Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 18 kwietnia 2011

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik zainicjował działania zmierzające do utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce oraz zgodził się między innymi na dofinansowanie dodatkowych 17 kompleksów sportowych zgłoszonych do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 

Nowy radny

Posiedzenie rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego – Jana Rejczaka, który objął tę funkcję w wyniku wygaśnięcia mandatu Igora Marszałkiewicza.

 

Edukacja

Radni zgodzili się na zainicjowanie działań, mających na celu utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce - poprzez połączenie Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Decyzję w tej sprawie podejmie minister edukacji. Nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła zmiany prawne dotyczące zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które będą mogły działać jedynie do 2014 roku. Później mogą być włączone do uczelni publicznej, połączone lub przekształcone w szkołę wyższą. Będzie to już trzecia uczelnia w Ostrołęce, ale jedyna o profilu humanistycznym.

 

„Moje Boisko – Orlik 2012”

W związku z korektą budżetu województwa mazowieckiego, zaistniała możliwość dofinansowania w 2011 roku jeszcze 17 kompleksów sportowych zgłoszonych do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Radni zgodzili się na przeznaczenie na ten cel dodatkowo 5 661 000 zł. W sumie w tym roku powstanie 77  Orlików.

 

MJWPU

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku. – Rok 2010 był kluczowy jeśli chodzi o przyspieszenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego i PO KL – powiedział marszałek Adam Struzik. Jednostka poprawiła procedury i usprawniła działania związane z całym procesem oceny i wdrażania wniosków. – Rok 2011 będzie kontynuacją tego tempa – zapewnił marszałek.

 

Budżet

Sejmik przyjął zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2033. W trakcie debatowania nad tymi projektami, radni poruszyli sprawę prywatyzacji Kolei Mazowieckich i Max-Filmu oraz waloryzacji wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Służba zdrowia

Uchwalono zmiany statutu WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie, dostosowujące strukturę organizacyjną jednostki do „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie mazowieckim na lata 2011-2012”. Plan zakłada powstanie od 1 lipca w Otwocku, gminie Kołbiel i Sulejówku dodatkowych miejsc wyczekiwania  zespołów ratownictwa medycznego oraz zwiększenie liczby zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w dotychczasowych miejscach wyczekiwania - na warszawskim Grochowie, w dzielnicach Praga Północ i Ursynów oraz na osiedlu Wrzeciono na Bielanach.

 

Zabytki

Wprowadzono zmiany do zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków położonych na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości będą podlegały zwrotowi do budżetu województwa wraz z odsetkami.

 

Komisja Rewizyjna

Sejmik przyjął plan kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku. Ocenie w zakresie legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości działania poddane zostaną: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Do Komisji:

  • Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego skierowano projekt uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
  • Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich i Komisji Polityki Społecznej skierowano projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie środków na aktywne formy ograniczania bezrobocia.

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał

  • zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
  • w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie – badanie przeprowadzi Kancelaria Biegłego Rewidenta Teresy Koperek
  • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, oznaczonej jako działka nr 5316/6 o powierzchni 548 m2, położonej przy ul. Dr. Huberta 39 w Mińsku Mazowieckim na rzecz najemcy
  • zmieniającej uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
  • w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu
  • w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

 

 

Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.