Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 8 września 2014
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (Druk Nr 902).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Druk Nr 903).
 5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu” (Druk Nr 896).
 6. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka” (Druk Nr 897) – sprawozdawca radny Andrzej Łuczycki.
 7. Sprawozdanie Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, międzynarodowego stowarzyszenia non-profit utworzonego na podstawie prawa belgijskiego z 27 czerwca 1921 r. (Druk Nr 898) – sprawozdawca radna Wioletta Paprocka-Ślusarska.
 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria (Druk Nr 895) – sprawozdawca Marian Krupiński.
 9. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji aglomeracji Orońsko (Druk Nr 899) – sprawozdawca Marian Krupiński.
 10. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Raciąż (Druk Nr 900) – sprawozdawca Marian Krupiński.
 11. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock (Druk Nr 901) – sprawozdawca Marian Krupiński.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.
 13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa (Druk Nr 904) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Druk Nr 905) – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz powiatu białobrzeskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 56 w Białobrzegach (Druk Nr 906) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 16. Projekt uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Druk Nr 907) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Orzełowska.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw Najemcy wynikających z umowy najmu nr 80/2012/13 zawartej w dniu 28 lutego 2012 r. pomiędzy Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie a gabinetem Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej prowadzonym przez Pana Jana Farynę na Instytut Patologii im. prof. Marii Kobuszewskiej – Faryny sp. z o.o. (Druk Nr 908) - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc
 18. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2014 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie.
 19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2014 roku.
 20. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2039 za I półrocze 2014 roku.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.