Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Informacja – zgłoszenie – napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Kozienice - Różki

2021.06.29 13:30

Autor: Miszczak Kamila (PZ), Wprowadzenie: Aleksandra Szybilska

Zgodnie z art. 152b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Poś” udostępnia się i informuje się, że do Marszałka Województwa Mazowieckiego wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z siedzibą w Konstancie - Jeziornej w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji, wymagającej zgłoszenia zgodnie z art. 152 ustawy Poś, wytwarzającej pola elektromagnetyczne, tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, relacji Kozienice – Różki.

 

Jednocześnie Marszałek Województwa Mazowieckiego informujęże organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, mogą wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

 

Uwagi, o których mowa powyżej, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Poś:

  1.    w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: halas@mazovia.pl, gospodarka.odpadami@mazovia.pl.

Dodatkowo informuję, że treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3861 kB, Liczba pobrań: 21, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 9384 kB, Liczba pobrań: 44, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 38

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.