Rok 2017

Decyzja nr 37/17/PZ.Z z 30 maja 2017 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A.

2017.06.01 13:40 , aktualizacja: 2017.06.19 15:20

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 30 maja 2017 r.

 

 

PZ-I.7222.214.2016.WŚ

 

DECYZJA nr 37/17/PZ.Z

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 3, art. 204, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa,

orzeka się

 1. uchylić decyzję Wojewody Mazowieckiego z 22 grudnia 2006 r., znak: WŚR.I.KB/6640/10/04/06, udzielającą Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa” Spółka Akcyjna, ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych – Instalacja Główna: Zakład Biotechnologii i Syntez, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Fleminga 2, zmienioną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2007 r., znak: WŚR.I.KB/6640/10/04/06, oraz decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 26/09/PŚ.Z z dnia 10 kwietnia 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 60/09/PŚ.Z z 14 października 2009 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 123/10/PŚ.Z z 22 grudnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, Nr 85/13/PŚ.Z z 20 czerwca 2013 r., znak: PŚ.V/KS/7600-115/08, oraz Nr 274/15/PŚ.Z z 23 września 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-115/08;
 2. udzielić pozwolenia zintegrowanego Tarchomińskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, (REGON: 010721743, NIP: 5250000564), na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (Instalacja Główna), zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2;
 3. objąć pozwoleniem zintegrowanym Instalację Pomocniczą obejmującą: Zakład Insuliny: obiekt D-31 - produkcja substancji insuliny i form gotowych, obiekt P-27 – pakowanie antybiotyków i psychotropów ; Zakład Farmacji : obiekt J-10, P-7, D-33, C-80, P-15, M-1, produkcja form gotowych, i określa się następujące warunki pozwolenia:

I. Rodzaj prowadzonej działalności

Produkcja podstawowych substancji i preparatów farmaceutycznych, gotowych produktów leczniczych.

II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia

 1. Zakład Biotechnologii i Syntez, stanowiący instalację w przemyśle chemicznym
  do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (Instalacja Główna), zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, wymagającą pozwolenia zintegrowanego składa się z następujących obiektów:
  1. obiekt C-41- ciąg technologiczny sterylizacji rotanoxem;
  2. obiekt P-3 – ciągi technologiczne do produkcji następujących związków:
   1. Temazepam,
   2. Octan oksazepamu,
   3. Oksazepam – substancja,
   4. Oksazepam surowy,
   5. Diazepam,
   6. Klonazepam rekrystalizowany (Klonazepam substancja),
   7. Pochodna Dwuacetylowa,
   8. Pochodna Acetamidowa,
   9. Pochodna Chloroacetamidowa (I etap produkcji Klonazepamu),
   10. Pochodna Jodoacetamidowa (II etap produkcji Klonazepamu),
   11. Klonazepam Surowy,
   12. Pochodna formylowa (I etap produkcji Estazolamu),
   13. Pochodna Aminochinazolinowa (II etap produkcji Estazolamu),
   14. Triazolobenzofenon (IV etap produkcji Estazolamu),
   15. Estazolam surowy,
   16. Estazolam krystalizowany,
   17. Chlorowodorek tetracykliny,
   18. Doksycyklina hyklan,
   19. Chlorowodorek oxytetracykliny,
   20. Kolistymetat sodowy (trzy etapowy),
   21. Lormetazepam substancja:
   22. I etap - Octan Lorazepamu,
   23. II etap – Lorazepam Surowy,
   24. III etap – Addukt Acetonowy Lorazepamu,
   25. IV etap – Lorazepam Substancja,
   26. Rodanek erytromycyny rekrystalizowany,
   27. Cykliczny węglan erytromycyny,
   28. Zasada erytromycyny
 2. W skład Instalacji Pomocnicznej wchodzą:
  1. Zakład Insuliny:
   1. produkcja substancji insuliny i form gotowych (obiekt D-31),
   2. pakowanie antybiotyków i psychotropów (obiekt P-27);
  2. Zakład Farmacji - produkcja form gotowych (obiekt J-10, P-7, D-33, C-80, P-15, M-1,)

III. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

 1. Prowadzenie procesów w reaktorach pod „chłodnicami zwrotnymi” chłodzonymi wodą lub glikolem.
 2. Stosowanie absorpcji wodnej za odpowietrzeniami reaktorów po chłodnicach zwrotnych, wydechami z pomp próżniowych, odpowietrzeniami mierników i wirówek.

IV. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

 1. Sterowanie procesami technologicznymi przez system automatyki.
 2. Zapewnienie racjonalnego zużycia energii poprzez kontrolowanie wymaganych parametrów dla pomieszczeń produkcyjnych.
 3. Wprowadzenie trybu „postojowego” wentylacji w trakcie przerw produkcyjnych, skutkujący mniejszym zużyciem energii elektrycznej.
 4. Rejestrowanie i archiwizowanie wymaganych parametrów dla pomieszczeń produkcyjnych i procesów technologicznych.
 5. Wprowadzenie systemu ścisłej kontroli procesowej eliminującego przypadki nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia energii.

V. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, wody, paliw i energii

 1. Zużycie wody na potrzeby technologiczne:
  1. wody podziemnej – Qmax = 15 m3/h;
  2. wody powierzchniowej z Kanału Żerańskiego (stanowiącą tzw. wodę obiegowądo celów chłodniczych) − Qmax = 1052 m3/h;
  3. wody z wodociągu miejskiego – Qmax = 30 m3/h.
 2. Zużycie surowców:
  1. soda kalcynowana – 1,0 Mg/rok;
  2. kwaśny węglan sodu – 1,2 Mg/rok;
  3. benzoesan sodu – 0,30 Mg/rok;
  4. octan amonu – 0,35 Mg/rok;
  5. kwas azotowy – 1,2 Mg/rok;
  6. kwas solny – 0,05 Mg/rok;
  7. kwas mrówkowy 85% - 0,80 Mg/rok;
  8. wodzian hydrazyny 40% - 0,50 Mg/rok;
  9. woda amoniakalna <24% - 0,10 Mg/rok;
  10. chlorek cynku – 0,03 Mg/rok;
  11. aceton – 67,997 Mg/rok;
  12. butanol – 0,563 Mg/rok;
  13. chlorek metylenu – 1,08 Mg/rok;
  14. etanol – 25,162 Mg/rok;
  15. formaldehyd – 0,75 Mg/rok;
  16. glikol etylenowy – 1,981 Mg/rok;
  17. izopropanol – 19,306 Mg/rok;
  18. kwas octowy – 2,163 Mg/rok;
  19. metanol – 64,822 Mg/rok;
  20. octan etylu – 1,072 Mg/rok;
  21. toluen – 5,384 Mg/rok;
  22. rotanox – 0,046 Mg/rok;
  23. mirystinian izopropylu – 0,931 Mg/rok.
 3. Zużycie energii – 6 000 MWh/rok.

VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

 1. Emisja hałasu do środowiska

Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do środowiska, z instalacji
na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, nie może przekraczać wartości:

LAeq D – 55 dB (A) w porze dnia, w godz. 6oo ÷ 22oo;

LAeq N – 45 dB (A) w porze nocy, w godz. 22oo ÷ 6oo.

Czas pracy głównych źródeł hałasu: chłodni wentylatorowych, sprężarek
oraz urządzeń wentylacyjnych i technologicznych wynosi: 16 godzin w porze dnia i 8 godzin w porze nocy.

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  1. Wielkości dopuszczalnej emisji, rodzaje substancji oraz parametry instalacji – źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza – zgodnie z poniższymi tabelami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Tabela 1 Zestawienie wielkości dopuszczalnej emisji, rodzajów substancji oraz źródeł powstawania i miejsc wprowadzania substancji do powietrza dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych
lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Główna

Źródło powstawania

emisji substancji
do powietrza

Miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Wysokość

emitora

[m]

Średnica

emitora

[m]

Rodzaj
substancji

Emisja dopuszczalna

S1

[mg/m3U]*

Emisja dopuszczalna

 S3

[%]**

Emisja dopuszczalna

S5

[%]***

Obiekt P-3

Emitor V-514

9,7

0,15

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt P-3

Emitor V-534

9,7

0,15

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt P-3

Emitor V-524

9,7

0,15

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt C-41

Emitor D

17,0

0,5 x 0,5

Lotne związki organiczne

20

15

15

* stężenie lotnych związków organicznych w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, odniesione do warunków umownych (w gazie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa).

** procent wkładu lotnych związków organicznych – dla emisji niezorganizowanej

*** procent wkładu lotnych związków organicznych - dla emisji całkowitej

Tabela 2 Zestawienie wielkości dopuszczalnej emisji chlorku metylenu jako lotnych związków organicznych oraz źródeł powstawania i miejsc wprowadzania substancji do powietrza
dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Główna

Źródło powstawania

emisji substancji
do powietrza

Miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Wysokość

emitora

[m]

Średnica

emitora

[m]

Rodzaj
substancji

Emisja dopuszczalna S1

[mg/m3U]*

Obiekt P-3

Emitor V-154

9,7

0,15

Chlorek metylenu jako lotne związki organiczne

20

* stężenie lotnych związków organicznych, bez przeliczenia na całkowity węgiel organiczny, odniesione do warunków umownych (w gazie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa).

Tabela 3 Dopuszczalna emisja roczna dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Główna

 Instalacja

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna roczna

[Mg/rok]

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych
lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Główna

lotne związki organiczne

6,703

 

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych
lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Główna

chlorek metylenu

0,054

Tabela 4 Zestawienie wielkości dopuszczalnej emisji lotnych związków organicznych
oraz źródeł powstawania i miejsc wprowadzania substancji do powietrza dla instalacji
do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Pomocnicza

Źródło powstawania

emisji substancji
do powietrza

Miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Wysokość

emitora

[m]

Średnica

emitora

[m]

Rodzaj
substancji

Emisja dopuszczalna

S1

[mg/m3U]*

Emisja dopuszczalna

 S3

[%]**

Emisja dopuszczalna

S5

[%]***

Obiekt D-31

Emitor H

12,6

0,30x0,30

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt D-31

Emitor I

12,6

0,40x0,40

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt D-33

Emitor GC1250

22,0

0,30x0,30

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt D-33

Emitor T-300

10,0

0,35x1,00

Lotne związki organiczne

20

15

15

Obiekt J-10

Emitor N-1

3,00

0,11

Lotne związki organiczne

20

15

15

* stężenie lotnych związków organicznych w gazach odlotowych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, odniesione do warunków umownych (w gazie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa).

