Rok 2017

Decyzja nr 36/17.PZ.Z z 29 maja 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Instytutu Farmaceutycznego

2017.05.29 14:50 , aktualizacja: 2017.06.19 15:16

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r.

 

 

 

PZ-I.7222.12.2017.KS

DECYZJA Nr 36/17.PZ.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, z późn. zm.), art. 201 ust.1, art. 214 ust.5, art. 378 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytutu Farmaceutycznego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

zmienia się

decyzję Nr 112/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 września 2013 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.KS (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z 4 października 2013 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.KS), udzielającą Instytutowi Farmaceutycznemu, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania substancji aktywnych API w Zakładzie Półtechnik, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 13/15/PŚ.Z z dnia 23 marca 2015 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.IP, Nr 76/15/PŚ.Z z 26 marca 2015 r. znak: PŚ-V.7222.2.2012.WŚ oraz Nr 124/16/PŚ.Z z 14 września 2016 r. znak: PZ-I.7222.175.2016.IP, w następujacy sposób:

1) w części II. ppkt b otrzymuje brzmienie:

 1. substancja 8816 – 800 kg/rok;

2) w części IV. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 1. Wytwarzanie odpadów
  1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania,
z uwzględnieniem sposobów gospodarowania, w tym magazynowania odpadów, stanowi tabela nr 3.

Tabela nr 3. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania.

Lp.

Rodzaj odpadów

(podstawowy skład
i właściwości)

Kod odpadów

Ilość odpadów

[Mg/rok]

Miejsce i sposób magazynowania
oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadów

1.

Wody popłuczne i ługi macierzyste

[Woda, ługi pokrystalizacyjne, dimetylosulfotlenek. Właściwości: drażniące (H4), wysoce łatwopalne (F), toksyczne (T).]

07 05 01*

65,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

2.

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

[Woda, chloroform, chlorek metylenu. Właściwości: drażniące (H4), ekotoksyczne (H14), mogą mieć również działanie rakotwórcze (H7).]

07 05 03*

160,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

3.

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze macierzyste

[Woda, metanol, etanol, izopropanol, octan etylu, toluen, cykloheksan, acetonitryl, aceton, 4-metylo-2-pentanon, izopren, tetrahydrofuran, NN dimetyloformamid. Właściwości: wysoce łatwopalne (F), szkodliwe (X), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14), drażniące (H4).]

07 05 04*

400,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

4.

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

[Woda, metanol, etanol, izopropanol. Właściwości: wysoce łatwopalne (F), toksyczne (H6), żrące (H8).]

07 05 08*

70,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

5.

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

[Woda, węgiel aktywny, chlorek metylenu, chloroform. Właściwości: drażniące (H4), ekotoksyczne (H14), szkodliwe (X), wysoce łatwopalne (F).]

07 05 09*

5,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

6.

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

[Woda, żel krzemionkowy, węgiel aktywny, ziemia okrzemkowa, octan etylu, etanol, izopropanol, metanol, heksan, acetonitryl, 4-metylo-2-pentanon. Właściwości: łatwopalne (H3-B), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14), drażniące (H4).]

07 05 10*

5,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do ziemi
 i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

7.

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

[Siarczan sodu, ziemia okrzemkowa, węglan potasu, tlenek glinu, śladowe ilości izopropanolu, metanolu
i etanolu. Właściwości: drażniące (H4), wysoce łatwopalne (F).]

07 05 13*

1,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

8.

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

[Woda, izopropanol, etanol, kamforo sulfonian potasu,
4-metylo-2-pentanon, kwas siarkowy, kwas octowy, kwas metanosulfonowy. Właściwości: wysoce łatwopalne (F), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14), żrące (H8).]

07 05 80*

20,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

9.

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 070580

[Odpady ciekłe niezawierające rozpuszczalników organicznych. Skład: woda, słabe roztwory kwasu siarkowego i octowego. Właściwości: niepalne, nietoksyczne.]

07 05 81

5,00

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

10.

Opakowania z papieru i tektury

[Włókna celulozowe, wypełniacze organiczne, takie jak skrobia oraz wypełniacze nieorganiczne np. kaolin, kreda
 i gips, śladowe ilości farby drukarskiej. Odpady w postaci stałej, nietoksyczne.]

15 01 01

1,00

Odpady magazynowane
w pojemnikach ustawionych
w pomieszczeniu magazynowym zlokalizowanym przy budynku Zakładu Półtechnik.

Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający oddziaływaniu
na nie czynników atmosferycznych (zamoknięciu).

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku.

11.

Opakowania z tworzyw sztucznych

[Polimery syntetyczne -polietylen (PE), polipropylen (PP) wraz z domieszkami (barwniki, stabilizatory, wypełniacze, zmiękczacze). Odpady w postaci stałej, łatwopalne, odporne na działanie substancji chemicznych, gazów i wody.]

15 01 02

2,00

Odpady magazynowane
w pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu,
w pomieszczeniu magazynowym, zlokalizowanym przy budynku Zakładu Półtechnik.

Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń na tereny sąsiednie.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku.

12.

Opakowania z metali

[Stal, aluminium i jego stopy. Odpady w postaci stałej, przewodzące prąd, niepalne.]

