Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 12 marca 2012

 

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik przyjął m.in. zmiany w budżecie województwa na 2012 rok oraz stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego zniesienia niektórych sądów rejonowych. Rok 2012 ogłoszono Rokiem kardynała Aleksandra Kakowskiego i Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na Mazowszu.

 

Budżet

Brak możliwości zrealizowania w 2012 roku przychodów z prywatyzacji oraz konieczność obniżenia planu dochodów, spowodowały znaczące  zmiany w budżecie województwa na 2012 rok. Prognozy wzrostu dochodów podatkowych CIT obniżono z 19,4 do 4,5 proc. oraz PIT z 9,6 do 5,1 proc. Zarząd województwa w związku z tym zdecydował się na oszczędności, zmniejszając wydatki bieżące o 15 proc, a majątkowe o 41 proc.

Radny Grzegorz Pietruczuk złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, tak aby wszystkie komisje merytoryczne mogły zapoznać się z tak dużymi zmianami. Wniosek został jednak odrzucony większością głosów. O to m.in., czy w związku z oszczędnościami będą zwolnienia w mazowieckich instytucjach pytał radny Krzysztof Gawkowski. – Mamy dzisiaj do czynienia z pokłosiem kryzysu – zaznaczył na wstępie marszałek Adam Struzik. Znaczna część dochodów województwa pochodzi z udziałów w podatku CIT, który jest bardzo wrażliwy na sytuację w gospodarce. Zarząd nie planuje zwolnień. Zablokowane zostaną natomiast wynagrodzenia, nie będzie nagród i premii dla pracowników. Radny Karol Tchórzewski, w swoim wystąpieniu, przedstawił analizę Klubu PiS, dotyczącą działań marszałka. – Niestety ze strony grupy radnych PiS to podsumowanie wypadło tylko tak, że możemy złożyć wniosek o odwołanie Pana Marszałka – powiedział radny.

Po długiej dyskusji, Sejmik większością głosów przyjął zmiany w budżecie województwa na 2012 rok wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję Budżetu i Finansów, dotyczącymi przede wszystkim przeznaczenia z rezerwy ogólnej 5 mln zł na ochronę zabytków, 2 mln zł na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się upowszechnianiem kultury i promocją oraz 5 mln zł na Program „Moje Boisko – Orlik 2012”.

 

Stanowisko Sejmiku

Radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie planowanym przez ministra sprawiedliwości projektem zniesienia sądów rejonowych, w których ilość etatów orzeczniczych nie przekracza włącznie czternastu. Zdaniem Sejmiku,  „podstawowym kryterium powinna być zatem nie ilość etatów sędziowskich, o których nie decydują władze danego sądu, ale liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonać w celu uzyskania orzeczenia”.

 

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Po raz szósty nagrodzone zostaną najlepsze wystawy muzealne i imprezy plenerowe, odbywające się na Mazowszu, a po raz drugi także wydawnictwa muzealne. Sejmik przyjął regulamin konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, który cieszy się dużym powodzeniem wśród mazowieckich placówek muzealnych. Przyczynia się bowiem do podnoszenia prestiżu muzeów mazowieckich, w pewien sposób wpływa na ich rozwój, a przede wszystkim wyrównuje szanse oraz zmniejsza różnice pomiędzy nimi. Wnioski składać mogą wszystkie jednostki muzealne, znajdujące się na Mazowszu, w terminie od 1 marca do 15 kwietnia 2012 roku.

 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami

Sejmik przyjął „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015”. Dokument ten zawiera bilans strategiczny, informację na temat głównych obszarów opieki nad zabytkami oraz wizję, cele i kierunki działań, jak również zasady monitorowania i podstawowe źródła finansowania. Omówiono w nim zmieniające się uwarunkowania prawne, przedstawiono diagnozę zasobów kulturowych regionu, a także ocenę efektów wdrażania poprzednio obowiązującego programu.

 

Nowi patroni Mazowsza w 2012 roku

Sejmik ogłosił rok 2012 rokiem kardynała Aleksandra Kakowskiego z okazji przypadającej 150. rocznicy urodzin oraz Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, który urodził się 90 lat temu.

