Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 11 lipca 2011
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym województwa mazowieckiego za 2010 rok.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok (Druk Nr 124) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2011 rok” (Druk nr 122) – sprawozdawca radny Leszek Celej.
 6. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego (Druk Nr 123) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (Druk Nr 125) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego
  (Druk Nr 119) – radna Wioletta Paprocka-Ślusarska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie od spółki Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A. 100% udziałów w spółce „Centrum Praha” Sp. z o.o. (Druk Nr 129) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski.
 10.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu (Druk Nr 127) – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” (Druk Nr 128) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 12. Projekt uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  (Druk Nr 107) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  w sprawie nauczania języka polskiego w szkołach w Republice Litewskiej
  (Druk Nr 120) – radny Leszek Celej.
 14.  Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (Druk Nr 121) – radny Leszek Celej.
 15.  Informacja Komisji Rewizyjnej o działalności w I półroczu 2011 roku.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.