Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 18 marca 2013

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034 (Druk Nr 554) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013rok (Druk Nr 548) –  sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 5. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o stanie prac nad Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 6.  Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” (Druk Nr 544) – sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 7. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu (Druk Nr 546) – sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim  w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (Druk Nr 547) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 9. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów (Druk Nr 550) – sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” oraz „Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu” (Druk Nr 545) – sprawozdawca radny Leszek Celej.
 11. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu,  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (Druk Nr 541) –
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 (Druk Nr 551) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (Druk Nr 552) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Filmotece Narodowej z siedzibą w Warszawie bonifikaty od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Narbutta50A (Druk Nr 553) – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 555) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Orzełowska.
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 557)– Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 17. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Druk Nr 558)– Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 18. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa, Gospodarki Morskiej w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Druk Nr 559)– Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 556) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk.
 20. Raport z wykonania w 2012 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 i efektów jego realizacji.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.