Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( kadencja )
w dniu 3 listopada 2014
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji projektu „Internet dla Mazowsza”.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 (Druk Nr 921) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Druk Nr 922) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa  Mazowieckiego (Druk Nr 929) – sprawozdawca radny Henryk Antczak.
 7. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego  popierającego Stanowisko Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2014 roku w sprawie sytuacji finansowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie (Druk Nr 933) - sprawozdawca radna Jolanta Koczorowska.
 8. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Druk Nr 907) - sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 9. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” (Druk Nr 928) - sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 10. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań (Druk Nr 913) – sprawozdawca radny Andrzej Łuczycki.
 11. Sprawozdanie Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 923) – sprawozdawca radny Andrzej Łuczycki.
 12. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (Druk Nr 920) – sprawozdawca radna Urszula Uranowska-Muszyńska.
 13. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku (Druk Nr 924) – sprawozdawca radna Urszula Uranowska-Muszyńska.
 14. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów (Druk Nr 925) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 15. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn (Druk Nr 926) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 16.  Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska  o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Wójta Gminy Jastrząb do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (Druk Nr 930) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 17. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku (Druk Nr 935) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 18. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku (Druk Nr 936) - sprawozdawca radny Marian Krupiński.
 19. Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Wyszków (Druk Nr 927) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2015 „Rokiem Władysława Reymonta na Mazowszu oraz Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu” (Druk Nr 934) – Wicemarszałek, Wiesław Raboszuk.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (Druk Nr 931) – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Jolanta Koczorowska.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce (Druk Nr 932) - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, Jolanta Koczorowska.
 23. Informacja w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych  Samorządu Województwa Mazowieckiego 2013/2014.
 24. Sprawozdania z działalności Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego za 2014 rok.
 25. Interpelacje i zapytania.
 26. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.