** procent wkładu lotnych związków organicznych – dla emisji niezorganizowanej

*** procent wkładu lotnych związków organicznych - dla emisji całkowitej

Tabela 5 Zestawienie źródeł powstawania i miejsc wprowadzania pyłu do powietrza dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Pomocnicza

Źródło powstawania

emisji substancji
do powietrza

Miejsce wprowadzania substancji
do powietrza

Wysokość

emitora

[m]

Średnica

emitora

[m]

Rodzaj
substancji

Emisja dopuszczalna

kg/h

Obiekt D-33

Emitor T-300

10,0

0,35x1,00

Pył

nie określa się

Obiekt D-33

Emitor W-3

1,50

0,90x1,20

Pył

nie określa się

Obiekt D-33

Emitor W-O

4,00

0,13x0,13

Pył

nie określa się

Tabela 6 Dopuszczalna emisja roczna dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Pomocnicza

 Instalacja

Rodzaj substancji

Emisja dopuszczalna roczna

[Mg/rok]

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych
lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Pomocnicza

lotne związki organiczne

0,971

 

Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych
lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych – Instalacja Pomocnicza

Pyl

nie określa się

 1. Odstępuje się od określania warunków emisji dla pyłu z Instalacji Pomocniczej do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych.
 1. Wytwarzanie odpadów
  1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania,
z uwzględnieniem sposobów zagospodarowania odpadów, w tym magazynowania, stanowi tabela nr 7 i 8.

Tabela 7. Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania z instalacji, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznych

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

(podstawowy skład i właściwości)

Ilość

[Mg/rok]

Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu

 1.  

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory
z przemywania i ciecze macierzyste

Skład: mieszanka rozpuszczalników, głównie: metanol, toluen, aceton, octan etylu, butanol, izopropanol, etanol)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), toksyczny (H6), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B)

250,000

Szczelny podziemny zbiornik magazynowy o pojemności 24 m3
lub paleto pojemniki
w wyznaczonym miejscu przy obiektach P-3, D-21 i C-50. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

Skład: mieszanka rozpuszczalników, głównie: metanol, toluen, aceton, octan etylu, butanol, izopropanol, etanol, chlorek metylenu)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), toksyczny (H6), rakotwórczy (H7), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B)

10,000

Szczelny podziemny zbiornik magazynowy o pojemności 16 m3
lub paleto pojemniki
w wyznaczonym miejscu przy obiekcie P-3.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

07 05 08*

Pozostałości podestylacyjne
i poreakcyjne

Skład: mieszanka rozpuszczalników, głównie: metanol, toluen, aceton, octan etylu, butanol, izopropanol, etanol)

Właściwości: odpad szkodliwy(H5), toksyczny (H6), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B)

250,000

Szczelny podziemny zbiornik magazynowy o pojemności 20 m3
lub paleto pojemniki
w wyznaczonym miejscu przy obiektach P-3, D-21 i C-50.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

Skład: węgiel aktywny, płótno filtracyjne, celulozowe płyty filtracyjne, włóknina filtracyjna)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), zanieczyszczony śladowymi ilościami substancji czynnych, rozpuszczalnikami oraz barwnikami

80,000

Opakowania szczelne, odporne na działania chemikaliów. Magazyn odpadów, zamknięty plac posiadający utwardzoną
i szczelną powierzchnię.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

Skład: oleje maszynowe, hydrauliczne
i przekładniowe: mieszaniny węglowodorów ciężkich, w temperaturze 20°C są to gęste ciecze, oleje zawierają PCB do 25 mg/kg, chloru do 0,2 % m/m, zawartość metali,
w tym glinu i krzemu do 0,5% m/m)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), łatwopalny (H3-B), ekotoksyczny (H14)

5,000

Szczelne, zamykane beczki metalowe. Magazyn odpadów, wydzielone miejsce z utwardzoną powierzchnią, miejsce magazynowania zaopatrzone
w odpowiedni sorbent.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Skład: opakowania szklane, metalowe,
z tworzyw sztucznych zawierające śladowe ilości różnych toksycznych substancji chemicznych i surowców produkcyjnych)

Właściwości: odpady określone jako niebezpieczne ze względu na właściwości substancji znajdujących się wewnątrz opakowań (H3-B), (H4), (H5), (H6), (H7), (H14),

1,000

Mniejsze opakowania
w workach foliowych lub luzem. Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony: HCFC, HFC

Skład: Zużyte urządzenia chłodnicze zawierające freony: HCFC, HFC

Właściwości: ekotoksyczne (H14)

2,000

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią. Odpad gromadzony
na paletach.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Skład: Lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć

Właściwości: odpad niebezpieczny zawierający rtęć (H14)

1,000

Budynek Oddziału Elektro-Energetycznego (obiekt C-32). Odpad jest gromadzony
w specjalnych firmowych
i oznakowanych pojemnikach.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

ex

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09

do 16 02 12.

Skład: mieszanina metali żelaznych
i nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz szkła, elementy niebezpieczne
to przełączniki rtęciowe, szkło aktywne, lampy kineskopowe zawierające luminofor, komputery zawierające baterie niebezpieczne.

Właściwości: odpad niebezpieczny zawierający rtęć (H14)

2,000

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią (odpad gromadzony
na paletach lub
w opakowaniach tekturowych).

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych
i analitycznych)

Właściwości: odpad toksyczny (H6), rakotwórczy (H7), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B), ekotoksyczny (H14)

1,000

Pojemniki oznakowane
z tworzywa sztucznego, szkła lub metalowe. Magazynowane w miejscu powstawania. Wydzielone, zamykane szafy lub pomieszczenia
z gładką powierzchnią podłoża i ścian.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Skład: celuloza

Odpad w postaci stałej, palny

200,0

Makulatura biurowa
i produkcyjna niszczona(niszczarką)
i belowana, magazynowana
w magazynie odpadów (ścinki gromadzone w opakowaniach tekturowych lub workach typu „big-bag”, pozostała makulatura jest belowana
i układana piętrowo
na paletach).

