Harmonogram sesji sejmiku

XXVIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 16 marca 2009

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik zgodził się m.in. na emisję obligacji na rynku zagranicznym, podział 6,2 mln zł pochodzących z PFRON, jak również przyjął nowy regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Finanse

Sejmik zgodził się na emisję dziesięcioletnich obligacji województwa mazowieckiego na rynku zagranicznym do kwoty 360 mln zł. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W celu uporządkowania spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych i emisji euroobligacji radni przyjęli projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euroobligacji.
Dokonano także zmian w budżecie województwa na 2009 rok. Przesunięto m.in. 25 mln zł z wydatków inwestycyjnych WKD na zwiększenie kapitału zakładowego tej spółki oraz zwiększono plan wydatków o 1,2 mln zł na realizację projektu kluczowego RPO „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”.


PFRON

Sejmik zgodził się na - zaproponowany przez zarząd województwa - podział środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji przeznaczono 3 mln zł, na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym – ponad 500 tys. zł, a na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej – przeszło 2,7 mln zł.


PURPLE

Zaakceptowano treść nowego wspólnego porozumienia między partnerami dotyczącego Peri Urban Europejska Platforma Regionów (PURPLE). Nowelizacja porozumienia zmienia wysokość składek członkowskich. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie sekretarza PURPLE oraz na działania promocyjne (utrzymanie strony internetowej, materiały informacyjne). Grupa działa na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskich obszarów podmiejskich. Sieć Peri-Urban obejmuje regiony położone wokół ośrodków miejskich, charakteryzujących się specyficznymi uwarunkowaniami przestrzennymi. Są to obszary ważne dla prawidłowego funkcjonowania okolicznych miast. Ponieważ posiadają wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe, są atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, stanowią również miejsce weekendowego odpoczynku ludności miejskiej, a ze względów środowiskowych odgrywają rolę „Zielonych Płuc” okolicznych aglomeracji.

 

Przewozy kolejowe

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego. Połączenie to umożliwi mieszkańcom komunikację kolejową na trasie Sierpc - Toruń.

 

Stypendia dla uczniów

Przyjęto projekt „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Program – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - skierowany jest do uczniów, którym niekorzystna sytuacja materialna nie pozwala na rozwój edukacyjny.

 

Muzeum Sportu i Turystyki

Z powodu wprowadzonych po 1999 roku kolejnych nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej konieczne było dostosowanie statutu Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie do obecnego stanu prawnego. Dlatego też radni przyjęli projekt uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu.

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał:

  • w sprawie przekazania Gminie i Miastu Mogielnica w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po rozbiórce chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 21+150 do km 23+100 w mieście Mogielnica
  • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
  • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
  • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
  • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach
  • zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

 

Oświadczenia

Radny Benedykt Pszczółkowski zaapelował o pilne zreformowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ze względu na dramatyczną sytuację finansową.

Radny Krzysztof Skolimowski  poruszył temat planów podziału województwa mazowieckiego na kilka części. Zaapelował do zarządu województwa o jak najszybsze wypracowanie stanowiska w tej sprawie.

Radna Danuta Janusz zaapelowała o jak najszybszą realizację Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. – Tylko wtedy program ten będzie pomocny – podkreśliła radna.

 

 

Justyna Michniewicz

 

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.