720,0 mS/cm,
 5. suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) − 0,06 µg/dm3,
 6. ołów – 0,0020 mg Pb/ dm3,
 7. rtęć − 0,00050 mg Hg/dm3,
 8. chrom (VI) – 0,0524 mg Cr 6+/dm3,
 9. kadm − 0,0003 mg Cd/dm3,
 10. cynk – 0,049 mg Zn/dm3,
 11. miedź − 0,0274 mg Cu/dm3.
 1. Ścieków z brodzika dezynfekcyjnego.

Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego gromadzone są w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku, skąd wywożone są za pomocą specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Ilość ścieków wynosi: Qśr.r = 8,0 m3/rok.

Stan i skład ścieków:

 1. temperatura < 350C,
 2. odczyn (pH) – 6,5÷9,0,
 3. zawiesiny ogólne – 141 mg/dm3,
 4. azot azotanowy – 0,75 mg/dm3,
 5. azot amonowy – 55,0 mg/dm3,
 6. fosfor ogólny – 16,3 mg/dm3,
 7. BZT5 – 140,0 mg/dm3,
 8. ChZTCr – 650,0 mg/dm3,
 9. chlorki – 53,0 mg/dm3.
 1. Ścieków z myjni pojazdów i kontenerów.

Ścieki z myjni pojazdów i kontenerów odprowadzane są do szczelnego, bezodpływowego, podziemnego zbiornika, o pojemności 20 m3, skąd wywożone są za pomocą specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

Ilość ścieków wynosi: Qśr.r = 42,0 m3/rok.

Stan i skład ścieków:

 1. temperatura < 35 0C,
 2. odczyn – 6,5÷9,0,
 3. azot azotanowy – 0,75 mg/dm3,
 4. azot amonowy – 90,0 mg/dm3,
 5. zawiesiny ogólne – 280,0 mg/dm3,
 6. fosfor ogólny – 20,0 mg/dm3,
 7. BZT – 180,0 mg/dm3,
 8. ChZT Cr – 280,0 mg/dm3,
 9. chlorki – 15,0 mg/dm3.”;

9) po części XIV. dodaje się część XV. w następującym brzmieniu:

„XV. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

 1. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko
  1. pobieranie próbek do badań z dziesięciu otworów (punktów) badawczych,
   o następujących współrzędnych geograficznych (wg systemu nawigacji satelitarnej GPS) i z głębokości:
   1. otwór 1– N 52032’30,5“ E 20055’1,1“, z głębokości 0,5 m p.p.t.,
   2. otwór 2 – N 52032’28,6“ E 20054’56,8“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
   3. otwór 3 – N 52032’30,2“ E 20054’47,7“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
   4. otwór 4 - N 52032’32,6“ E 20054’48,6“, z głębokości 0,5 m p.p.t.,
   5. otwór 5 - N 52032’32,7“ E 20054’51,3“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
   6. otwór 6 - N 52032’34,8“ E 20054’52,6“, z głębokości 0,5 m p.p.t.,
   7. otwór 7 - N 52032’33,8“ E 20054’56,0“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
   8. otwór 8 - N 52032’35,5“ E 20054’56,3“, z głębokości 0,5 m p.p.t.,
   9. otwór 9 - N 52032’34,0“ E 20054’59,2“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
   10. otwór 10 - N 52032’32,5“ E 20055’0,2“, z głębokości 2,0 m p.p.t.,
  2. przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji:
   1. Cd (kadm), Cu (miedź), Ni (nikiel), Pb (ołów), Zn (cynk), Hg (rtęć),
    Cr (chrom), Ba (bar), As (arsen),
   2. olej mineralny (węglowodory C12-C35), węglowodory aromatyczne (suma BTX), benzyna suma, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB),
   3. odczyn (pH),
  3. gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbki,
   2. miejsca pobrania próbki, poprzez wskazanie współrzędnych geograficznych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
   3. głębokości pobrania próbki,
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbki,
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbki;
  4. porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa;
  5. wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt 2, z częstotliwością
   co najmniej raz na dziesięć lat, w równych odstępach czasu;
  6. przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa
   w pkt 2 oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca
   od dnia ich wykonania.
 1. Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko
  1. pobieranie próbek do badań z trzech otworów (punktów) badawczych,
   o następujących współrzędnych geograficznych (wg systemu nawigacji satelitarnej GPS):
   1. piezometr P2– N 52032’30,0“ E 20054’58,2“,
   2. piezometr PIIIa – N 52032’28,8“ E 20054’54,2“,
   3. piezometr P4 - N 52032’35,7“ E 20054’57,0“,
  2. przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji:
   1. Cr (chrom), Zn (cynk), Cd (kadm), Cu (miedź), Pb (ołów), Hg (rtęć),
   2. odczyn (pH), przewodność elektrolityczna, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), ogólny węgiel organiczny (OWO).
  3. gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbki,
   2. miejsca pobrania próbki, poprzez wskazanie współrzędnych geograficznych z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
   3. głębokości pobrania próbki,
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbki,
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbki.
  4. porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa.
  5. wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt 2, z częstotliwością
   co najmniej raz na pięć lat, w równych odstępach czasu.
  6. przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa
   w pkt 2 oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca
   od dnia ich wykonania.”;

