Rok 2017

Decyzja nr 33/17/pz.z zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego z 28 grudnia 2007 r., znak: WŚR.I.KS/6640/3/07

2017.05.08 10:40 , aktualizacja: 2017.06.19 14:48

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 

Decyzja nr 33/17/pz.z

Na podstawie art. 189, art. 192 w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Tomasza Gawlik oraz Pana Kazimierza Motylińskiego, wspólników spółki cywilnej Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c., Ciółkówko 56,09-451 Radzanowo

zmienia się

decyzję Wojewody Mazowieckiego z 28 grudnia 2007 r., znak: WŚR.I.KS/6640/3/07, udzielającą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kozłowie Biskupim, ul. Kasztanowa 14,
96-513 Nowa Sucha, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 114 000 sztuk, zlokalizowanej w Kozłowie Biskupim, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego
Nr 23/13/PŚ.Z z dnia 22 stycznia 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-188/08 oraz
Nr 140/15/PŚ.Z z dnia 22 maja 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-188/08, w następujący sposób:

1)sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:

„Udziela się pozwolenia zintegrowanego Panu Tomaszowi Gawlik (REGON: 147285840) oraz Panu Kazimierzowi Motylińskiemu (REGON: 147437190, NIP: 7742882281), wspólnikom spółki cywilnej Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c. Ciółkówko 56,
09-451 Radzanowo (REGON: 363069269, NIP:7743225792) na prowadzenie instalacji
do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk
114 000 sztuk, zlokalizowanej w Kozłowie Biskupim.²

2) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14 lutego 2017 r. Pan Tomasz Gawlik oraz Pan Kazimierz Motyliński, wspólnicy spółki cywilnej Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c., Ciółkówko 56,
09-451 Radzanowo wystąpili do tut. organu z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., znak: WŚR.I.KS/6640/3/07, udzielającej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kozłowie Biskupim, ul. Kasztanowa 14, 96-513 Nowa Sucha, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu
– brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 114 000 sztuk, zlokalizowanej w Kozłowie Biskupim, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 23/13/PŚ.Z
z dnia 22 stycznia 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-188/08 oraz Nr 140/15/PŚ.Z z dnia 22 maja 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-188/08.

Wnioskowana zmiana dotyczy oznaczenia prowadzącego instalację.

Po analizie merytorycznej wniosku, pismem z dnia 10 marca 2017 r. wezwano prowadzących przedmiotową instalację do przedłożenia uzupełnień do wniosku. Uzupełnienia w przedmiocie postępowania zostały przedłożone w dniu 4 kwietnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., poinformowano strony
o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację nie skorzystali z przysługującego im prawa.

Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych czynności proceduralnych, pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. przedłużono termin załatwienia sprawy.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzących instalację
w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowa instalcja w dniu 10 listopada 2015 r. została nabyta przez małżeństwo Pana Tomasza Gawlik i Panią Annę Gawlik (do wniosku załączono akt notarialny z dnia
10 listopada 2015 r. Repetytorium A Nr 13593/2015) a następnie w dniu 24 listopada 2015 r. została wniesiona w formie wkładu w skad spółki Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c.
Pani Anna Gawlik w dniu 30 marca 2017 r., wyraziła zgodę na zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., znak: WŚR.I.KS/6640/3/07 (do wniosku załączono oświadczenie).

W myśl art. 189 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające
z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska,
za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), w dniu 13 marca 2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Otrzymują:

 1. Pan Tomasz Gawlik – wspólnik społki cywilnej
  Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c.

  1. Radzanowo, Ciółkówko 56

 2. Pan Kazimierz Motyliński – wspólnik społki cywilnej
  Fermy Drobiu Gawlik & Motyliński s.c.

09-451 Radzanowo, Ciółkówko 56

 

Do wiadomości:

 1. Minister Środowisk pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
 2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
 3. Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM Wydział Bazy Odpadowej i Informacji w miejscu

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1359 kB, Liczba pobrań: 605, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 200

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.