Harmonogram sesji sejmiku

XXIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 24 października 2016

 

Radni przeciwni CETA

 

Sejmik przyjął stanowisko dotyczące umowy CETA. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz wysłuchał przedstawicieli mieszkańców gmin Mazowsza zachodniego i południowego, protestujących przeciwko przebiegu przez ich tereny linii energetycznej 400 kV.

 

CETA

Radni skierowali do premiera stanowisko, w którym sprzeciwiają się planom podpisania przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) umowy CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) z Kanadą. „Podpisanie przedmiotowej umowy, której celem jest de facto znoszenie wszelkich barier handlowych pomiędzy krajami-sygnatariuszami, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w gospodarce naszego kraju, a także do osłabienia jego suwerenności w dziedzinie stanowienia prawa oraz ochrony interesu publicznego. (…)  Tak skonstruowana umowa międzynarodowa stoi (…) w sprzeczności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagraża interesom Polski" – czytamy w stanowisku.

– Najważniejsze z niebezpieczeństw to zaburzenie polskiego systemu prawnego, w którym arbitraż daje wielkim korporacjom prawo domagania się utraconych zysków wobec państw członkowskich. Niebezpieczny obszar to także rynek pracy i usług. Według wstępnych szacunków w wyniku tej umowy Unia Europejska może stracić ponad 200 tys. miejsc pracy. Trzecim problemem jest otwarcie się na towary rolno-spożywcze produkowane w skali przemysłowej zarówno w Kanadzie jak i Stanach Zjednoczonych. Zagrożeniem jest także jakość produktów żywnościowych. Kanada dopuszcza obecnie żywność modyfikowaną genetycznie m.in. jabłka. Dla Mazowsza, głównego producenta jabłek w Europie, to jest bardzo niekorzystne. Bez uszczegółowienia pewnych zapisów i wprowadzenia ochrony chociażby przed żywnością genetycznie modyfikowaną, podpisanie tej umowy jest niebezpieczne dla Mazowsza i Polski – podkreślił marszałek Adam Struzik.

O zagrożeniach płynących z podpisania umowy CETA mówiła radnym prof. dr hab. Leokadia Oręziak kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zwróciła ona szczególną uwagę na niekorzystny zapis o arbitrażu międzynarodowym oraz braku możliwości odstąpienia w przyszłości od tej umowy.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Do grona „zasłużonych dla Mazowsza” dołączył Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. druha Wacława Milke. Jest to najstarszy zespół dziecięcy w Polsce, który uczy i bawi dzieci oraz młodzież w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. Odznakę honorową sejmik nadał tej grupie w 70. rocznicę działalności, doceniając jej wkład w dzieje Płocka oraz całego Mazowsza.

 

400 kV

Na posiedzenie sejmiku przybyli przedstawiciele mieszkańców 13 gmin Mazowsza zachodniego i południowego, którzy sprzeciwiają się przebiegowi linii energetycznej 400 kV przez ich nieruchomości. Zaapelowali oni przede wszystkim o wykonanie uchwały z 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Radni wysłuchali argumentów mieszkańców.

 

Budżet

Dzięki przyjętym przez sejmik zmianom w budżecie województwa na 2016 r., dodatkowe 7 mln zł trafi do 12 mazowieckich szpitali i 6 instytucji kultury. Szpitale wzbogacą się w sprzęt specjalistyczny oraz przeprowadzą remonty, tj.: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją systemu zarządzania oświetleniem, utwardzenie dróg i parkingów. W instytucjach kultury zakupione zostaną: system nagłośnieniowy i oświetleniowy, serwer rack’owy, oprogramowanie i sprzęt serwerowy, samochody dostawcze oraz dzieła sztuki dla uzupełnienia ekspozycji.

 

OSP

Gminy Gielniów, Halinów i Stoczek zrezygnowały z przyznanej dotacji na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaoszczędzone środki w wysokości 100 tys. zł przyznane zostały gminie Lutocin na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem.

 
Plan gospodarki odpadami

Sejmik wprowadził ponadto zmiany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017. Na ich podstawie status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych otrzymały instalacje w Kosinach Bartosowych (dla regionu ciechanowskiego) i Kobiernikach (dla regionu płockiego). Z listy instalacji zastępczych usunięta została sortownia odpadów w Okuniewie, która nie uzyskała zezwolenia na prowadzenie dotychczasowej działalności.

 

Fundusz Pracy

Radni przegłosowali też zmianę kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej. Zmiany związane są z analizą poziomu wydatkowania środków przyznanych na aktywizację zawodową.

 

Nieruchomości

Sejmik wyraził również zgodę na sprzedaż części działki położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Warszawie za cenę niższą od wartości rynkowej, wynoszącą blisko 20,3 mln zł netto.

 

PFRON

Ze względu na niewykorzystanie przez wnioskodawców 153,4 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na roboty budowlane, radni zgodzili się na przekazanie tej kwoty na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgodzili się też na podpisanie dwuletniej umowy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pomagajmy Razem na dofinansowanie z PFRON prac modernizacyjnych lokalu, w którym odbywać się będzie fizjoterapia, terapia zajęciowa i porady psychologiczne dla osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania wyniesie 92,5 tys. zł.

 
Inne decyzje sejmiku

Sejmik nadał też m.in. statut Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku oraz powołał radnego Maurycego Komorowskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Przyjął 31 uchwał dotyczących likwidacji aglomeracji i wyznaczenia nowych oraz wyznaczył 7 nowych aglomeracji.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.