Harmonogram sesji sejmiku

XIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 19 listopada 2019

 

Jaki będzie budżet na 2020 rok?

 

Zaprzysiężenie nowych radnych oraz projekt budżetu województwa na 2020 rok były głównymi punktami listopadowego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Nowi radni

W październiku sejmik pożegnał sześciu radnych, którzy w wyniku wyborów parlamentarnych zdobyli mandat posła na Sejm RP. Ich miejsce zajęli nowi radni, którzy w wyborach samorządowych uzyskali kolejno najwięcej głosów: Anna Brzezińska (KO), Łukasz Kudlicki (PiS), Jan Rejczak (PiS), Dorota Stalińska (PSL), Krzysztof Winiarski (PiS) i Anna Wolszczak (PiS).

 

Budżet 2020

Sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu województwa na 2020 r. Dochody zarząd oszacował na ponad 3,5 mld zł. Aż 83 proc. tej kwoty – 2,95 mld zł - stanowi udział w podatku od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT). Dochody z CIT-u – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – wyniosą 2,54 mld zł, a z PIT – 410,2 mln zł. Będzie to o 172 mln zł więcej niż w 2019 r. – czyli o wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących (6,2 proc.). Wydatki oszacowane zostały na poziomie 3,71 mld zł. Na inwestycje przeznaczone będzie 1,69 mld zł, co stanowi 31,5 proc. ogółu wydatków. Najwięcej Mazowsze zainwestuje w drogi wojewódzkie – aż 463,4 mln zł. Znaczna część inwestycji przeznaczona będzie na ochronę zdrowia (257,5 mln zł) oraz kulturę  i ochronę dziedzictwa narodowego (106,1 mln zł). W 2020 r. wzrośnie „Janosikowe” i wyniesie 592,6 mln zł (w 2019 r. jest to blisko 509,4 mln zł). Deficyt budżetowy osiągnie prawie 159,2 mln zł i spłacony będzie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Mazowsze przeznaczy z dochodów własnych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. blisko 37,8 mln zł. Dodatkowo zadnia zlecone finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 proc., dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpraca obejmie cały wachlarz działań, jak: pomoc społeczna, wspieranie rodziny, pielęgnowanie polskości, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja, sport, kultura i turystyka, ekologia, bezpieczeństwo publiczne, prawa człowieka, ochrona praw konsumentów, integracja europejska, wolontariat.

 

Pomoc dla OSP

Wiele gmin zrezygnowało - z powodu problemów finansowych - z przyznanej dotacji na remont strażnic oraz zakup samochodów ratowniczych i sprzętu specjalistycznego w ramach zadań „OSP-2019” i „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”. Niewykorzystane 865,3 tys. zł radni zgodzili się przeznaczyć na zakup drobnego sprzętu i odzieży ochronnej, o które wnioskowali, w przesłanych do zarządu pismach, wójtowie i burmistrzowie z terenu województwa mazowieckiego.

 

Konsultacje społeczne

Od 26 listopada do 27 grudnia 2019 r. będzie można składać uwagi i wnioski do projektu uchwały dotyczącej programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów dróg krajowych, które mogą powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

PFRON

Sejmik wprowadził zmiany do uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowe 643,5 tys. zł trafi do Zakładów Aktywności Zawodowej „Zdrówko Legionowo” i w Adamowie.

 

Aktualizacja Strategii

Już od sześciu lat obowiązuje Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. W tym czasie zmieniły się uwarunkowania formalno-prawne oraz nastąpiły zmiany w przestrzeni województwa. Radni zdecydowali więc o przystąpieniu do aktualizacji tego dokumentu i określili zasady, tryb i harmonogram jej opracowania. Jedną z ważniejszych przesłanek aktualizacji jest nowy podział statystyczny województwa na region mazowiecki regionalny i warszawski stołeczny, obejmujący stolicę i dziewięć powiatów okalających. Z uwagi na to, że strategia stanowi podstawę do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, konieczne będzie uwzględnienie w niej celów polityki strukturalnej Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2021-2027. Musi być ona  również zgodna z zapisami dokumentów strategicznych państwa, przede wszystkim Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali ponadto budżet województwa na 2019 r.  oraz wprowadzili korekty do uchwał  dotyczących dotacji na prace konserwatorskie oraz zadań: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”, „OSP-2019”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Przyjęli także uchwały przekształcające dotychczasowe 4-letnie technika w 5-letnie i 3-letnie licea w 4-letnie (należące do samorządu województwa mazowieckiego). Znowelizowali zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. Zgodzili się również na przedłużenie umowy na wspólne prowadzenie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu "Mazowsze", Teatru Polskiego w Warszawie oraz Muzeum Literatury. Pozbawili ponadto kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 17 w Gończycach, Trojanowie i Żabiance.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.