Harmonogram sesji sejmiku

SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 10 marca 2014

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik zapoznał się z sytuacją finansową województwa oraz wysłuchał informacji marszałka na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego „janosikowego”.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca br. w sprawie „janosikowego” jest – jak przyznali radni  - niewątpliwym sukcesem. Mazowsze czekało cztery lata na rozstrzygnięcie sprawy. – Ten wyrok przywraca wiarę w to, że żyjemy w państwie prawa – powiedział marszałek Adam Struzik. Poinformował też, że prowadzone są analizy prawne nad możliwością dochodzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego utraconych, w wyniku niezgodnych z konstytucją przepisów, dochodów. – Wyrok nie rozwiązuje bezpośrednio problemów finansowych województwa – podkreślił radny Wojciech Bartelski. Decyzja trybunału zacznie obowiązywać dopiero po osiemnastu miesiącach od jej ogłoszenia. Na zarzuty o zbyt późne podjęcie interwencji, marszałek odpowiedział, że trybunał po raz pierwszy rozpatrywał tę sprawę w 2006 r. Stwierdzono wtedy, że przepisy o „janosikowym” mogą nieść istotne zagrożenie dla finansów województwa, jednak minął zbyt krótki czas obowiązywania przepisów, aby to jednoznacznie stwierdzić. Marszałek zapowiedział, że wystąpi do ministra finansów o zaniechanie od marca wpłat „janosikowego”.

 

Sytuacja finansowa województwa

Informację na temat sytuacji finansowej województwa przedstawił radnym skarbnik Marek Miesztalski. Dane na koniec lutego 2014 r. pokazują, że plan dochodów wykonany został w 13,7 proc. (CIT – 16 proc., PIT – 10 proc.). Realizacja planu wydatków wyniosła 12 proc. Warto zaznaczyć, że wskaźnik upływu czasu wynosi 16 proc. Zadłużenie województwa na koniec 2013 r. osiągnęło ok. 1,5 mld zł, co stanowi 73,5 proc. wykonanych dochodów. Aż 10 proc. zadłużenia obejmowało niezapłacone „janosikowe”. W lutym br., z powodu wszczętego przez ministra finansów postępowania windykacyjnego, Mazowsze wpłaciło do budżetu państwa z tytułu „janosikowego” 64,8 mln zł, regulując tym samym zaległości za wrzesień i październik 2013 r. wraz z odsetkami. Środki na ten cel uzyskano z kredytu w rachunku bieżącym. Do zapłaty pozostały raty za listopad i grudzień 2013 r. 111 mln zł z odsetkami. W 2014 r. „janosikowe” wyniesie 646,5 mln zł, czyli 53,8 mln zł miesięcznie. Raty za styczeń i luty 2014 r. wypłacone zostały ze środków pozyskanych z kredytu w rachunku bieżącym. Samorząd Województwa Mazowieckiego, w celu uregulowania części tych należności, będzie ubiegał się o pożyczkę z budżetu państwa.

 

Bezpieczeństwo na Mazowszu

Co 9 minut i 42 sekundy mazowiecka policja wyjeżdżała w 2013 r. do przestępstwa, a co 2 minuty i 9 sekund do interwencji. Każdej doby średnio na terenie garnizonu mazowieckiego[1]pełniło służbę 1 098policjantów. Dane na temat stanu bezpieczeństwa i efektywności mazowieckiej policji przedstawił na posiedzeniu sejmiku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Cezary Popławski. Mówił on o ilości popełnionych przestępstw, przemocy w rodzinie, wykroczeniach drogowych i wypadkach spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, prewencji czy też prowadzonych inicjatywach profilaktycznych. Z danych wynika, że w 2013 r. dynamika przestępczości na Mazowszu zdecydowanie spadła, co świadczy o efektywności pracy policji. Wykrywalność przestępstw szacuje się na 43,2 proc. – jest to najlepszy wynik w kraju wśród województw (wykrywalność w kraju wynosi 37,7 proc.). Spadła też ilość zabitych w wypadkach drogowych (348 w 2013 r.), choć Mazowsze plasuje się w tym zestawieniu na niechlubnym pierwszym miejscu wśród województw. Wzrosła niestety ilość zabitych na drogach z winy pijanych kierowców (62 osoby w 2013 r. w stosunku do 55 w 2012 r.), mimo zwiększenia o 162 tys. kontroli trzeźwości w porównaniu w rokiem poprzednim. Wynikiem tego jest, zdaniem komendanta, brak świadomości kierowców oraz aprobata najbliższego otoczenia na jazdę po spożyciu alkoholu.

 

Sprawozdanie MJWPU

Sejmik przyjął roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za rok 2013. Zawarto w nim m.in. opis zadań realizowanych w ramach: RPO WM 2007-2013 (przygotowywanie dokumentacji konkursowej i ogłaszanie konkursów, udział w pracach legislacyjnych nad harmonogramami naborów wniosków, weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sytuacja w poszczególnych priorytetach). Umieszczono również informacje o przeprowadzonych kontrolach, rozpatrywanych protestach, zrealizowanym planie finansowym oraz działaniach informacyjno-promocyjnych. Plan finansowy za 2013 r. w stosunku do RPO WM wykonano w przeszło 70 proc. (wydatki na rzecz beneficjentów wyniosły blisko 48,6 mln zł), a w stosunku do PO KL w 95 proc. (wydatki na rzecz beneficjentów wyniosły przeszło 53,5 mln zł).

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

  • powierzenia województwu podlaskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha wokresie od 14 grudnia 2014 r. do 10 grudnia 2016 r.,
  • „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”,
  • likwidacji aglomeracji Zbuczyn.

 

 

Justyna Michniewicz

 

[1]Garnizon mazowiecki nie obejmuje m.st. Warszawy (garnizonu warszawskiego).

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.