Rok 2017

Decyzja nr 39/17/PZ.Z z 6 czerwca 2017 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. raugutta 33, 09-200 Sierpc

2017.06.13 12:05 , aktualizacja: 2017.06.21 08:34

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Paweł Burlewicz

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), oraz art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc,

zmienia się w części

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 34/08/PŚ.Z, z 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc (REGON 147085519, NIP 776-000-08-19), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr 24/10/PŚ.Z z 8 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z 24 września 2010 r., znak: PŚ.V./AT/7600-14/08), nr 120/11/PŚ.Z z 25 listopada 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z 16 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08), nr 71/14/PŚ.Z z 30 czerwca 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 oraz nr 142/14/PŚ.Z z
14 listopada 2014 r., znak: PŚ.V/MR/7600-14/08, w następujący sposób:

I. w części „II. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowana technologia”:

 • w rozdziale „Rodzaj i parametry techniczne instalacji głównej” wykreśla się w całości punkt 8;
 • wykreśla się w całości rozdział „Instalacja pomocnicza, objęta pozwoleniem zintegrowanym zgodnie z art. 203 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska”;
 • w rozdziale „Stosowana technologia” wykreśla się podrozdział „Segregacja odpadów i demontaż odpadów wielkogabarytowych”;

II. w części „V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii oraz prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania i zbierania odpadów”

 • ust. „1. Wytwarzanie odpadów” otrzymuje brzmienie:
  1. Wytwarzanie odpadów
   1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz sposoby gospodarowania, w tym magazynowania odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w instalacji z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania odpadów, stanowi odpowiednio tabela nr 1 załącznika do niniejszej decyzji.

 1. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami

Prowadzący instalację w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

 1. prowadzić działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. nie mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne;
 3. dostarczać odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska;
 4. zapewnić zagospodarowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z hierarchią określoną w ustawie o odpadach;
 5. przekazywać odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom lub osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów;
 7. zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów, z zachowaniem następujących zasad:
  • odpady mogą być magazynowane wyłącznie na terenie, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny,
  • miejsca magazynowania odpadów winny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
  • sposób magazynowania odpadów powinien uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne odpadów,
  • odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeśli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
  • odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
  1. eksploatowanie maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
  2. zakup oraz racjonalne i oszczędne gospodarowanie surowcami, materiałami oraz urządzeniami wysokiej jakości, gwarantującymi dłuższą ich eksploatację,
  3. przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom,
  4. preferowanie odbiorców zapewniających odzysk wytworzonych odpadów,
  5. przeprowadzanie okresowych szkoleń dotyczących zasad bezpiecznego gospodarowania odpadami;
 • w ust. „2. Warunki unieszkodliwiania odpadów” użyte sformułowanie „tabela nr 3” zastępuję zwrotem „tabela nr 2”;
 • ust. „3. Warunki odzysku odpadów” otrzymuje brzmienie:
  1. Przetwarzanie odpadów w procesie odzysku
   1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku stanowią tabele nr 4, 5 i 6.

Zdolność przetwarzania instalacji w zakresie odzysku odpadów:

 1. wykonywania warstw izolacyjnych – 7500 Mg/rok,
 2. budowy tymczasowych dróg technologicznych – 10,000 Mg/rok,
 3. budowy skarp, w tym obwałowań – 15000 Mg/rok.

W wyniku procesu przetwarzania (odzysku) odpadów na kwaterze 2 składowiska nie powstają odpady.

 1. Miejsce i dopuszczone metody odzysku odpadów

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona jest na kwaterze składowiska odpadów, zlokalizowanego w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, na działkach nr ewidencyjny 103/1, 104/1, 105/3,105/3, 105/6, 105/7, 105/9, obręb 0028.

Odpady wymienione w tabeli nr 4, 5, 6 przetwarzane są metodą R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Proces przetwarzania ww. odpadów polega na wykorzystaniu ich do wykonania warstw izolacyjnych oraz budowy i utwardzania dróg technologicznych w obrębie składowiska, a także do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp oraz powierzchni korony.

