Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 18 lutego 2013

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji dziewięciu jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Edukacja

Sprawa likwidacji jednostek oświatowych zdominowała obrady sejmiku. Ze względu na zapis ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., który przewiduje likwidację niektórych szkół ponadgimnazjalnych, sejmik przyjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie. Natomiast przepisy ustawy z 5 listopada 2009 r. uniemożliwią uczniom kolegiów zdobycie tytułu licencjata. Zawarte bowiem przez organy prowadzące kolegia porozumienia z uczelniami, umożliwiające uzyskanie tam tytułu licencjata, utracą moc 30 września 2015 r. Dlatego też zarząd województwa przedstawił projekty uchwał dotyczące zamiaru likwidacji siedmiu kolegiów nauczycielskich w: Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie, Ostrołęce i Warszawie oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie. Rozmowy zarządu województwa z uczelniami na temat prowadzenia tych kolegiów są – jak wyjaśni marszałek Adam Struzik - trudne. Radni klubu PiS apelowali jednak o ich utrzymanie, między innymi dlatego, że dają szansę młodzieży na zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, szczególnie w subregionach. W wyniku głosowania radni, większością głosów, przyjęli projekty tych uchwał. Podjęto też decyzję o zamiarze likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, uczącej w  systemie dziennym, oraz przeniesienia, znajdującej się tam, Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 przy ul. Grenadierów w Warszawie i utworzenia tam, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Przeciwni tym propozycjom byli radni klubów opozycyjnych. Na posiedzenie przybyli pracownicy i uczniowie szkoły przy ul. Świętojerskiej, którzy protestowali przeciwko likwidacji i przeniesieniu. Głos zabrała dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Lidia Liro, która zaznaczyła, że zawody w jakich kształci szkoła są przyszłościowe - w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Natomiast warunki lokalowe – zdaniem dyrektor – w budynku przy ul. Grenadierów są niewystarczające.

 

Lotnisko Warszawa-Modlin

Po raz kolejny radni wysłuchali informacji na temat funkcjonowania Lotniska Warszawa-Modlin, którą przekazał prezes spółki Piotr Okienczyc i wiceprezes Marcin Danił. W wyniku podtrzymania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymaniu użytkowania pasa startowego, zarząd spółki wezwał wykonawcę, firmę Erbud, do kompleksowego remontu pasa. Przygotowany przez wykonawcę harmonogram prac konsultowany był z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, który zgodził się na technologię betonu cementowego. Eksperci, których opinii zasięgnął zarząd, twierdzą że możliwe jest wykonanie remontu, tak aby do końca czerwca lotnisko wznowiło działalność. – Do końca maja Erbud musi dokonać napraw. Jeśli tego nie zrobi, będziemy szukali innego wykonawcy, który przeprowadzi remont na koszt firmy Erbud – wyjaśnił Marcin Danił. Radni zadawali wiele pytań odnośnie sytuacji pracowników portu, stanu finansowego spółki, doniesień prasowych dotyczących usterek na drodze kołowania, czy też posiadania systemu ice alert, który umożliwia wczesne przewidywanie wystąpienia oblodzenia i zastosowanie środków zapobiegawczych na nawierzchniach dróg startowych i kołowania. Spółka – jak wyjaśnił Marcin Danił - wprowadza program restrukturyzacyjny, który pozwoli na utrzymanie bezpiecznych przepływów finansowych. Nie planuje się zwolnień (lotnisko zatrudnia 242 pracowników, w tym jeden jest na urlopie bezpłatnym), lecz zmniejszenie wymiaru czasu pracy do momentu uruchomienia portu. Prezes Piotr Okienczyc potwierdził informację o pęknięciach na drodze kołowania, które musi usunąć wykonawca. Potwierdził również, że lotnisko posiada system ice alert.

 

Naziemna telewizja cyfrowa

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad była informacja wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego na temat przygotowania do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz terminów wyłączeń sygnału analogowego na terenie województwa mazowieckiego. Pierwsze wyłączenie sygnału analogowego nastąpi 19 marca. Czeka to mieszkańców Warszawy i powiatów okalających stolicę. Kolejne odłączenie odbędzie się 20 maja i obejmie kilka gmin Mazowsza zachodniego. Obszary północno-zachodnie, południowe i wschodnie województwa utracą sygnał analogowy 17 czerwca, a podregion północno-wschodni - 23 lipca.

 

Inwestycje

W dalszej części obrad sejmik podjął decyzję o udzieleniu dotacji województwu lubelskiemu w wysokości 25 mln zł na budowę mostu na Wiśle w Kamieniu wraz z drogami dojazdowymi. Środki finansowe zostaną przekazane w 2015 roku.

 

Kultura

W związku ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej konieczne było dostosowanie statutów jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego do obowiązujących przepisów. Nowe statuty otrzymały: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku, które zyskało nowy oddział „Muzeum Żydów Mazowieckich”. Jest to projekt przygotowywany i finansowany wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gminę i Miasto Płock oraz stowarzyszenie Synagoga Płocka.

Radni uchwalili również zmiany w regulaminie konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Placówka muzealna będzie mogła zgłosić tylko jedno zdarzenie muzealne w danej kategorii konkursowej. Zdaniem kapituły podniesie to jakość merytoryczną i artystyczną konkursu.

 

Siedlecki szpital

Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski przedstawił radnym informację dotyczącą sytuacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Wciąż trwa tam proces restrukturyzacyjny, polegający na zmniejszeniu poziomu wynagrodzenia pracowników. Na propozycje zarządu szpitala nie zgodziło się 47 lekarzy, w tym 22 złożyło oświadczenie o odmowie zaproponowanych warunków pracy. Trwają nadal rozmowy i poszukiwani są nowi pracownicy. Radni pytali o plan naprawczy, umowy ugodowe z wierzycielami oraz czy zadłużenie wyhamowało. Głównym punktem planu naprawczego – jak wyjaśnił wicemarszałek – jest obniżenie wygórowanych pensji. Największymi bowiem wierzycielami szpitala są Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. Szpital planuje ponadto zwiększyć liczbę łóżek na oddziale intensywnej terapii i zaadoptować pomieszczenia po pralni na rozwijanie nowych usług. Zobowiązania szpitala planuje się pokryć kredytem konsolidacyjnym.

 

Do komisji:

  • Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej skierowano projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Ponadto radni przyjęli m.in. projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie:

  • wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”,
  • uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2013 r.

 

 

Justyna Michniewicz

 

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.