Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XIII POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 23 listopada 2015
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 (Druk Nr 162) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok (Druk Nr 163) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 158) –  sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego” (Druk Nr 170) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2015, 2016 i 2017 r. (Druk Nr 159) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 8. Sprawozdanie Komisji Statutowo-Regulaminowej o projekcie uchwały w sprawie projektu Statutu Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 63) – sprawozdawca radny Wojciech Bartelski.
 9. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk Nr 164).
 10. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, bez zmian w podziale administracyjnym na poziomie województw (Druk Nr 151) – sprawozdawca radny Wojciech Bartelski.
 11. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” (Druk Nr 157) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 12. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu (Druk Nr 152) – sprawozdawca radny Mirosław Augustyniak.
 13.  Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Druk Nr 165) - sprawozdawca radny Mirosław Augustyniak.
 14. Sprawozdanie Komisji Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań (Druk Nr 153) – sprawozdawca radny Dariusz Dziekanowski.
 15.  Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2015-2016 zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową, zlokalizowanego na dz. ew. 224 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133: - etap I – rozbudowa o klatkę schodową oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby dla integracji społecznej, psychologa i lekarza medycyny pracy (stan surowy zadaszony), - etap II – przebudowa części nieeksploatowanej ze zmianą sposobu użytkowania, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie sali integracyjnej dla niepełnosprawnych wraz z pracami wykończeniowymi klatki schodowej i montażem podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych” (Druk Nr 160) – sprawozdawca radny Mirosław Augustyniak.
 16. Projekt uchwały w sprawie utraty członkostwa w Zarządzie Województwa Mazowieckiego przez Wicemarszałka Leszka Ruszczyka (Druk Nr 171) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 17.  Uzupełnienie składu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 18. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039 (Druk Nr 168) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok (Druk Nr 169) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 20.  Projekt uchwały w sprawie skargi pani  M.Z. i pana L.C. (Druk Nr 154) – radny Mirosław Adam Orliński.
 21. Projekt uchwały w sprawie skargi pani M. M-D. (Druk Nr 155) – radny Mirosław Adam Orliński.
 22. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi A. A., A. A., A. A., B. E. B., CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie, J. K., M. P., H. P., P. P., G. T., A. Z. na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 156) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 166) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 167) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 172) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania skargi Gminy Żabia Wola na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 173) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 27. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.
 28. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015.
 29. Interpelacje i zapytania.
 30. Oświadczenia radnych.

 

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.