10) w załączniku do decyzji tabela nr 2 otrzymuje brzmienie

Tabela nr 2. Odpady dopuszczone do unieszkodliwienia

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

Ilość odpadu

[Mg/rok]

1.

Skratki

19 08 01

100,0

2.

Zawartość piaskowników

19 08 02

100,0

3.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 05

400,0

(80,0 Mg s.m.)

4.

Odpady stałe ze wstępnej filtracji
i skratki

19 09 01

30,0

5.

Osady z klarowania wody

19 09 02

30,0

6.

Inne niewymienione odpady

19 09 99

30,0

7.

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11

19 12 12

12000,0

8.

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 02

100,0

9.

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

200,0

10.

Inne niewymienione odpady

19 05 99

3000,0

11.

Odpady z targowisk

20 03 02

30,0

12.

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 03

200,0

13.

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 04

30,0

14.

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 06

30,0

15.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

50,0

 

11) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2016 r., Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe
sp. z o.o., ul. Płońska 24b lok. 2, 05-190 Nasielsk, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2005 r., znak: WŚR.I.6640/6/10/04, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych i niebezpiecznych,
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Jaskółowo, zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2007 r.,
znak: WŚR.I.JB/6640/7/07, a także decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego:
Nr 76/10/PŚ.Z z dnia 24 sierpnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-113/08, Nr 140/11/ PŚ.Z
z dnia 28 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/KS/7600-113/08, Nr 76/12/PŚ.Z z dnia 28 czerwca
2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 172/12/PŚ.Z z 19 grudnia 2012 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 88/13/PŚ.Z z dnia 24 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 125/13/PŚ.Z z dnia 27 września 2013 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08,
Nr 171/13/PŚ.Z z dnia 31 grudnia 2013 r. PŚ.V/WŚ/7600-113/08, Nr 156/14/PŚ.Z z dnia
8 grudnia 2014 r., znak: PŚ.V/IP/7600-113/08, oraz Nr 189/14/PŚ.Z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-113/08.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

 • parametrów instalacji,
 • ilości wykorzystywanych materiałów, paliw i wody,
 • zmniejszenia ilości ścieków wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji,
 • uwzględnienia wyników raportu początkowego,
 • rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do składowania,
 • magazynowania odpadów dopuszczonych do odzysku.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2016 r. tut. organ wezwał prowadzącego instalację do przedłożenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypisanej wysokości.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., ul. Płońska 24b lok. 2, 05-190 Nasielsk, pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r., zwróciło się do tut. organu z wnioskiem o zaliczenie opłaty skarbowej wniesionej w dniu 3 lipca 2015 r. w związku z poprzednim wnioskiem o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż wniosek z dnia 17 sierpnia
2016 r., nie jest kompletny, przez co nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, tut. organ pismem z dnia 14 listopada 2016 r., wezwał prowadzącego instalację do złożenia uzupełnień w przedmiotowej sprawie. Uzupełnienia
w przedmiocie sprawy wpłynęły w dniach 28 listopada 2016 r. i 8 grudnia 2016 r.

Pismem z dnia 7 grudnia 2016 r., tut. organ wezwał prowadzącego instalację do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Wyjaśnienia w przedmiocie sprawy wpłynęły w dniu 19 grudnia 2016 r.

