Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD XXXIX POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 30 stycznia 2018
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 (druk nr 708) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok (druk nr 707) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Mszczonów oraz Gminie Radziejowice pomocy finansowej (druk nr 704) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Gminie Brwinów pomocy finansowej (druk nr 705) – sprawozdawca radny Mirosław Adam Orliński.
 7. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” (druk nr 709) – sprawozdawca radny Krzysztof Strzałkowski.
 8. .Projekt uchwały w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne (druk nr 713) - Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 712) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” (druk nr 714) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 711) – radna Katarzyna Bornowska.
 12. Projekt uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 706) – radny Witold Chrzanowski.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych (druk nr 715) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieślewskich 8 w Warszawie, prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 z obrębu 4-16-43 (druk nr 716) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski.
 15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz przedszkola i szkół wchodzących w jego skład (druk nr 717) - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 718) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 719) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 720) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 19.  Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 721) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 20. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 722) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 21. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 723) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 22. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 724) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 23. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 725) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 24. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie” wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego (druk nr 726) – Wicemarszałek, Janina Orzełowska.
 25.  Interpelacje i zapytania.
 26. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.