Harmonogram sesji sejmiku

XXXIV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 7 września 2009

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Programami wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska przed hałasem, jak również objęciem nowych udziałów w spółce WKD zajął się - między innymi - Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wrześniowej sesji.

 

Ślubowanie

Na początku posiedzenia odbyło się ślubowanie nowej radnej – Agnieszki Górskiej – która objęła mandat w wyniku rezygnacji Ryszarda Chojnackiego.


Niepełnosprawni

Radni przyjęli Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 w Województwie Mazowieckim. Dokument, opierający się na wynikach monitoringu i diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych, ankietach, propozycjach jednostek powiatowych, organizacji pozarządowych oraz konsultacjach społecznych - wyznacza kierunki najistotniejszych działań, jakie powinny być podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim. Program stawia cele strategiczne i operacyjne oraz określa zadania dla poszczególnych jednostek administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych.


Program ochrony środowiska przed hałasem

W trosce o jakość życia mieszkańców Mazowsza, sejmik przyjął programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o numerach: 79, 61, 60, 17, 8, 7, 2. W programach określono naruszenia standardów jakości hałasu i ich zakres, źródła pochodzenia oraz wyznaczono kierunki działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych hałasu, termin realizacji programu, koszty oraz źródła finansowania.


MJWPU

- W ramach ZPORR, którego termin zakończenia przedłużono do 30 czerwca 2009 roku, województwo mazowieckie wykonało 101,6 proc. planu – poinformował wicemarszałek Stefan Kotlewski, który zaprezentował sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W nowym okresie finansowania napływa bardzo dużo dobrych wniosków – podkreślił wicemarszałek. Dlatego też w celu usprawnienia pracy jednostki i terminowego wykonywania zadań konieczne będzie wprowadzenie  usprawnień w ich naborze. Sprawozdanie pozytywnie oceniła Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego. Sejmik przyjął sprawozdanie stosowną uchwałą.

 

SIWRM

Na wnioski wójtów gmin Bulkowo, Lutocin, Pniewy i burmistrza Pilawy - beneficjentów Samorządowego Programu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2008, radni zgodzili się na dokonanie zmian w zapisach dotyczących przyznanych dotacji na inwestycje realizowane przez te jednostki, umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku. Zmiany dotyczą m.in. przedłużenia terminu zakończenia inwestycji, zakresu rzeczowego zadania.

Radni przyjęli również zmiany w tegorocznym SIWRM, które mają charakter korekty technicznej.

 

„Moje Boisko – Orlik 2012”

Zmian dokonano również w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” ze względu na  rezygnacje z dotacji m. st. Warszawy, gmin Michałowice i Radzymin oraz sześć zmian lokalizacji inwestycji w gminach: Glinojeck, Sobolew, Żabia Wola, Błędów, mieście Garwolinie i powiecie płońskim.

 

WKD

Sejmik wyraził zgodę na objęcie przez Województwo Mazowieckie 50.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Warszawska Kolej Dojazdowa. Podwyższenie kapitału jest realizacją zobowiązań inwestycyjnych, jakie samorząd województwa mazowieckiego zawarł umową w 2005 roku. Kapitał zakładowy podwyższony został przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o 25 mln złotych.

 

Dotacje

Radni zgodzili się na udzielenie dotacji gminie Głowaczów na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Długa i Rzeczna w Głowaczowie, która umożliwi odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 730. Pomoc finansowa wyniesie blisko 500 tys. zł, co stanowi 68 proc. kosztów wybudowania kanalizacji.

 

Nieruchomości

Samorząd Województwa Mazowieckiego nabędzie nieruchomość położoną w Radomiu przy ulicy Mireckiego 10 – tak zdecydowali radni. Nieruchomość przeznaczona zostanie na potrzeby przychodni, mieszczącej się obecnie w budynku przy ul. Okulickiego 9, który nie nadaje się do użytku. Ponieważ zakupiony obiekt jest budynkiem biurowym, konieczne będzie przystosowanie go do wymogów unijnych, dotyczących funkcjonowania służby zdrowia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, prawo użytkowania wieczystego i własność budynku sprzedane zostaną województwu mazowieckiemu w sumie za 8.733.980 złotych.

 

Do Komisji:

 • Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowano projekt uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

Ponadto radni przyjęli uchwały:

 • w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
 • w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego
 • w sprawach wyznaczenia aglomeracji Nasielsk, Strzegowo, Kosów Lacki
 • w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”
 • w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki
 • w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
 • w sprawie udzielenia pełnomocnictw
 • w sprawie przekazania Gminie Garbatka – Letnisko pomocy w formie rzeczowej, drewna pochodzącego z wycinki 19 szt. drzew przy budowie  drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tablice – Mazowszany w km 3 + 924 do km 5 + 500, na terenie gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie
 • przekazania Miastu Sierpc w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po remoncie chodnika na ul. Płockiej w Sierpcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 na odcinku od km 52+600 do km 53+250
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji
 • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Stomatologii SPZOZ w Warszawie
 • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu – wyodrębniono dwa nowe oddziały: rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, zgodnie z wymaganiami NFZ
 • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – zmiany dotyczą m.in. utworzenia w Staroźrebach miejsca wyczekiwania dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego
 • w sprawie ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie – ograniczenia dotyczą likwidacji i zaprzestania działalności oddziału II wewnętrznego, poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapii przy ul. Brzeskiej
 • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

 

 

Opracowała Justyna Michniewicz

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.