Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 16 czerwca 2014
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2013 rok (Druk Nr 832) – radny Mirosław Adam Orliński.
 4. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (Druk Nr 876) – radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039(Druk Nr873) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Druk Nr 874) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (Druk Nr 871) – sprawozdawca radny Leszek Przybytniak.
 8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Wieliszew umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Centrum Integracyjne Gminy Wieliszew” (Druk Nr 878) – sprawozdawca radna Ewa Tomaszewska.
 9. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Ostrołęka umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” (Druk Nr 879) – sprawozdawca radna Ewa Tomaszewska.
 10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Miastem Przasnysz umowy na realizację w latach 2014-2015 zadania pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną o pow. zab. - 2259.40m2, pow. użytk. - 2074,10m2,  kubat. - 19227,00mna działce o nr. ewid. 1580 w Przasnyszu przy ul. Orlika 48” (Druk Nr 880) – sprawozdawca radna Ewa Tomaszewska.
 11. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Płońskim umowy na realizację w latach 2014-2016 zadania pn.„Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku wraz z infrastrukturą techniczną” (Druk Nr 881) – sprawozdawca radna Ewa Tomaszewska.
 12. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w  sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie” (Druk Nr 877).
 13.  Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, utworzeniaCentrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu (Druk Nr 885)– sprawozdawca radna Wiesława Krawczyk.
 14. Projekt uchwały w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 882) – Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” (Druk Nr 875) – Pan Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 16.  Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy budynku mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Parkingowej 2, prawa pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 41/1 z obrębu 0050 50 (Druk Nr 883) – Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Druk Nr 884) – radna Jolanta Koczorowska.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.