Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 21 marca 2011
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego(Druk Nr 62) - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok(Druk Nr 51) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za 2010 rok (Druk Nr 52)– sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 6. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa(Druk Nr 32) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 7. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Organizacja Terenowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
  z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa(Druk Nr 33) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 8. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach z wezwaniem  do usunięcia naruszenia prawa(Druk Nr 34) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 9. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego wystąpienia  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze, Międzyzakładowa Komisja Nr 1280 Pracowników Siedleckiej Służby Zdrowia z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa(Druk Nr 35) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 10. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie nadania statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego(Druk Nr 42) – sprawozdawca radny Zbigniew Gołąbek.
 11. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  (Druk Nr 59) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 12. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projektach uchwał:
  1. W sprawie wyboru przedstawiciela samorządu gospodarczego do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk Nr 65).
  2. W sprawie wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk Nr 58).
  3. W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Druk Nr 57).
 13. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczo – leczniczych i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych dla których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 63).
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie”(Druk Nr 36) – sprawozdawca radny Leszek Celej.
 15. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2011 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu”(Druk Nr 45) – sprawozdawca radny Leszek Celej.
 16. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (Druk Nr 40) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 17. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli,podział środków oraz wysokośćnagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek (Druk Nr 54) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 18. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów  (Druk Nr 55) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 19. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku(Druk Nr 43) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 20. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie (Druk Nr 44) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 21. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie(Druk Nr 56) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 22. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”(Druk Nr 53) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 23. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piaseczno(Druk Nr 50) – sprawozdawca radny  Marian Krupiński.
 24. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 66) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.
 25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 14/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie” (Druk Nr 46) – radny Henryk Antczak.
 26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zmian w planie finansowym na 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”(Druk Nr 47) – radny Henryk Antczak.
 27. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie w 2010 roku”(Druk Nr 48) – radny Leszek Przybytniak.
 28. Projekt uchwały w sprawie stanowiska na temat „Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy” (Druk Nr 49) - Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 29. Projekt uchwały w sprawie zaakceptowania odpowiedzi na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 67) – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 30. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 60)  – Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski.
 31. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku(Druk Nr 61) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 32. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
 33. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 – 2009.
 34. Interpelacje i zapytania.
 35. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.