Zawiadomieniem z dnia 26 stycznia 2017 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od dnia 27 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od dnia
31 stycznia 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r.

Z uwagi na powstałe w toku postępowania zawiłości w ustaleniu stanu faktycznego tut. organ pismem z dnia 15 marca 2017 r. poinformował wnioskodawcę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 20 marca 2017 r., poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację pismem z dnia 20 marca 2017 r. poinformował, że rezygnuje z przysługującego prawa.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

W przedmiotowym wniosku poddano analizie oddziaływanie instalacji na stan jakości powietrza, przyjmując aktualne parametry źródeł emisji. W obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu uwzględniono emisje z powierzchni składowiska (czynnej kwatery II i zamkniętej kwatery I) oraz studni odgazowujących, jak też niezorganizowane źródła emisji, jakimi są maszyny robocze pracujące na kwaterze II oraz samochodowy ciężarowe dowożące odpady.

Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że emisja substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji nie powoduje przekraczania wartości odniesienia: pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, aldehydu octowego, amoniaku, benzenu, cyjanowodoru, formaldehydu, siarkowodoru, acetonu, akroleiny, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
We wniosku wykazano także, iż dotrzymany jest poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

Planowane zmiany nie skutkują zmianą sposobu zaopatrzenia instalacji w wodę, która tak jak dotychczas pobierana będzie z wodociągu, na podstawie stosownej umowy. Zmianie ulegnie ilość wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji. Ze względu na racjonalizację zużycia wody, ilość pobieranej wody na potrzeby myjni pojazdów i kontenerów zmalała. Jednocześnie uwzględniono ilość wody potrzebnej do zraszania odpadów w czasie suszy. W związku z powyższym, w pozwoleniu określono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, aktualną ilość wody zużywaną na potrzeby instalacji. Zmniejszeniu ulegnie ilość ścieków przemysłowych wytwarzanych w wyniku funkcjonowania Instalacji, natomiast ich stan i skład pozostanie bez zmian. Mając na względzie powyższe, w pozwoleniu określono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, ilość ścieków powstających w wyniku funkcjonowania instalacji.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji obejmuje wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Prowadzący instalację zidentyfikował uwalniane substancje stwarzające ryzyko, przedstawił wyniki badań gleby i ziemi oraz wód gruntowych, jak również przedstawił propozycje dotyczące sposobu i częstotliwości wykonywania badań. Tut. organ po analizie przedłożonej dokumentacji ustalił zakres, sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywania pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

            Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prowadzącego instalację kwatera II posiada pojemność całkowitą 26 400 Mg (22 000 m3) i powierzchnię 0,38 ha. Zmiana pojemności całkowitej wynikała ze zmiany gęstości objętościowej odpadów przyjmowanych do składowania. W obrębie kwatery składowane są w sposób nieselektywny odpady z grupy 19 08, 19 09, 19 12 i 20, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110). Odpady przyjmowane są na składowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
(Dz. U. poz. 1277). Z listy odpadów dopuszczonych do składowania został wykreślony odpad o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a w to miejsce został wprowadzony odpad o kodzie19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Na terenie składowiska dopuszczono możliwość magazynowania odpadów wykorzystywanych w procesie odzysku odpadów, polegający na ich wykorzystaniu do tworzenia warstw przesypowych, budowy i utwardzania dróg technologicznych, kształtowania korony składowiska wzmacniania obwałowań, zabezpieczania skarp bocznych oraz tworzenia biologicznej warstwy rekultywacyjnej, w trakcie eksploatacji kwatery składowiska. Odzyskowi poddawane są wyłącznie rodzaje odpadów, o których mowa
w załączniku nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Z decyzji wykreślono obowiązek dokumentowania przypadków przyjęcia i składowania odpadów oznaczonych kodem 20 03 01, ponieważ odpad ten został wykreślony z listy odpadów dopuszczonych do składowania.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

            W niniejszej sprawie zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska,
za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 3 lipca 2015 r.
na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Otrzymują:

 1. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o.
  1. Nasielsk, ul. Płońska 24b lok. 2
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Minister Środowiska

pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

 1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Warszawa, ul. Bartycka 110 A

 1. Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM

Wydział Bazy Odpadowej i Informacji - w miejscu

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 220 kB, Liczba pobrań: 205, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 172

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.