Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XVI POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 22 lutego 2016
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (Druk Nr 213) – sprawozdawca radny Mirosław Orlński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok (Druk Nr 214) – sprawozdawca radny Mirosław Orlński.
 5. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023 (Druk Nr 206) – sprawozdawca radny Mirosław Augustyniak.
 6. Informacja Zarządu Województwa w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634.
 7. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Druk Nr 209) – sprawozdawca radny Witold Chrzanowski.
 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Otrębusach” oraz nowego brzmienia jej statutu (Druk Nr 212) – sprawozdawca radny Bożena Żelazowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Zagrzebską (Republika Chorwacji) (Druk Nr 215) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2015 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Gminy Jaktorów na uchwałę Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 216) - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 12. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” (Druk Nr 217) – sprawozdawca radny Wojciech Bartelski.
 13. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wskazania miasta, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, lub B (Druk Nr 218) – sprawozdawca radny Zbigniew Gołąbek.
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” (Druk Nr 219) – sprawozdawca radna Bożena Żelazowska.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu” (Druk Nr 220) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 16. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego do wyznaczania miejsc sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego (Druk Nr 221) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za 2014 r.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Oświadczenia radnych.

 

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.