Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 21 listopada 2011

 

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sześciu nowych radnych dołączyło do grona Sejmiku, ślubując „czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli”. Rozpoczęto również prace nad projektem  budżetu województwa na 2012 rok.

 

Zmiany w składzie Sejmiku

Do grona Sejmiku Województwa Mazowieckiego dołączyli nowi radni, którzy objęli mandat w wyniku rezygnacji dotychczasowych radnych, zasiadających obecnie w ławach Sejmu i Senatu RP. Ślubowanie złożyli: Maria Gajewska, Agnieszka Górska, Olga Łyjak, Krzysztof Piechota, Krzysztof Skolimowski oraz Andrzej Snarski.

 

Budżet 2012

W dalszej części obrad skarbnik Marek Miesztalski zapoznał radnych z projektem budżetu województwa mazowieckiego na 2012 rok. Dochody zaplanowano na 3.084.334.456 zł, a wydatki – 3.440.992.251 zł. Na inwestycje przeznaczono przeszło 30 proc. ogółu wydatków. Większa ich część – 61 proc. – przeznaczona będzie na projekty finansowane  z udziałem środków z Unii Europejskiej. Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej stanowić będzie 27,6 proc. wydatków bieżących – 658.827.080 zł. Projekt zakłada wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 19,4 proc. i w 2012 powinien przynieść dochód w wysokości 1,6 mld zł.

Wraz z budżetem omawiany był projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2034. Suma nakładów zaplanowanych w WPF wynosi przeszło 14,7 mld zł, w tym transport stanowi 24 proc. a drogi 22 proc.

Dalsze prace nad projektem budżetu na 2012 rok odbędą się w komisjach sejmikowych, a drugie czytanie w Komisji Budżetu i Finansów, która rozpatrzy zgłoszone przez komisje opinie.

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011. Do połowy przyszłego roku przeniesiono blisko 49 mln zł na dokończenie rozpoczętych inwestycji.

 

Organizacje pozarządowe

Sejmik uchwalił „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. W przyszłorocznym budżecie województwa zaplanowano na ten cel ponad 18,4 mln zł.

 

Konsultacje z mieszkańcami

W związku z coraz większą rolą konsultacji, jako jednego z narzędzi zaangażowania obywateli w życie publiczne, wzrostem ich znaczenia w procesie stanowienia prawa oraz  obowiązkiem prawnym, wynikającym z wprowadzanych ustaw - uregulowano stosowną uchwałą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Sejmik przyjął zmiany do uchwały dotyczącej udzielenia dotacji gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Część beneficjentów zrezygnowała z dotacji, wnioskowała o zmianę zakresu zadań lub dodatkowe wsparcie. Z zaoszczędzonych w związku z tym 157,5 tys. zł dodatkowe środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego otrzymało dwanaście gmin.

 

„Moje Boisko – Orlik 2012”

Zmianie uległa uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego realizujących program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Z programu zrezygnowały gmina Łochów oraz dzielnica Mokotów m.st. Warszawy. W trzynastu przypadkach jednostki wystąpiły z wnioskiem o zmniejszenie dotacji. Dało to blisko 970 tys. zł oszczędności.

 

Do Komisji:

Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich skierowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

 

Ponadto radni przyjęli m.in. projekty uchwał:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
  • zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
  • w sprawie skargi pani Sylwii Wnuk - Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie – skargę uznano za bezzasadną.

 

Oświadczenia radnych

Radny Jan Rejczak, nawiązując do prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zwrócił uwagę Sejmiku na sprawy bezpieczeństwa energetycznego. – Województwo mazowieckie nie powinno stać biernie wobec tego problemu – powiedział radny.

 

 

Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.