Rok 2017

Decyzja nr 29/17/PZ.Z z 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla BIOTON S.A.

2017.04.26 11:50 , aktualizacja: 2017.06.19 15:14

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

DECYZJA nr 29/17/PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku BIOTON S.A., ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa,

zmienia się

decyzję nr 30/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016 r., znak: PZ-I.7222.69.2016.WŚ, udzielającą BIOTON S.A., ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w Macierzyszu przy ul. Poznańskiej 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zmienioną decyzją Nr 94/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 lipca 2016 r., znak: PZ-I.7222.160.2016.IP, w następujący sposób:

  1. w części V decyzji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Zużycie energii elektrycznej – 1500 MWh/rok.”;

  2. pozostałe elementy .

Uzasadnienie

Wnioskiem z 23 lutego 2017 r. (data wpływu 28 lutego 2017 r.), L.dz. 10/02/2017, BIOTON S.A., ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji nr 30/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 17 marca 2016 r., znak: PZ-I.7222.69.2016.WŚ, udzielającej BIOTON S.A., ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w Macierzyszu przy ul. Poznańskiej 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zmienionej decyzją Nr 94/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 12 lipca 2016 r., znak: PZ-I.7222.160.2016.IP.

Wnioskowana zmiana dotyczy zwiększenia zużycia energii elektrycznej w przedmiotowej instalacji.

 

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 9 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.16.2017.MR, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Pismem z 17 marca 2017 r., prowadzący instalację poinformował, iż rezygnuje z możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

 

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Nr 30/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 17 marca 2016 r., znak: PZ-I.7222.69.2016.WŚ, nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 20 lutego 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1216 kB, Liczba pobrań: 157, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 226

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.