Harmonogram sesji sejmiku

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
( V kadencja )
w dniu 18 września 2018
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 (druk nr 844) – radny Mirosław Adam Orliński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok (druk nr 845) – radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 839) – radny Mirosław Augustyniak.
 6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 852) – radny Mirosław Augustyniak.
 7. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie ochrony powietrza  dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (druk nr 843) – radny Mirosław Augustyniak.
 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (druk nr 858) – radny Mirosław Augustyniak.
 9. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (druk nr 859) – radny Mirosław Augustyniak.
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza II Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (druk nr 862) – Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o.o. w Radomiu (druk nr 863) – Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza Liceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie (druk nr 864) – Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 13. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka (druk nr 848) – radny Krzysztof Strzałkowski.
 14. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 735 stacja kolejowa Ożarów – droga 92 na terenie miasta Ożarów Mazowiecki (druk nr 849) - radny Krzysztof Strzałkowski.
 15. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60 /ul. Śliskiej 51 (druk nr 846) - radny Krzysztof Strzałkowski.
 16. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Krzywej 30 (druk nr 847) - radny Krzysztof Strzałkowski.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (druk nr 860) – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018” (druk nr 850) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2018 (druk nr 851) – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać Radość umowy na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Ośrodek rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie” (druk nr 853) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością” (druk nr 854) – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc.
 22. Projekt uchwały w sprawie prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „ Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) (druk nr 861) – Wiesław Raboszuk, wicemarszałek.
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł (druk nr 866) – Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
 24. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038, za I półrocze 2018 roku.
 25. Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku.
 26. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2018 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie.
 27. Interpelacje i zapytania.
 28. Oświadczenia radnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.