Rok 2018

Decyzja nr 8/18/PZ.Z z 7 marca 2018 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Nr 67/11/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2011 r. udzielającej Spółce Vattenfall Heat Poland S.A. pozwolenia zintegrowanego.

2018.03.12 09:40 , aktualizacja: 2018.03.13 13:26

Autor: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

DECYZJA nr 8/18/PZ.Z

Na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 oraz art. 199 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm., zwanej dalej „Poś”),

stwierdza się z urzędu wygaśnięcie

decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 67/11/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2011 r., znak: PŚ-V.7222.2.2011.WŚ, udzielającej Spółce Vattenfall Heat Poland S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa (przekształconej w Spółkę PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy 480 MWe, zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustówka 30, na działkach o nr ew. 1, 7/1, 7/2, 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 (obręb 1-05-27); 23/2, 23/21, 23/22, 25/22, 40 (obręb 1-05-14); 5/1, 6, 7, 1/6, 1/7 (obręb 1-05-60), zmienioną decyzją nr 307/15/PŚ.Z Marszałka Województwa mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r., znak: PŚ-V.7222.2.2011.MR.

UZASADNIENIE

Decyzją nr 67/11/PŚ.Z z dnia 30 czerwca 2011 r., znak: PŚ-V.7222.2.2011.WŚ, Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił Spółce Vattenfall Heat Poland S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa (przekształconej w Spółkę PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy 480 MWe, zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustówka 30, na działkach o nr ew. 1, 7/1, 7/2, 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 (obręb 1-05-27); 23/2, 23/21, 23/22, 25/22, 40 (obręb 1-05-14); 5/1, 6, 7, 1/6, 1/7 (obręb 1-05-60). Decyzją Nr 307/15/PŚ.Z z dnia 30 października 2015 r., znak: PŚ-V.7222.2.2011.MR, Marszałek Województwa Mazowieckiego zmienił ww. decyzję m.in. w części dotyczącej terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego.

 

W odpowiedzi na pismo tut. organu z dnia 27 listopada 2017 r. znak: PZ-II.7222.119.11.2017.UŻ informujące o rozpoczęciu analizy warunków pozwolenia zintegrowanego pod kątem spełnienia wymagań Konkluzji BAT, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, PGNiG TERMIKA S.A. poinformowała pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (28 grudnia 2017 r. data wpływu) znak: MZO/KJ/174/5105/2017, że inwestycja polegająca na budowie instalacji do spalania paliw tj. bloku o mocy 480 MWe, na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustówka 30, nie została zrealizowana.

 

Stosownie do postanowień z art. 193  ust. 1 pkt 5 ustawy Poś, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata.

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy Poś, organ właściwy do wydawania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśniecie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

W związku z pismem strony z dnia 27 grudnia 2017 r. tut. organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego, o czym poinformował prowadzącego instalację pismem z dnia
8 stycznia 2018 r., znak: PZ-II.7222.119.11.2017.UŻ. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), tut. organ poinformował stronę o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Strona nie skorzystała z przysługującego prawa.

Mając na względzie fakt, iż prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem zintegrowanym przez okres ponad dwóch lat, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, po jego wpływie do organu.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), jako postępowanie wszczęte z urzędu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 885 kB, Liczba pobrań: 90, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 150

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.