Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 13 kwietnia 2012
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2034 (Druk Nr 343) – sprawozdawca radny Henryk Antczak. 
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok (Druk Nr 344) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego (Druk Nr  345) – sprawozdawca radny
 7. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie (Druk Nr 215) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 8. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji budowy Kolei Dużych Prędkości (Druk Nr 263) – sprawozdawca radny Krzysztof Piechota.
 9. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Brwinów w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dróg wojewódzkich Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki (Druk Nr 340) – sprawozdawca radny
 10. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Szydłowiec w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych pozostałych po zakończeniu przebudowy drogi - budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 727 w miejscowości Szydłowiec i Szydłówek (Druk Nr 341) – sprawozdawca radny …..
 11. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012 (Druk Nr 335) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 12. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (Druk Nr 314) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 13. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (Druk Nr 315) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 14. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku (Druk Nr 290) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 15. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (Druk Nr 316) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 16. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku (Druk Nr 317) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 17. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie  (Druk Nr 318) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 18. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 319) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 19. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (Druk Nr 320) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 20. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina (Druk Nr 321) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 21. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ząbkach (Druk Nr 322) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 22. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce (Druk Nr 323) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 23. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie (Druk Nr 324) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 24. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 325) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 25. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (Druk Nr 339) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 26. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 334) – sprawozdawca radny Leszek Celej.
 27. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki (Druk Nr 336) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 28. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie (Druk Nr 337) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 29. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żabia Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żabia Wola (Druk Nr 338) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 30. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło (Druk Nr 349) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 31. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna (Druk Nr 350) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 32. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dokumentu (Druk Nr 346) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu (Druk Nr 348) – radna Jolanta Koczorowska.
 34. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 347) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.
 35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia– 31 grudnia 2011 roku (Druk Nr 356) – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 36. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012” (Druk Nr 351)  – Wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
 37. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie (Druk Nr 352) – Wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
 38. Projekt uchwały w sprawie  zainicjowania działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Druk Nr 353) – Wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
 39. Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego przez Rejon Drogowy Gostynin – Płock z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej Nr 560 (Druk Nr 354) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 40. Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Jakubów w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362 (Druk Nr 355) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 41. Raport z wykonania w 2011 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 i efektów jego realizacji.
 42. Sprawozdania z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w 2011 roku.
 43. Informacja dotycząca umorzonych należności cywilnoprawnych oraz udzielonych przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego ulg za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
 44. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (Druk Nr 357) - Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 45. Interpelacje i zapytania.
 46. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.