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych Skład: polimery syntetyczne, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu,
z domieszkami (wypełniacze, pigmenty, barwniki, zmiękczacze, stabilizatory)

Odpad w postaci stałej, palny

200,0

Mniejsze opakowania
w workach foliowych, większe układane na paletach
w magazynie odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 03

Opakowania z drewna

Skład: złożona tkanka roślinna niezanieczyszczona substancjami toksycznymi

Odpad w postaci stałej, palny

100,0

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce Metalowe kontenery ustawione na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 04

Opakowania z metali

Skład: stop żelaza z węglem oraz dodatkami innych pierwiastków (Mn, Ni, Cu, Cr)

Odpad w postaci stałej, niepalny

4, 0

Luzem – gromadzone
i systematycznie układane
w wiatach magazynowych
na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

Skład: mieszanka folii aluminiowej, tworzywa sztucznego i papieru

Odpad w postaci stałej, palny

50, 0

Belowane i foliowane
na paletach. Magazyn odpadów, zamykany
z utwardzoną powierzchnią.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Skład: szkło, metal, tworzywo sztuczne zawierające śladowe ilości różnych substancji chemicznych inne niż niebezpieczne

Odpad w postaci stałej, palny

1, 0

Mniejsze opakowania
w workach foliowych, większe układane w pryzmach. Magazyn odpadów, zamykany z utwardzaną powierzchnią.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 07

Opakowania ze szkła

Skład: SiO2, tlenki litowców
i berylowców, B2O3, PbO, Al2O3
i innych

Odpad w postaci stałej, niepalny

10, 0

Odpad posegregowany wg koloru. Pakowany w hoboki tekturowe
lub opakowania plastikowe magazynowany
na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania i ubrania ochronne inne
niż wymienione
w 15 02 02*

Skład: sorbenty, zużyte tkaniny
z czyszczenia maszyn, zużyte wkłady filtracyjne, robocze ubrania ochronne, fizelinowe ubrania ochronne pochodzące
z czystych stref produkcyjnych

Odpad w postaci stałej, palny

2, 0

Odpad belowany, foliowany
i układany piętrowo na paletach, magazynowany
na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

Skład: mieszanina stali i materiałów ceramicznych

Odpad w postaci stałej

2, 0

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią (gromadzone na paletach
lub w opakowaniach tekturowych)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06*, 16 05 07* lub 16 05 08*

Skład: substancje farmaceutyczne, odczynniki chemiczne organiczne
i nieorganiczne niezawierające substancji niebezpiecznych

Odpad w postaci płynnej i stałej

1, 0

W zamkniętych
i oznakowanych szafach lub pomieszczeniach, w miejscu ich wytwarzania, (odpad gromadzony
w kartonach, opakowaniach styropianowych)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

18 01 09

Leki inne niż wymienione
w 18 01 08

Skład: antybiotyki, leki psychotropowe, substancje pomocnicze

Odpad w postaci płynnej i stałej

10, 0

W obiektach, w których powstają:
w pomieszczeniach zamkniętych
oraz magazynach (odpad gromadzony w szczelnych workach foliowych, opakowaniach typu „hobok”, układany na paletach
lub luzem)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia

 1.  

19 12 01

Papier i tektura

Skład: celuloza

Odpad w postaci stałej, palny

20, 0

Odpad zbierany selektywnie
w miejscach powstawania,
a następnie odbierany
i magazynowany
w magazynie odpadów.

W magazynie odpady
są belowane w celu zmniejszenia objętości
i ustawiane piętrowo
na paletach

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

Skład: kauczuk syntetyczny
i tkaniny syntetyczne (poliamid, poliester, stal, wiskoza, włókno szklane)

Odpad w postaci stałej, palny

2, 0

Odpad magazynowany
w workach foliowych
w magazynie odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

Tabela 8 Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania
z instalacji pomocniczej - Zakład Farmacji i Zakład Insuliny.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

(podstawowy skład i właściwości)

Ilość

[Mg/rok]

Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu

 1.  

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

Skład: rtęć pochodzi z rozbitych termometrów i innych urządzeń

Właściwości: toksyczne (H6)
i ekotoksyczne (H14)

0,200

Zamknięte szklane naczynia ustawione na tacy
lub w pudłach kartonowych. Odpad magazynowany
w obiektach, w których powstaje. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.

 1.  

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne
i poreakcyjne

Skład: mieszanka rozpuszczalników, głównie: metanol, toluen, aceton, octan etylu, butanol, izopropanol, etanol)

Właściwości: odpad szkodliwy(H5), toksyczny (H6), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B)

250,000

Szczelny podziemny zbiornik magazynowy o pojemności
20 m3 lub paleto pojemniki
w wyznaczonym miejscu przy obiektach P-3, D-21, C-50. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

Skład: węgiel aktywny, płótno filtracyjne, celulozowe płyty filtracyjne, włóknina filtracyjna)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), zanieczyszczony śladowymi ilościami substancji czynnych, rozpuszczalnikami oraz barwnikami

50,000

Opakowania szczelne, odporne
na działania chemikaliów. Magazyn odpadów, zamknięty plac posiadający utwardzoną
i szczelną powierzchnię. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe
i smarowe

Skład: oleje maszynowe, hydrauliczne
i przekładniowe: mieszaniny węglowodorów ciężkich, w temperaturze 20°C są to gęste ciecze, oleje zawierają PCB
do 25 mg/kg, chloru do 0,2 % m/m, zawartość metali, w tym glinu
i krzemu do 0,5% m/m)

Właściwości: odpad szkodliwy (H5), łatwopalny (H3-B), ekotoksyczny (H14)

5,000

Szczelne, zamykane beczki metalowe. Magazyn odpadów, wydzielone miejsce z utwardzoną powierzchnią, miejsce magazynowania zaopatrzone
w odpowiedni sorbent. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Skład: opakowania szklane, metalowe,
z tworzyw sztucznych zawierające śladowe ilości różnych toksycznych substancji chemicznych i surowców produkcyjnych.

