Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXIV POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 27 września 2017
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 rok (druk nr 570) - radny Adam Orliński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 (druk nr 571) - radny Adam Orliński..
 5. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (druk nr 407) - radny Witold Chrzanowski.
 6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 560) - radny Mirosław Augustyniak.
 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 561) - radny Mirosław Augustyniak.
 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Klembów i wyznaczenia nowej aglomeracji Klembów (druk nr 567) - radny Mirosław Augustyniak.
 9. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn i wyznaczenia nowej aglomeracji Raszyn (druk nr 568) - radny Mirosław Augustyniak.
 10. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg i ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Płock (druk nr 569) - radny Mirosław Augustyniak.
 11. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich o projekcie uchwały w sprawie sytuacji gospodarstw sadowniczych i ogrodniczych dotkniętych tegorocznymi przymrozkami (druk nr 573) - radny Leszek Przybytniak.
 12. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich o projekcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się choroby afrykańskiego pomoru świń (druk nr 574) - radny Leszek Przybytniak.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie (druk nr 563) – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tomasz Kucharski.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Pani Magdalenie Spasowicz (druk nr 564) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie (druk nr 572) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 575) - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu (druk nr 576) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (druk nr 577) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny (druk nr 578) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach (druk nr 579) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kampinos na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (druk nr 580) – Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017” (druk nr 581) – Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
 23. Informacja dotycząca Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022.
 24. Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku.
 25. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2039, za I półrocze 2017 roku.
 26. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2017 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie.
 27. Informacja dotycząca wykonania ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w spółkach handlowych podległych samorządowi województwa.
 28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez  Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 29. Interpelacje i zapytania.
 30. Oświadczenia radnych.   
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.