15 01 04

1,00

Odpady magazynowane
w pojemnikach lub luzem
na utwardzonej powierzchni
w pomieszczeniu magazynowym, zlokalizowanym przy budynku Zakładu Półtechnik.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku.

13.

Opakowania ze szkła

[Dwutlenek krzemu, węglan wapnia, węglan sodu, tlenek boru. Odpady w postaci stałej, podatne na uszkodzenia.]

15 01 07

0,50

Odpady magazynowane
w pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu
w pomieszczeniu magazynowym, zlokalizowanym przy budynku Zakładu Półtechnik.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku.

14.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

[Polimery syntetyczne: polietylen (PE), polipropylen (PP), szkło, metale oraz pozostałości substancji znajdujących się
w opakowaniach, tj. chlorek metylenu, metanol, etanol, octan etylu, chloroform, dimetylosulfotlenek, heksan, aceton, acetonitryl, chlorek
4-chlorometylobenzoilu, piperydyna, kwas siarkowy, kwas octowy, kwas solny, kwas meta sulfonowy, wodorotlenek sodu. Właściwości: łatwopalne (H3-B), ekotoksyczne (H14), żrące (H8), drażniące (H4), toksyczne (H6), mogą mieć również działanie rakotwórcze (H7).]

15 01 10*

8,000

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach ustawionych
na utwardzonym, szczelnym podłożu w pomieszczeniu magazynowym, zlokalizowanym przy budynku Zakładu Półtechnik.

Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń na tereny sąsiednie.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku
lub unieszkodliwienia.

15.

Sorbenty, materiały filtracyjne,
w tym filtry olejowe nieujęte
w innych grupach, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania robocze zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

[Zużyte wkłady filtracyjne. Skład: polietylen, włókna poliestrowe, celuloza, metanol, etanol, octan etylu, toluen, cykloheksan. Odpady w postaci stałej, wysoce łatwopalne (F), szkodliwe (X), toksyczne (T).]

15 02 02*

0,500

Odpady magazynowane
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych
na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na szczelnym podłoży w budynku nr 16B. Odpady magazynowane
w sposób zapobiegający przedostawaniu
się zanieczyszczeń do ziemi
i wód podziemnych.

Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom
do unieszkodliwienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
 3. dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania
  i przetwarzania w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi
  i środowiska;
 4. zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 5. przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów
  z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów
 7. zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
  • miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane
   i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
  • sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
  • odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika
   z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak
   niż przez okres 3 lat,
  • odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu
   na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
  1. stosowanie technologii zapewniającej wysoką jakość produktów
   i ograniczającej możliwość wytwarzania produktów niespełniających norm jakościowych,
  2. monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych,
  3. stosowanie opakowań zwrotnych, wielokrotnego użytku,
  4. dokonywanie systematycznych przeglądów i remontów urządzeń wchodzących w skład instalacji,
  5. prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej, zapobiegającej przeterminowaniu się surowców i materiałów,
  6. przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom;
  7. preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów.;

3) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z 24 stycznia 2017 r. Instytut Farmaceutyczny, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocników Panią Agnieszkę Jagodzińską oraz Pana Jerzego Kozłowskiego, wystąpił do tut. organu o zmianę decyzji Nr 112/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 września 2013 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.KS (sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z 4 października 2013 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.KS), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania substancji aktywnych API w Zakładzie Półtechnik, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 13/15/PŚ.Z z 23 marca 2015 r., znak: PŚ-V.7222.2.2012.IP, Nr 76/15/PŚ.Z z 26 marca 2015 r. znak: PŚ-V.7222.2.2012.WŚ oraz Nr 124/16/PŚ.Z z 14 września 2016 r. znak: PZ-I.7222.175.2016.IP.

Wnioskowana zmiana dotyczy:

 1. zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji,
 2. zwiększenia ilości produkowanej substancji 8816.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z 31 marca 2017 r., wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnień do wniosku. Uzupełnienie
w przedmiocie postępowania zostało przedłożone przy piśmie z 7 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na analizę merytoryczną wniosku po uzupełnieniach, pismem z 13 kwietnia 2017 r. przedłużono termin załatwienia sprawy.

            Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 25 kwietnia 2017 r., poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego prawa.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

W przedłożonym wniosku prowadzący instalację wystąpił o zwiększenie ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w wyniku funkcjonowania instalacji, oznaczonych kodami: 070509*, 070503*, 070504*, 070508*, 070510*, 150101, 150102, 150104, 150107, 150110* oraz o dopuszczenie do wytwarzania odpadów o kodzie 150202*. Wnioskowane zmiany wynikają ze zwiększenia produkcji substancji 8816. Mając na względzie, że prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające
na prowadzenie gospodarki odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, tut. organ przychylił się do wniosku strony, zmieniając pozwolenie zgodnie z jej żądaniem.

Zwiększenie produkcji substancji 8816 nie spowoduje zwiększenia ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Nr 112/13/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska,
za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 26 stycznia 2017 r.
na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Otrzymują:

 1. Pan Jerzy Kozłowski – pełnomocnik
 2. aa.

 

Do wiadomości:

 1. Minister Środowiska

pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

 1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A

 1. Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

UMWM Wydział Bazy Odpadowej i Informacji w miejscu

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 4784 kB, Liczba pobrań: 247, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 127

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.