Właściwości: odpady określone jako niebezpieczne ze względu na właściwości substancji znajdujących się wewnątrz opakowań (H3-B), (H4), (H5), (H6), (H7), (H14),

3,000

Mniejsze opakowania
w workach foliowych
lub luzem. Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony: HCFC, HFC

 

Skład: urządzenia chłodnicze zawierające freony: HCFC, HFC

Właściwości: ekotoksyczne (H14)

4,000

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią. Odpad gromadzony na paletach. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

16 02 13 *

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09

do 16 02 12.

Skład: Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Właściwości: odpad niebezpieczny zawierający rtęć (H14)

1,000

Budynek Oddziału Elektro-Energetycznego (obiekt C-32). Odpad jest gromadzony
w specjalnych firmowych
i oznakowanych pojemnikach. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

ex

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09
do 16 02 12.

Skład: mieszanina metali żelaznych
i nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz szkła, elementy niebezpieczne
to przełączniki rtęciowe, szkło aktywne, lampy kineskopowe zawierające luminofor, komputery zawierające baterie niebezpieczne)

Właściwości: odpad niebezpieczny zawierający rtęć (H14)

2,000

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią (odpad gromadzony
na paletach
lub w opakowaniach tekturowych). Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych
i analitycznych

Skład: odczynniki zawierające substancje niebezpieczne.

Właściwości: odpad toksyczny (H6), rakotwórczy (H7), drażniący (H4), łatwopalny (H3-B), ekotoksyczny (H14)

1,000

Pojemniki oznakowane
z tworzywa sztucznego, szkła lub metalowe. Magazynowane w miejscu powstawania. Wydzielone, zamykane szafy lub pomieszczenia
z gładką powierzchnią podłoża
i ścian. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Skład: chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

Właściwości: szkodliwe (H5), drażniące (H4), łatwopalne (H3-B), ekotoksyczne (H14)

50,000

Przechowywanie
w pojemnikach metalowych
lub szklanych zabezpieczonych przed stłuczeniem,
w pomieszczeniach zamkniętych
z gładkimi ścianami i posadzką. Magazynowane w miejscu powstawania. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Skład: chemikalia organiczne zawierające substancje niebezpieczne

Właściwości: szkodliwe (H5), drażniące (H4), łatwopalne (H3-B), ekotoksyczne (H14)

40,000

Przechowywanie
w pojemnikach metalowych
lub szklanych zabezpieczonych przed stłuczeniem,
w pomieszczeniach zamkniętych
z gładkimi ścianami i posadzką. Magazynowane w miejscu powstawania. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia lub odzysku

 1.  

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Skład: celuloza

Odpad w postaci stałej, palny

200,0

Makulatura biurowa
i produkcyjna niszczona(niszczarką)
i belowana, magazynowana
w magazynie odpadów (ścinki gromadzone w opakowaniach tekturowych lub workach typu „big-bag”, pozostała makulatura jest belowana
i układana piętrowo
na paletach).

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych Skład: polimery syntetyczne, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu,
z domieszkami (wypełniacze, pigmenty, barwniki, zmiękczacze, stabilizatory)

Odpad w postaci stałej, palny

100,0

Mniejsze opakowania
w workach foliowych, większe układane na paletach
w magazynie odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 03

Opakowania z drewna

Skład: złożona tkanka roślinna niezanieczyszczona substancjami toksycznymi

Odpad w postaci stałej, palny

100,0

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce Metalowe kontenery ustawione na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 04

Opakowania z metali

Skład: stop żelaza z węglem oraz dodatkami innych pierwiastków (Mn, Ni, Cu, Cr)

Odpad w postaci stałej, niepalny

1,0

Luzem – gromadzone
i systematycznie układane
w wiatach magazynowych
na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Skład: szkło, metal, tworzywo sztuczne zawierające śladowe ilości różnych substancji chemicznych inne niż niebezpieczne

Odpad w postaci stałej, palny

1,0

Mniejsze opakowania
w workach foliowych, większe układane w pryzmach. Magazyn odpadów, zamykany z utwardzaną powierzchnią.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 01 07

Opakowania ze szkła

Skład: SiO2, tlenki litowców
i berylowców, B2O3, PbO, Al2O3
i innych

Odpad w postaci stałej, niepalny

100,0

Odpad posegregowany
wg koloru. Pakowany
w hoboki tekturowe
lub opakowania plastikowe magazynowany na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny
do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02*

Skład: sorbenty, zużyte tkaniny
z czyszczenia maszyn, zużyte wkłady filtracyjne, robocze ubrania ochronne, fizelinowe ubrania ochronne pochodzące
z czystych stref produkcyjnych

Odpad w postaci stałej, palny

2,0

Odpad belowany, foliowany
i układany piętrowo na paletach, magazynowany
na terenie magazynu odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

Skład: mieszanina stali i materiałów ceramicznych

Odpad w postaci stałej

2,0

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią (gromadzone na paletach
lub w opakowaniach tekturowych)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

16 03 80

Surowce przeterminowane nieprzydatne
do spożycia

Skład: (np. mąka ziemniaczana, kukurydziana, sojowa, cukier)

Odpad w postaci stałej

1,0

Magazyn odpadów, wydzielone miejsce
z utwardzoną powierzchnią (gromadzone w workach foliowych lub tekturowych)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06*, 16 05 07* lub 16 05 08*

Skład: substancje farmaceutyczne, odczynniki chemiczne organiczne
i nieorganiczne niezawierające substancji niebezpiecznych

Odpad w postaci płynnej i stałej

3,0

W zamkniętych
i oznakowanych szafach
lub pomieszczeniach,
w miejscu ich wytwarzania, (odpad gromadzony
w kartonach, opakowaniach styropianowych)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia
lub odzysku

 1.  

