Harmonogram sesji sejmiku

XXIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 27 kwietnia 2009

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Jest absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Budżet

Jak co roku na kwietniowym posiedzeniu sejmiku poddano ocenie wykonanie budżetu za rok poprzedni. Dochody budżetu za 2008 rok wykonano w 74 proc., wydatki w 77. Na wynik ten wpłynęło niskie wydatkowanie funduszy w ramach dotacji rozwojowych Unii Europejskiej.
– Duża ilość środków finansowych to z jednej strony dobrodziejstwo dla województwa, ale i ogromny problem logistyczny – powiedział marszałek Adam Struzik. – Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i regionalnej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęło dotychczas 7,5 tys. wniosków – dodał marszałek. Skarbnik Marek Miesztalski zaznaczył, że sytuacja ta spowodowana była m.in. brakiem odpowiednich przepisów. - Gdyby odjąć dotację rozwojową, budżet wykonano w 94 procentach – podkreślił skarbnik. Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji na temat wykonania budżetu, sejmik udzielił absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie zmian budżetu województwa mazowieckiego na 2009 rok.

Przewozy kolejowe

Sejmik wyraził zgodę na zawarcie 15. letniej umowy z Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową na organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego. Obecna (3. letnia) umowa obowiązywać będzie do końca 2009 roku. Zawarcie długoterminowych umów pozwoli na zwiększenie zdolności kredytowych spółek i pozyskanie środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach których Koleje Mazowieckie zakupią 16 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, 11 lokomotyw i zmodernizują tabor, a WKD powiększy swój tabor o 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie przez województwo mazowieckie udziałów Skarbu Państwa w - planowanej do prywatyzacji - spółce „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” - zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na terenie placówki znajdują się Tężnia Solankowa, „Biały Dom”, sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Źródle”, Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej, hotel i restauracje. W uzdrowisku można skorzystać z diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób krążenia, układu nerwowego, oddechowego i narządu ruchu, a także wielu zabiegów leczniczych (np. kąpiele solankowe i perełkowe, magnoterapia, kinezyterapia, krioterapia). Spółka przygotowuje koncepcję budowy centrum hydroterapii, gdzie powstaną baseny solankowe oraz nowoczesny zakład przyrodoleczniczy. Projekt ten, który kosztować będzie 50 mln zł, został wpisany na listę indykatywną Projektów Kluczowych RPO dla Województwa Mazowieckiego.

Ideę przejęcia uzdrowiska popiera zarówno Rada Miejska Konstancina Jeziorny oraz Rada Powiatu Piaseczyńskiego. Wynika to przede wszystkim z troski o powszechny dostęp społeczności do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego, który może zostać ograniczony lub zakłócony w przypadku prywatyzacji spółki. Rozwój uzdrowiska związany będzie również ze wzrostem zatrudnienia. Duże możliwości upatruje w tym przedsięwzięciu również Centrum Rehabilitacji „STOCER”, które skoncentrowałoby swoją działalność na profilu zabiegowym, kierując pacjentów wymagających rehabilitacji do znajdującego się tuż obok uzdrowiska.

Położone w centrum Mazowsza uzdrowisko służyć będzie promocji i ochronie zdrowia, będących zadaniami własnymi samorządu województwa.

 

Orlik 2012

W 2009 roku powstanie 94 kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, realizowanego wspólnie przez stronę rządową, samorząd województwa i samorząd lokalny, bezpośrednio zainteresowany inwestycją. Radni przyjęli listę beneficjentów programu, którzy otrzymają ze strony województwa mazowieckiego po 333 tys. zł (33 proc. kosztów inwestycji) dotacji celowej.

 

Muzeum Gombrowicza

Sejmik zgodził się przyznać, na prośbę wójta gminy Jedlińsk, Wojciecha Walczaka,  380 tys. zł dotacji celowej na budowę parkingu i infrastruktury towarzyszącej przy Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Wykonanie zewnętrznego parkingu przy muzeum umożliwi powiększenie parku otaczającego tę reprezentatywną placówkę. Dodatkowo, poprzez wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na chodniku po stronie szkoły mieszczącej się naprzeciw muzeum, inwestycja ta wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wicemarszałek Stefan Kotlewski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku. Zapowiedział, że efekty wdrażania programów unijnych na lata 2007-2013 zaczynają być już widoczne. Podpisano już 360 umów w ramach komponentu  regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 50 mln zł oraz - po ocenie merytorycznej i strategicznej 2400 wniosków dotyczących RPO - zarząd podjął wstępne decyzje na łączna kwotę 1,4 mld zł. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, sejmik przyjął sprawozdanie.

 

Do Komisji

  • Zdrowia i Kultury Fizycznej skierowano projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian statutów Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, SPZOZ „Lecznica Centrum”, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał:

  • w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn oraz Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Gostynin – Płock
  • zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego
  • w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Kolejnictwa
  • w sprawie nowego brzmienia statutu Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
  • w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  • w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga”
  • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy  Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
  • zmieniających uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rad Społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.