Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 7 kwietnia 2014
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego na temat sytuacji finansowej podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 (Druk Nr 831) – sprawozdawca radna Elżbieta Lanc.
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku (Druk Nr 838) - sprawozdawca radna Elżbieta Lanc.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”  (Druk Nr 742) – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 7. Projekt uchwały w sprawie wskazania miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B (Druk Nr 835) – Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.
 8. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Druk Nr 836) - Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.
 9. Projekt uchwały w prawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 839) – radna Urszula Uranowska-Muszyńska.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” (Druk Nr 837) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.
 11.  – 95. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projektach uchwał w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa dotyczącego podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie(Druki 746 – 830) – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski.

96. Raport z wykonania w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 i efektów jego realizacji.

97.Informacja dotycząca umorzonych należności cywilnoprawnych oraz udzielonych przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego ulg za 2013 rok.

98. Sprawozdanie z działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w 2013 roku.

99. Interpelacje i zapytania.

100. Oświadczenia radnych.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.