Harmonogram sesji sejmiku

XXXIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Termin: 22 lutego 2010

Z posiedzenia Sejmiku...

 

Radni zdecydowali o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej „janosikowego”.

Janosikowe

- Mamy konstytucyjne prawo do dysponowania dochodami własnymi – powiedział marszałek Adam Struzik, zapoznając radnych z projektem uchwały, dotyczącym wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Województwo mazowieckie musi w tym roku oddać do budżetu państwa ponad połowę dochodów własnych na dotację rozwojową dla innych województw. W ostatnich latach mazowiecki samorząd przekazał na ten cel ok. 4,5 mld zł. Aby realizować zaplanowane, niezbędne inwestycje, które wyrównałyby dysproporcje rozwojowe regionu, konieczne jest zaciągnięcie kredytów. Radni jednogłośnie przyjęli projekt proponowanej uchwały.

„Moje Boisko - Orlik 2012”

W 2010 roku powstanie na Mazowszu 60 Orlików. Samorząd Województwa Mazowieckiego, który finansuje te inwestycje w 33 proc., przeznaczy na ten cel blisko 20 mln zł. Obiekty zbudowane dzięki temu projektowi służyć będą wychowywaniu przez sport dzieci i młodzieży oraz aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców województwa.

Budżet

Radni zgodzili się z propozycją Zarządu Województwa Mazowieckiego na umorzenie akcji Agencji Rozwoju Mazowsza w wysokości 20 mln zł i przekazanie ich (po 10 mln zł) na organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich oraz podwyższenie kapitału zakładowego w utworzonych spółkach prawa handlowego, których celem jest komercjalizacja mazowieckich jednostek służby zdrowia.

Kultura

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przekształcone zostanie w nowoczesną instytucję, która będzie zarządzać długofalowymi projektami z dziedziny edukacji kulturalnej, prowadzić monitoring zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz tworzyć wspólnotę mazowieckich instytucji kultury. Nowy statut tej instytucji – przyjęty przez radnych – tworzy również Mazowiecki Fundusz Filmowy, którego celem jest wspieranie produkcji audiowizualnych, m.in. promujących region, wpływających na wzrost jego atrakcyjności turystycznej i inwestorskiej, pielęgnujących dziedzictwo kulturowe i tradycję, wzmacniających regionalną tożsamość oraz doskonalących samorządność lokalną.
Sejmik przyjął również nowe brzmienie statutu Warszawskiej Opery Kameralnej. Wprowadzone zmiany wynikają z licznych nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Realizując proces restrukturyzacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, zaproponowany przez dyrektora tej jednostki, Ferdynanda Ruszczyca, radni zgodzili się na przekazanie województwu zachodniopomorskiemu Stałej Wystawy Pomorskich Kolei Wąskotorowych w Gryficach.

Pomnik Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu

Województwo mazowieckie włączy się w budowę pomnika Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim. Wśród 700 pomordowanych znalazły się tam również osoby pochodzące z Warszawy, Siedlec czy też Gostynina. Pomnik ukazuje męczeństwo i wielką rozpacz matek tracących swe dzieci. Do projektu, który realizowany jest przez gminę Konstantynów Łódzki, włączyły się także województwa łódzkie i wielkopolskie. Mazowsze przekaże na ten cel 15 tys. zł. Całkowity koszt budowy pomnika szacowany jest na 130 tys. zł.

Służba zdrowia

Ze względu na trudności w zatrudnieniu lekarzy specjalistów, podjęto decyzję o likwidacji dziecięcych poradni: gastrologicznej, alergologicznej, urazowo-ortopedycznej i konsultacyjnej szczepień w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
Brak lekarzy specjalistów spowodował również likwidację Poradni diabetologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Ze statutu wykreślono także Zespół domowego leczenia tlenem, który nigdy nie rozpoczął działalności.

Do Komisji:

 • Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich skierowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

 

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał:
 

 • w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach na sprzedaż dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy nowego obiektu Szpitala na rzecz firmy „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach
 • w sprawie wydelegowania przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
 • w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Pani Barbary Kowerdan do usunięcia naruszenia prawa – wezwanie uznano za bezzasadne
 • w sprawie skargi pani Marleny Sójka dotyczącej zarządu drogą wojewódzką nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej – skargę uznano za bezzasadną
 • zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
 • w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • w sprawie przekazania Gminie Gniewoszów w formie pomocy rzeczowej gruzu betonowego pochodzącego z przebudowy dróg wojewódzkich Nr 738 na odcinku od km 13+034 do km 13+465 oraz Nr 788 na odcinku od
 • km 4+475 do km 5+000 w miejscowości Gniewoszów
 • w sprawie przekazania Gminie Głowaczów w formie pomocy rzeczowej materiałów pozostałych po rozbiórce chodnika przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 730 na odcinku od km 44+524 do km 44+836 w miejscowości Głowaczów
 • w sprawie przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 540 z drogą powiatową Nr 5201W w miejscowości Zągoty.

 

Oświadczenia

Radny Krzysztof Skolimowski zwrócił się do zarządu województwa z apelem o znalezienie w kolejnych nowelizacjach budżetu środków na projekty zgłoszone do programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, które nie otrzymały dotychczas wsparcia finansowego.
 


Opracowała Justyna Michniewicz

 

 

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.