Harmonogram sesji sejmiku

XXXV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 12 października 2009

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.


Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”

Sejmik Województwa Mazowieckiego nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” rektorowi Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, prof. dr hab. Adamowi Waldemarowi Koseskiemu, współzałożycielowi i pierwszemu prorektorowi tej uczelni, która stała się poważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego w kraju. Profesor jest mocno zaangażowany w życie Pułtuska. Wspiera renowację grobów bohaterów powstań narodowych oraz wojen, spoczywających na miejscowym cmentarzu. Podejmuje wiele inicjatyw społecznych, np.: wzniesienie pomników biskupa Andrzeja Noskowskiego oraz ludności żydowskiej, wydawanie periodyku „Studia Mazowieckie”, powołanie Komitetu Redakcyjnego pięciotomowego opracowania „Dziejów Mazowsza”, którego jest również członkiem. Profesor Adam Koseski angażuje się w działalność muzealną na Mazowszu oraz wspiera swoim autorytetem, wiedzą i doświadczeniem wiele cennych regionalnych przedsięwzięć.


Nowy wiceprzewodniczący

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Borkowskiego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni wybrali spośród swojego grona nowego wiceprzewodniczącego. Został nim Marian Krupiński.


Starachowicka Kolej Dojazdowa

Sejmik zgodził się na wsparcie finansowe rewitalizacji zabytkowej linii Starachowickiej Kolei Dojazdowej, Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Iłża. Pomoc wyniesie przeszło 341,5 tys. zł. Po otrzymaniu pisemnej informacji o uzyskaniu dofinansowania na to przedsięwzięcie w ramach RPO WM 2007–2013, województwo mazowieckie przekaże powiatowi tę kwotę na wkład własny projektu.


Program ochrony powietrza

Kolejne powiaty otrzymają programy ochrony powietrza. Radni przyjęli uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref miasta Ostrołęki oraz powiatów: ostrowskiego, wołomińskiego, makowskiego, mławskiego, pułtuskiego, legionowskiego. Podstawę do określenia programu stanowią analizy i prognozy, dokumentujące przyczyny występowania przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, wskazujące rodzaj źródeł emisji, mających wpływ na występowanie przekroczeń oraz zawierające propozycję kierunków działań i przedsięwzięć, które pozwolą osiągnąć dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. W programach dodatkowo określono terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Radni przyjęli zmiany w uchwale, dotyczącej dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminy: Ostrów Mazowiecka, Wiskitki, Bodzanów, Stara Kornica i Raciąż zwróciły się bowiem z prośbami o wprowadzenie zmian, polegających między innymi na przeniesieniu przyznanej kwoty, zakupie innego typu motopompy i zmianie nazwy przedmiotu dofinansowania.

 

„Moje Boisko – Orlik 2012”

Zmiany wprowadzono również do uchwały, dotyczącej realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, ponieważ gmina Siennica zrezygnowała z realizacji programu, a gmina Tłuszcz wystąpiła z wnioskiem o zmianę lokalizacji kompleksu boisk sportowych.

 

Służba zdrowia

Sejmik zatwierdził statut SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, zgodnie z którym w miejsce działalności stacjonarnej przy ul. Siennej w Warszawie powstanie Centrum Alergologiczno-Laryngologiczno-Audiologiczne. Pełnić ono będzie rolę nowoczesnego, dobrze wyposażonego ośrodka diagnostyczno-leczniczego, świadczącego również szeroki zakres usług specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Lecznictwo stacjonarne, rehabilitacja ambulatoryjna, opieka specjalistyczna i wysokospecjalistyczna diagnostyka będą skoncentrowane w szpitalu w Dziekanowie Leśnym.

Przyjęto również statut Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oraz zmiany statutu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego.

Ponadto ograniczono działalność poradni: otolaryngologicznej, geriatrycznej, lekarza rodzinnego, stomatologicznej, zaopatrzenia ortopedycznego, gabinetu pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, na korzyść wzbogacenia oferty o wysokospecjalistyczne operacje chirurgiczne, kompleksową opiekę nad chorymi z guzami litymi przewodu pokarmowego.

Sejmik wyraził także zgodę Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie.

 

Muzea

Uchwalono zmiany w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Zmieniona została struktura organizacyjna oraz wykreślono filię muzeum w Jeleniej Górze (Pracownię Modeli Taboru Kolejowego), głównie ze względu na odległość. Oszczędności z likwidacja pracowni przeznaczone zostaną na modernizację tej jednostki.

Nowe brzmienie statutu otrzymało Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zmiany wynikają miedzy innymi z nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zmianie uległa również struktura organizacyjna, czego wynikiem jest rozbudowa infrastruktury i powstanie nowych obiektów ekspozycyjnych tej instytucji.

Nadano również statut „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”, które samorząd województwa mazowieckiego przejął z początkiem 2009 roku.

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 roku
 • w sprawie aglomeracji Rybno i Leoncin
 • w sprawie skargi Urzędu Miasta Podkowa Leśna
 • w sprawie skargi Pana Jerzego Świeckiego na rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat
 • w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia rozporządzenia Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • w sprawie przekazania Gminie Jastrząb w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pozyskanego po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 727 – ul. Szydłowieckiej w miejscowości Jastrząb na odcinku od km 53+376 do km 54+793
 • w sprawie przekazania Gminie Warka w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych z rozbiórki chodników po przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 – ul. Warszawskiej w Warce na odcinku od km 22+730 do km 22+952
 • w sprawie przekazania Gminie Kuczbork - Osada w formie pomocy rzeczowej krawężników odzyskanych w trakcie prowadzonego remontu drogi wojewódzkiej Nr 563 w miejscowości Zielona na odcinku od km 38+920 do km 40+832
 • w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, którymi zostały radne Jolanta Koczorowska i Janina Rogg
 • w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.