W pierwszym etapie odzysku odpady poddawane są kontroli oraz wstępnej selekcji, w celu wyeliminowania odpadów, których wykorzystanie nie jest dopuszczone. Odpady wielkogabarytowe poddawane są kruszeniu, w celu uzyskania właściwego składu granulometrycznego.

Miąższość warstwy izolacyjnej (przesypowej) na eksploatowanej kwaterze II będzie wynosić 0,2 m, przy czym udział warstwy izolacyjnej do warstwy składowanych odpadów nie będzie przekraczał 15%.

Szerokość dróg technologicznych, do budowy i utwardzania których wykorzystywane są ww. odpady nie powinna przekraczać 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie może być większa niż 0,3 m.

Maksymalna warstwa odpadów używana do budowy i kształtowania skarp i korony składowiska będzie mniejsza niż 0,25 m. W przypadku wykorzystywania zużytych opon warstwa może mieć grubość opony, a jej wypełnienie nie może przekroczyć tej wielkości. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.

 1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania

Odpady przeznaczone do przetwarzania w procesie odzysku magazynowane są na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Rachocin gmina Sierpc, na działkach nr ewidencyjny 103/1, 104/1, 105/3,105/3, 105/6, 105/7, 105/9, obręb 0028.

Odpady wymienione w tabelach 4, 5 oraz tabeli 6 lp. 10–15 magazynowane są selektywnie luzem (w postaci pryzm) na utwardzonym placu magazynowym, pozostałe odpady z tabeli 6 nie będą magazynowane. Odpady magazynowane powinny być w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń na tereny sąsiednie;

 • skreśla się w całości ust. „4. Warunki zbierania odpadów.”;

  III. dodaje się część XIII. w brzmieniu:

  „XIII. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek

 • Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko
  1. Pobieranie próbek do badań z czterech otworów (punktów) badawczych, o następujących współrzędnych geograficznych i w przedziałach o miąższości: 0-0,25 m ppt., 0,25–1,0 m ppt., 1,0–3,0 m ppt.:
   1. otwór badawczy nr P3 – N 52º53’27,8“ E 19º41’01,4“;
   2. otwór badawczy nr P4 – N 52º53’27,9“ E 19º40’48,8“;
   3. otwór badawczy nr P6 – N 52º53’31,6“ E 19º40’54,9“;
   4. otwór badawczy nr P7 – N 52º53’35,3“ E 19º41’01,5“.
  2. Przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji, stanu i elementów fizykochemicznych:
   1. kadm (Cd), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn), rtęć (Hg), bar (Ba), kobalt (Co), molibden (Mo), arsen (As), chrom (Cr), cyna (Sn), cyjanki związane, cyjanki wolne, olej mineralny (węglowodory C12-C35), suma benzyn (węglowodory C6-C12);
   2. benzen, toluen, etylobenzen, ksylen (suma izomerów), styren, BTEX (węglowodory aromatyczne), naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(a)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perylen, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan, tetrachlorometan, 1,2-dichloroetan, 1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, chlorek winylu, chlorobenzeny-suma chlorobenzenu, dichlorobenzenów i trichlorobenzenów, 1,2,3,4-tetrachlorobenzen, 1,2,3,5+1,2,4,5–tetrachlorobenzen, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, chlorobenzeny-suma tetrachlorobenzenów, pentachlorobenzeu i heksachlorobenzenu, 2-chloronaftalen, 2-chlorofenol, 3-chlorofenol, 4-chlorofenol, 2,3-dichlorofenol, 2,4+2,5 dichlorofenol, 2,6-dichlorofenol, 3,4-dichlorofenol, 3,5-dichlorofenol, 2,3,4-trichlorofenol, 2,3,5-trichlorofenol, 2,3,6-trichlorofenol, 2,4,5-trichlorofenol, 2,4,6-trichlorofenol, 3,4,5-trichlorofenol, 2,3,4,5-tetrachlorofenol, 2,3,4,6-tetrachlorofenol, 2,3,5,6-tetrachlorofenol, pentachlorofenol, chlorofenole-suma, fenol, o-Krezol, (m+p)-krezol, krezole-suma;
   3. odczyn (pH).
  3. Gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbek;
   2. miejsca pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne geograficzne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
   3. głębokości pobrania próbek;
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek;
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbek;
   6. właściwościach gleby, tj. wodoprzepuszczalności gleby i ziemi w próbkach z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt.
  4. Porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa.
  5. Wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt. 2, z częstotliwością co najmniej jeden raz na dziesięć lat, w równych odstępach czasu.
  6. Przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa w pkt 2. oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 4, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.
 • Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości w wodach gruntowych substancji powodujących ryzyko
  1. Pobieranie próbek do badań z trzech otworów (punktów) badawczych, o następujących współrzędnych geograficznych (wg systemu nawigacji satelitarnej GPS):
   1. piezometr P2– N 52º53’31,8“ E 19º40’54,9“;
   2. piezometr P3 – N 52º53’29,9“ E 19º41’02,4“;
   3. piezometr P5 - N 52º53’31,7“ E 19º40’51,1“;
  2. Przeprowadzanie pomiarów w celu określenia zawartości w pobranych próbkach niżej wymienionych substancji:
   1. cynk (Zn), kadm (Cd), miedź (Cu), ołów (Pb), rtęć (Hg), nikiel (Ni), bar (Ba), kobalt (Co), molibden (Mo), arsen (As), chrom (Cr), cyna (Sn);
   2. odczyn (pH), przewodność elektrolityczna, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), ogólny węgiel organiczny (OWO).
  3. Gromadzenie informacji i dokumentów na temat:
   1. daty pobrania próbek;
   2. miejsca pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne geograficzne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
   3. głębokości pobrania próbek;
   4. sposobu użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek;
   5. indywidualnego poboru, łączenia lub uśredniania próbek.
  4. Porównywanie otrzymanych wyników pomiarów i badań z wartościami dopuszczalnymi przepisami prawa.
  5. Wykonywanie badań i pomiarów, o których mowa w pkt 2, z częstotliwością co najmniej raz na pięć lat, w równych odstępach czasu.
  6. Przekazywanie opracowanych wyników pomiarów i badań, o których mowa w pkt 2 oraz informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 3, organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego, w terminie miesiąca od dnia ich wykonania.”;
 • IV. skreśla się w całości załącznik do decyzji i dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji;