18 01 09

Leki inne niż wymienione
w 18 01 08

Skład: antybiotyki, leki psychotropowe, substancje pomocnicze

Odpad w postaci płynnej i stałej

50,0

W obiektach, w których powstają:
w pomieszczeniach zamkniętych oraz magazynach (odpad gromadzony w szczelnych workach foliowych, opakowaniach typu „hobok”, układany na paletach
lub luzem)

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu unieszkodliwienia.

 1.  

19 12 01

Papier i tektura

Skład: celuloza

Odpad w postaci stałej, palny

100,0

Odpad zbierany selektywnie
w miejscach powstawania,
a następnie odbierany
i magazynowany
w magazynie odpadów.

W magazynie odpady
są belowane w celu zmniejszenia objętości, ustawiane piętrowo
na paletach

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1.  

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

Skład: kauczuk syntetyczny
i tkaniny syntetyczne (poliamid, poliester, stal, wiskoza, włókno szklane)

Odpad w postaci stałej, palny

10,0

Odpad magazynowany
w workach foliowych
w magazynie odpadów.

Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom
w celu odzysku

 1. Zasady gospodarowania wytwarzanymi odpadami

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
 3. dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsc magazynowania
  i przetwarzania w pojemnikach zapewniających bezpieczeństwo ludzi
  i środowiska;
 4. zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie
  z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 5. przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów
  z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
 7. zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
  • miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane
   i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
  • sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
  • odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika
   z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak
   niż przez okres 3 lat (przy uwzględnieniu zapisów zawartych
   w tabelach nr 7 i 8.),
  • odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów
   do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku (przy uwzględnieniu zapisów zawartych w tabelach
   nr 7 i 8.).
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
  i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
  1. stosowanie technologii zapewniającej wysoką jakość produktów,
  2. zamawianie surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych, wielokrotnego użytku,
  3. dokonywanie systematycznych przeglądów i remontów urządzeń wchodzących w skład instalacji,
  4. stosowanie w procesie technologicznym surowców i materiałów oraz urządzeń wysokiej jakości, gwarantujących dłuższą ich eksploatację,
  5. przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom,
  6. preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów.

VII. Ilość, stan i skład ścieków – nie wprowadzanych do wód lub do ziemi

Powstające w wyniku funkcjonowania instalacji ścieki nie są wprowadzane do wód lub
do ziemi. Ścieki przemysłowe odprowadzane są za pośrednictwem zakładowej sieci kanalizacyjnej do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, na podstawie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy.

 1. Ilość ścieków: Qmax = 3000 m3/d.
 2. Stan i skład ścieków:
  1. temperatura ≤ 35ºC,
  2. pH – 6,5 ÷ 9,5,
  3. BZT5 ≤ 700 mg/dm3,
  4. ChZT ≤ 1000 mg/dm3,
  5. zawiesina ogólna ≤ 500 mg/dm3,
  6. azot ogólny ≤ 220 mg/dm3,
  7. azot amonowy ≤ 200 mg/dm3,
  8. azot azotynowy ≤ 10 mg/dm3,
  9. fosfor ogólny ≤ 15 mg/dm3,
  10. substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 100 mg/dm3,
  11. chlorki ≤ 1000 mg/dm3,
  12. siarczany ≤ 500 mg/dm3,
  13. miedź ≤ 1 mg/dm3,
  14. cynk ≤ 5 mg/dm3,
  15. żelazo ≤ 10 mg/dm3,
  16. chrom ogólny ≤ 1 mg/dm3,
  17. chrom +6 ≤ 0,2 mg/dm3,
  18. węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm3,
  19. fenole lotne ≤ 15 mg/dm3.

VIII. Warunki i parametry charakteryzujące pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych

 1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – nie określa się.
 2. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu – nie określa się.
 3. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment rozpoczęcia wyłączania instalacji – nie określa się.
 4. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii:
  1. w trakcie rozruchu – nie określa się;
  2. w trakcie wyłączania – nie określa się.

IX. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego nadzorowania

 1. Regeneracja (destylacja) stosowanych w procesie produkcyjnym rozpuszczalników oraz ponowne ich wykorzystanie w procesie produkcyjnym.
 2. Przestrzeganie zasad gospodarowania, wytwarzanymi odpadami, w tym magazynowania odpadów.
 3. Przestrzeganie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 4. Prowadzenie wszystkich procesów technologicznych w pomieszczeniach zamkniętych wyposażonych w szczelne, nienasiąkliwe nawierzchnie.
 5. Stosowanie racjonalnej gospodarki materiałowej oraz wewnętrznych procedur nadzoru operowaniem substancjami chemicznymi.
 6. Monitorowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz przestrzeganie instrukcji technologicznych.
 7. Zastosowanie właściwych uszczelnień w urządzeniach i połączeniach (zapewniających właściwą szczelność operacyjną).
 8. Odprowadzanie ścieków z terenu instalacji, poprzez system kanalizacji,
  do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych wraz z wdrożeniem procedur mających na celu nadzorowanie ich jakości.
 9. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się
  na wyposażeniu instalacji.

X. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii, wymienionych w części V. niniejszej decyzji.

XI. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

Nie określa się.

XII. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

 1. Na emitorach: V-514, V-524 i V-534 – obiekt P-3 – Instalacja Główna.
 2. Na emitorach: G1250 – obiekt D-33, N-1 obiekt J-10 – Instalacja Pomocnicza.

XIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

 1. Monitoring ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w Zakładzie.
 2. Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu instalacji.
 3. Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, p.poż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy oraz posiadanie przez pracowników wymaganych uprawnień.

XIV. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

Nie określa się.

XV. Postępowanie po zakończeniu działalności

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

XVI. Dodatkowe wymagania

 1. W razie wystąpienia awarii przemysłowej należy natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwego powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 2. Przekazywanie wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.

XVII. Termin ważności pozwolenia

Udziela się pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Pismem z 5 grudnia 2016 r. (data wpływu 7 grudnia 2016 r.), Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (Instalacji Głównej), zlokalizowanej w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 oraz o uchylenie z tą samą datą dotychczasowego pozwolenia.

Ponadto prowadzący instalację wniósł o objęcie pozwoleniem zintegrowanym Instalację Pomocniczą obejmującą: Zakład Insuliny: obiekt D-31 - produkcja substancji insuliny i form gotowych, obiekt P-27 – pakowanie antybiotyków i psychotropów; Zakład Farmacji: obiekt J-10, P-7, D-33, P-15, M-1, produkcja form gotowych.

Przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż klasyfikuje się zgodnie z ust. 4 pkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), do instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych.

Pismem z 5 grudnia 2016 r. (data wpływu 7 grudnia 2016 r.), Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, wystąpiły o wyłączenie z udostępniania publicznego załącznika nr 1 do przedmiotowego wniosku, zawierającego opisy stosowanych technologii produkcji, powołując się na ochronę tajemnicy handlowej.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż wniosek nie był kompletny, przez co nie spełniał wymogów określonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z 31 stycznia 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ, wezwał prowadzącego instalację
do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia w przedmiocie sprawy wpłynęły 13 lutego 2017 r. 9 marca 2017 r. prowadzący instalację ponownie uzupełnił wniosek.

Zawiadomieniem z 17 marca 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ, Marszałek Województwa Mazowieckiego podał, że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od 17 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zawiadomienie wywieszono również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie od dnia 27 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. oraz na terenie przedmiotowej instalacji w okresie od 24 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), pismem z 19 maja 2017 r., znak: PZ-I.7222.214.2016.WŚ, poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację pismem z 19 maja 2017 r., znak: 1410/OS/1917, poinformował, że rezygnuje z przysługującego mu prawa.

We wniosku wykazano, że przedmiotowa instalacja zlokalizowana w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2, prowadzona przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

W decyzji niniejszej określono ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, jak również zawarto obowiązek monitorowania procesów technologicznych poprzez prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii i przekazywania ww. ewidencji organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

W związku z tym, iż zakład nie zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w decyzji określono obowiązki, co do postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji niniejszej określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.

 W decyzji nie określono warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji w warunkach odbiegających od normalnych, tj. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, warunków i parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu oraz moment rozpoczęcia wyłączania instalacji, jak również warunków wprowadzania do środowiska substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wyłączania, ponieważ z wniosku wynika, że ze względu na specyfikę instalacji nie pracuje ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych.

Ze względu na usytuowanie instalacji oraz skalę jej oddziaływania na środowisko w pozwoleniu nie określono sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych.

Z przedstawionych we wniosku obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu powodowanego działalnością instalacji wynika, że na granicy terenów chronionych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112). Teren podlegający ochronie akustycznej stanowi zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Ze względu na konieczność prowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska monitoringu środowiska w postaci sytemu teleinformatycznego w zakresie hałasu, w pozwoleniu zobowiązano prowadzącego instalację do przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska również w wersji elektronicznej.

We wniosku wykazano, że emisja substancji wprowadzanych do powietrza z Instalacji Głównej i Instalacji Pomocniczej nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia acetonu, alkoholu butylowego, chlorku metylenu, formaldehydu, kwasu octowego, metanolu, octanu etylu, pyłu, tlenku etylenu i toluenu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. We wniosku wykazano także, że emisja z instalacji, nie powoduje przekraczania standardów emisyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546). Z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest wprowadzany do powietrza chlorek metylenu - substancja z przypisanym zwrotem H351,
dla którego standard emisyjny S1 określono zgodnie z § 33 ust. 3 powyższego rozporządzenia, na poziomie 20 mg/m3U, bez przeliczenia na całkowity węgiel organiczny. Wielkości emisji dopuszczalnej dla pozostałych lotnych związków organicznych ustalono
na poziomie standardów emisyjnych S1, S3 i S5, określonych w powyższym rozporządzeniu, przy czym emisja lotnych związków organicznych z instalacji nie może przekraczać łącznie standardów emisyjnych S1 i S3 lub standardu emisyjnego S5. Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Instalacja Pomocnicza jest objęta pozwoleniem zintegrowanym na zasadach określonych miedzy innymi dla pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dlatego też, zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 4 powyższej ustawy w pozwoleniu niniejszym odstąpiono od określania warunków emisji pyłu z Instalacji Pomocniczej, ponieważ substancja ta nie jest objęta standardem emisyjnym. Dopuszczalną emisję roczną substancji wprowadzanych do powietrza ustalono w wielkościach określonych we wniosku dla warunków normalnego funkcjonowania instalacji.

W pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza - na emitorach:

 1. V-514, V-524 i V-534 – obiekt P-3 – Instalacja Główna,
 2.  G1250 – obiekt D-33, N-1 obiekt J-10 – Instalacja Pomocnicza.

Z wniosku wynika, że brak jest możliwości technicznych zainstalowania króćców pomiarowych na pozostałych emitorach.