Kardynał Aleksander Kakowski pochodził z Dębiny koło Przasnysza. Był metropolitą warszawskim, dożywotnio używającym tytułu prymasa Królestwa Polskiego, jednym z najwybitniejszych Polaków z przełomu XIX i XX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prowadził działalność duszpasterską, organizacyjną i oświatową. Brał aktywny udział w rozwijaniu Akcji Katolickiej. Wspierał rozwój zakonów oraz prasy katolickiej. W 1926 r. przyczynił się do zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską, za co uhonorowany został Orderem Orła Białego. Zmarł w Warszawie w 1938 roku.

Malarz, rzeźbiarz, scenograf, fotografik, twórca sztuki laserowej i prekursor grafiki komputerowej Stanisław Ostoja-Kotkowski lata młodzieńcze spędził w Przasnyszu. Po wojnie, z Niemiec wyemigrował do Australii. Okrzyknięty zostałmistrzem "sztuki kinetycznej" - w swojej twórczości w sposób perfekcyjny potrafił bowiem wykorzystać osiągnięcia najnowszej techniki. Jego dokonania artystyczne wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zmarł w 1994 roku w Australii.

 

Stypendia dla doktorantów

Rusza druga edycja projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”. W związku z tym radni przyjęli zmiany w regulaminie, które nasunęły się po pierwszej edycji. Zmiany te wychodzą przede wszystkim naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego. Stypendia przyznawane są doktorantom, prowadzącym innowacyjne badania naukowe w obszarach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa mazowieckiego (zdrowie, środowisko, rolnictwo i żywność, społeczeństwo, bezpieczeństwo, nowe materiały i technologie, technologie informacyjne, transport i energetyka), których rezultaty w sposób praktyczny mogą zostać zastosowane i wdrożone.

 

Współpraca z obwodem winnickim

Sejmik upoważnił zarząd województwa do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy między województwem mazowieckim a obwodem winnickim na Ukrainie. Po raz pierwszy porozumienie ma być zawarte jednocześnie między władzami stanowiącymi i wykonawczymi regionów.

 

Edukacja

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wyraził chęć włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach w struktury uczelni. Obowiązek przekształcenia tego typu placówek nakłada znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym. Radni przyjęli w związku z tym uchwałę w sprawie zainicjowania stosownych działań.

Przyjęto również „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Będzie to już piąta edycja, dzięki której przyznanych zostanie 418 stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie.

 

Bałtyk-Adriatyk

Sejmik wyraził wolę przystąpienia województwa mazowieckiego do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Zainteresowane województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie podpisały w tym celu list intencyjny. Zadaniem stowarzyszenia będzie przede wszystkim wspieranie działań związanych z inwestycjami i modernizacją infrastruktury krajowej, znajdującej się w strefie wpływów korytarza Bałtyk-Adriatyk.

 

Zespół „Mazowsze”

Marszałek Adam Struzik przedstawił informację o sytuacji w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Po wnikliwej analizie finansowej i dokonaniu korekty udało się uzyskać podwyżki w wysokości 200 zł dla najmniej zarabiających pracowników pionu artystycznego. Prowadzone są również zabiegi pozyskania wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zespołu, który stał się wizytówką Polski. Radny Witold Kołodziejski zapytał, czy prawdą jest, że zarząd zamierza połączyć zespół „Mazowsze” z Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury oraz kiedy przeprowadzony będzie konkurs na dyrektora zespołu. Marszałek zapewnił, że „Mazowsze” zachowa swoją tożsamość, a forma działania obu tych instytucji jest obecnie dyskutowana. W Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze” jest miejsce dla wielu instytucji kultury. Wybór dyrektora musi być natomiast poprzedzony wypracowaniem koncepcji działania, nad którą trwają prace.

 

Ponadto radni przyjęli m.in. projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2012
  • połączenia samorządowej instytucji kultury pn.: „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn.: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” w jedną instytucję pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
  • nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”, powstałej w wyniku połączenia Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
  • zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
  • zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

 

 

Opracowała Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.