Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXIV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 21 listopada 2016
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (druk nr 385) – sprawozdawca Stefan Kotlewski.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 (druk nr 386) – sprawozdawca Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok (druk nr 387) – sprawozdawca Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały  w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego (druk nr 389) – sprawozdawca Mirosław Adam Orliński.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok (druk nr 397) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 (druk nr 398) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego” (druk nr 399) – Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kaliska, gm. Łochów oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/1 i nr 5/10 – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.
 11. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów art. 9a i art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z art. 16 ust. 2 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 oraz z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 388) – sprawozdawca
 12. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 391) – sprawozdawca
 13. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” (druk nr 384) – sprawozdawca
 14. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego reformy systemu oświaty (druk nr 390) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 392) – radny Wojciech Bartelski.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 393) – radny Wojciech Bartelski.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 394) – radny Wojciech Bartelski.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 395) – radny Wojciech Bartelski.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 396) – radny Wojciech Bartelski.
 20. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2015/2016.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.