W pozwoleniu nie określono sposobu monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza, ponieważ odbywać się ono będzie poprzez sprawdzanie dotrzymywania standardów emisyjnych. Zgodnie z § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów prowadzący instalację sprawdza dotrzymywanie standardów emisyjnych, w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku objętego bilansem. W przypadku niedotrzymania standardów emisyjnych prowadzący instalację przekazuje niezwłocznie informację o tym fakcie organowi ochrony środowiska właściwemu do wydania pozwolenia, przedkładając roczny bilans masy lotnych związków organicznych.

Eksploatacja instalacji wiąże się z powstawaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, jednak prowadzący instalację stosuje szereg metod mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Wytwarzane odpady magazynowane są w sposób selektywny, w specjalnie do tego celu wyznaczonym magazynie odpadów, wyposażonym w szczelne podłoże zabezpieczające przed potencjalnym przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie. Wytworzone odpady, w zależności od rodzaju, przekazywane są uprawnionym podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia. Mając na względzie powyższe, w pozwoleniu określono rodzaje i ilości odpadów dozwolonych do wytwarzania w ciągu roku w wyniku funkcjonowania instalacji.

Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z trzech źródeł, tzn.: z wodociągu miejskiego – na podstawie bezterminowej umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągówi Kanalizacji m.st. Warszawy, woda powierzchniowa z Kanału Żerańskiego
oraz z własnego ujęcia wód podziemnych z poziomu oligoceńskiego, na podstawie sektorowych pozwoleń wodnoprawnych. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. dla realizacji procesu produkcyjnego muszą mieć zapewnione dostawy wody
o odpowiednio wysokiej jakości, którą zapewnia system uzdatniania wody (stacje odżelaziania i demineralizacji). Woda podziemna wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne przez instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego jak również przez instalacje pomocnicze oraz po dodatkowym oczyszczeniu przez analitykę, natomiast woda powierzchniowa wykorzystywana jest do uzupełniania obiegu chłodniczego oraz na cele przeciwpożarowe, przy czym jedynie niewielka ilość wody chłodniczej przepływa przez urządzenia technologiczne instalacji. Zgodnie z art. 211 ust 6 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji określono ilość wody zużywanej na potrzeby instalacji objętej niniejszym pozwoleniem.

Powstające w wyniku funkcjonowania instalacji ścieki nie są wprowadzane do wód lub do ziemi. Ścieki przemysłowe odprowadzane są za pośrednictwem zakładowej sieci kanalizacyjnej do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, na podstawie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy. Na terenie Zakładu ścieki przemysłowe odprowadzane są zakładową siecią kanalizacyjną do przepompowni, skąd przepompowywane są do komory rozdzielczej zbiornika retencyjnego, a następnie kierowane do jednej z jego czterech komór o pojemności 1000 m3 każda. Kolejne komory po napełnieniu są odcinane, a dopływające ścieki kierowane są do następnej wolnej komory. Ścieki zatrzymane w pierwszej komorze są badane. Jeżeli ich parametry odpowiadają warunkom uzgodnionym w umowie na odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, ścieki odprowadzane są zakładową siecią kanalizacji do kolejnej przepompowni, skąd następnie wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Mając na względzie powyższe, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, w niniejszej decyzji uwzględniono informacje dotyczące ilości, stanu i składu ścieków.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji wiąże się z produkcją (wytwarzaniem) powyższych substancji, obejmuje również wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.).

Prowadzący instalację przeanalizował właściwości substancji chemicznych zidentyfikowanych w związku z eksploatacją instalacji, jak również stan przygotowania instalacji do bezpiecznego dla środowiska postępowania z substancjami powodującymi ryzyko. Zakład posiada Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Chemicznej (ZSOPiCh), obiekty szczególnie zagrożone wyposażone są w system wykrywania stężeń niebezpiecznych.

Prowadzony jest monitoring ilości substancji niebezpiecznych, zarówno używanych do produkcji i magazynowanych na terenie zakładu. Obiekty stwarzające zagrożenie kontrolowane są co najmniej raz w miesiącu (stan techniczny urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, instalacji elektrycznej, stan dróg ewakuacyjnych, stan podręcznego sprzętu gaśniczego). Rozładunek amoniaku, gazu propan-butan oraz cystern samochodowych z substancjami niebezpiecznymi każdorazowo nadzoruje ZSOPiCh.
We wniosku wykazano, że ze względu na środki techniczne i organizacyjne zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie występuje możliwość zanieczyszczenia nimi środowiska wodno-gruntowego. Pod uwagę wzięto wszelkie możliwe źródła zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego związane zarówno z magazynowaniem, transportem wewnętrznym jak i gospodarki odpadami. W Zakładzie nie prowadzi się żadnych procesów i operacji magazynowych substancji niebezpiecznych na terenie otwartym. Oceny dokonano na podstawie informacji o zużywanych substancjach powodujących ryzyko, miejscach ich magazynowania i wykorzystywania oraz sposobach zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem, w tym zbiorników podziemnych. Ponadto przeanalizowano wdrożone w zakładzie procedury związane z postępowaniem z substancjami chemicznymi. Mając na względzie powyższe Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku strony w kwestii braku konieczności sporządzania raportu początkowego.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 506,00 zł (słownie: pięćset sześć złotych) w dniu 29 kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Otrzymują:

 1. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

03- 176 Warszawa, ul. Fleminga 2

 1. a/a

Do wiadomości:

 1. Minister Środowiska

pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl

 1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  1. Warszawa, ul. Bartycka 110 A
 2. Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM

Wydział Bazy Odpadowej i Informacji – w miejscu

Pliki do pobrania

Rozmiar: 11943 kB, Liczba pobrań: 824, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 404

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.