  V. pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

  Uzasadnienie

  Wnioskiem z 21 stycznia 2016 r., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji nr 34/08/PŚ.Z, z 30 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08, udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Rachocin, gmina Sierpc, powiat sierpecki, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego: nr 24/10/PŚ.Z z 8 kwietnia 2010 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z 24 września 2010 r., znak: PŚ.V./AT/7600-14/08), nr 120/11/PŚ.Z z 25 listopada 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08 (sprostowaną postanowieniem z 16 grudnia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/08), nr 71/14/PŚ.Z z 30 czerwca 2014 r., znak: PŚ.V/KS/7600-14/08 oraz nr 142/14/PŚ.Z z 14 listopada 2014 r., znak: PŚ.V/MR/7600-14/08.

  Wnioskowana zmiana dotyczy:

 • rozbudowy składowiska poprzez wybudowanie kwatery IV przeznaczonej do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • zmiany rodzaju i ilości odpadów dopuszczonych do składowania,
 • zmiany ilości odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku,
 • zmiany rodzaju i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji,
 • wykreślenia zapisów dotyczących mechanicznego przetwarzania odpadów w decyzji,
 • wykreślenia zapisów dotyczących warunków zbierania odpadów,
 • uwzględnienia wniosków z Raportu początkowego,
 • wykreślenia zapisów dotyczących instalacji pomocniczej – kotłownia.

Pismem z 29 stycznia 2016 r. tutejszy (tut.) organ wezwał prowadzącego instalację do przedłożenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypisanej wysokości.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu sp. z o.o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, pismem z 9 lutego 2016 r. przedłożył dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, iż wniosek z 21 stycznia 2016 r , nie jest kompletny, przez co nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę powyższe, tut. organ pismem z 9 czerwca 2016 r., wezwał prowadzącego instalację do złożenia uzupełnień w przedmiotowej sprawie.

