Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu linii elektroenergetycznej wyprowadzonej ze stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV ,,Ołtarzew” położonej przy ul. Rataja 9, 05-850 Pogroszew, wprowadzonej do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV ,,Płock” położonej w m. Kruszczewo 15, 09-412 Proboszczewice

2020.12.17 14:10 , aktualizacja: 2020.12.18 09:26

Autor: Dorota Rutkowska (PZ), Wprowadzenie: Aleksandra Szybilska

Zgodnie z art. 152b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Poś” udostępnia się i informuje się, że do Marszałka Województwa Mazowieckiego wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedziba w Konstancie - Jeziornej w sprawie zmiany parametrów instalacji, wymagających zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Poś, wytwarzających pola elektromagnetyczne, tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej wyprowadzonej ze stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV ,,Ołtarzew” położonej przy ul. Rataja 9, 05-850 Pogroszew, wprowadzonej do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV ,,Płock” położonej w m. Kruszczewo 15, 09-412 Proboszczewice.

Jednocześnie Marszałek Województwa Mazowieckiego informuję, że organizacje pozarządowew rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, mogą wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Uwagi, o których mowa powyżej, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Poś:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,
    03-718 Warszawa;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: , .

 

Dodatkowo informuję, że treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 6808 kB, Liczba pobrań: 51, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2721 kB, Liczba pobrań: 31, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2436 kB, Liczba pobrań: 44, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2350 kB, Liczba pobrań: 42, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2447 kB, Liczba pobrań: 30, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2566 kB, Liczba pobrań: 44, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 2120 kB, Liczba pobrań: 41, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 387 kB, Liczba pobrań: 26, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 49

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.