 

Prowadzący instalację pismem z 17 czerwca 2016 r. zwrócił się o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Postanowieniem z 28 czerwca 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiesił prowadzone postępowanie.

Wnioskiem otrzymanym w dniu 22 grudnia 2016 r. prowadzący instalację zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania, przedkładając jednocześnie uzupełnienie do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z 4 stycznia 2017 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął postępowanie w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

 

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz trwającą analizę merytoryczną wniosku po uzupełnieniach, tut. organ pismem z 27 stycznia 2017 r. poinformował wnioskodawcę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o dwa miesiące.

Po zapoznaniu się z całą zebraną dokumentacją tut. organ zważył co następuje.

Pismem z 29 marca 2017 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego pozostawił bez rozpoznania część wniosku dotyczącą rozbudowy składowiska odpadów o nową kwaterę IV z uwagi na jego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z 4 kwietnia 2017 r., poinformowano stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Prowadzący instalację skorzystał z przysługującego prawa.

 

Następnie postanowieniem z 10 kwietnia 2017 r., tut. organ zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie z wniosku, w części zmiany warunków decyzji dotyczących rodzaju i ilości odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterze II, do czasu rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Sejmiku Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 stycznia 2017 r. nr LEX-I.4131.15.2017, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.

Odnosząc się natomiast do pozostałej części wniosku rozpoznanego niniejszą decyzją należy wskazać, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje bowiem zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, dlatego też tut. organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Organ przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego w części rozpoznanej niniejszą decyzją.

 

Prowadzący instalację wystąpił z wnioskiem o zmianę ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie odzysku, polegającym na wykorzystaniu ich do tworzenia warstw izolacyjnych, budowy i utwardzania dróg technologicznych, kształtowania korony składowiska oraz wzmacniania obwałowań i zabezpieczania skarp bocznych. Biorąc pod uwagę, że rodzaje odpadów poddawane odzyskowi zgodne są z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (załącznik nr 1 i nr 2), a także fakt iż przedmiotowa działalność prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami prawa a prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać obowiązki w zakresie przetwarzania odpadów tutejszy organ przychylił się do wniosku strony zmieniając pozwolenie zgodnie z jej żądaniem.

W związku z objęciem sortowni odpadów odrębnym pozwoleniem zintegrowanym udzielonym decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 133/16/PZ.Z, z 26 września 2016 r. znak spraw PZ-I.7222.133.2016.WŚ na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej prowadzący instalację wystąpił o zmianę rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji, a także wykreślenie z decyzji zapisów dotyczących zbierania i mechanicznego przetwarzania odpadów. Powyższe zostało uwzględnione w niniejszej decyzji.

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prowadzącego instalację na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie nie jest już eksploatowana instalacja pomocnicza – kotłowania, w związku z powyższym organ zgodnie z wnioskiem prowadzącego instalacje wykreślił z decyzji zapisy dotyczącej przedmiotowej instalacji.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzającej ryzyko oraz istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prowadzący instalację winien sporządzić raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami. Eksploatacja przedmiotowej instalacji powoduje uwalnianie substancji powodujących ryzyko, należących do co najmniej jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.). Prowadzący instalację dołączył do wniosku raport początkowy, w którym zidentyfikował uwalniane substancje stwarzające ryzyko, przedstawił wyniki badań gleby i ziemi oraz wód gruntowych, jak również przedstawił propozycje dotyczące sposobu i częstotliwości wykonywania badań. Do okresowego monitoringu środowiska wodno-gruntowego wyznaczone zostały punkty, dla których wykonano badania w przedłożonym raporcie początkowym. Zgodnie z art. 217a ustawy Prawo ochrony środowiska, badania lub pomiary, o których mowa powyżej winny być wykonywane przez akredytowane laboratoria.

 

Mając na względzie powyższe, w pozwoleniu określono, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zakres, sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym słuszny interes strony.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz. 1330), potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 8 lutego 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 7191 kB, Liczba pobrań: 749, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 195

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.